Fortsatt stabil utveckling för Humlegården

Pressmeddelande den 21 oktober 2020:

Humlegården visar en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Pandemin har haft relativt begränsad effekt på resultatet under denna period, detta tack vare en bred och kreditvärdig kundbas, en stark fastighets- och projektportfölj samt ett fortsatt fokus på kassaflöde. Även den robusta finansiella ställningen bidrar till bolagets stabilitet. Under den aktuella perioden har Humlegården lanserat ett nytt grönt ramverk som ska bidra till ett långsiktigt, hållbart värdeskapande. Pandemins framtida effekter på marknadsläget och samhället i stort är fortfarande svåra att förutspå, varför ett ödmjukt förhållningssätt och en nära dialog med kunderna är centralt även fortsättningsvis.

 Januari-september 20201

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 175 mkr (990), en ökning med 19 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent, minskningen beror delvis på temporärt ökad vakans.
 • Nettouthyrningen uppgick till –10 mkr (66). Exklusive hyresavtal som sagts upp av Humlegården inför kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till –3 mkr.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 15 procent (27).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (91).
 • Driftöverskottet ökade med 19 procent till 886 mkr (745). I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 3 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
 • Finansnettot uppgick till –180 mkr (–111), ökningen förklaras av ökad skuldvolym som togs upp i samband med de förvärv som gjordes under hösten 2019.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 671 mkr (601).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 612 mkr (982).
 • Resultatmässigt har pandemins effekter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Avseende hyresfordringar för det fjärde kvartalet har 98 procent betalats per den 20 oktober 2020.
 • Gröna obligationer om 2 800 mkr har emitterats under 2020. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 83 procent av de räntebärande skulderna.


1 Jämförelsetalen avser perioden januari-september 2019 

Finansiering
I september lanserades ett nytt grönt ramverk, som ett led i Humlegårdens målsättning om att all finansiering ska vara grön. Ramverket har granskats av Cicero, som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning.

Under det tredje kvartalet har Humlegården emitterat totalt 2 300 miljoner kronor i gröna obligationer. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 83 procent (65). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 4,0 år till 4,2 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,2 år till 4,4 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,5 procent (1,6). Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 gånger (6,3). Nettoskuld/Ebitda uppgick till 12,1 gånger (8,9), medan belåningsgraden uppgick till 38,9 procent (32,5). Ökningen beror på de förvärv som skedde under kvartal 4 2019. Andelen obelånade fastigheter uppgick till 67 procent (61). Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

– Vi bibehåller den positiva utvecklingen även i årets tredje kvartal och visar stabila nyckeltal, trots utmanande tider. Vi har ett bra utgångsläge och en finansiell stabilitet, men då det fortfarande är svårt att förutspå effekterna av pandemin är ett ödmjukt förhållningssätt viktigt. Jag är övertygad om att kontoret har en betydelsefull roll att spela även framåt, som en mötesplats och för att vårda en företagskultur, skapa energi och utveckla affären. En framtidssäkrad arbetsplats behöver tillgodose flera dimensioner - den digitala, sociala och fysiska miljön - för att stödja verksamheten på ett bra sätt. Vi är väl rustade för att möta framtiden och arbetar vidare enligt vår strategi, där dialogen med kunden och en ständig utveckling av vårt erbjudande utgör grundpelarna, tillsammans med vårt fokus på kassaflöde och ett långsiktigt, hållbart värdeskapande, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Ytterligare information
För mer information om det gröna ramverket och finansiell sammanställning besök humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/finansiell-information.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 35,1 miljarder kronor (30 juni 2020). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.Relaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer