Mål och resultat

För att uppnå visionen och skapa en långsiktigt stabil och hållbar avkastning till ägarna har Humlegården formulerat fem strategiska prioriteringar, som sedan bryts ned i övergripande och långsiktiga mål. Detta för att säkerställa att organisationen arbetar i rätt riktning.

1. Långsiktig, hållbar lönsamhet: 8% avkastning på substansvärde

Humlegården ska ge en avkastning på substansvärdet på 8 procent mätt över en konjunkturcykel. Avkastningen ska uppnås med aktsamhet om risk. Det skapas genom att ha en fastighetsportfölj koncentrerad till attraktiva områden i Stockholmsregionen, där det har varit en stark ekonomisk tillväxt under lång tid. På skuldsidan arbetar vi aktivt med att skapa en bredd i finansieringen.

Substansvärdeförändring exklusive utdelningar

 

2. Tillväxt: 20 mdkr i fastighetstillgångar år 2020

Humlegården har en tillväxtstrategi för att kunna erbjuda ett bra och brett utbud av lokaler i Stockholmsområdet. Detta uppnås genom förädling av förvaltningsbeståndet, utveckling av byggrätter, nyproduktion på attraktiva kontorslägen samt genom förvärv. En investeringspolicy skapar inriktning för verksamheten på kort och lång sikt.

Fastighetstillgångar över tid

 

3. Nöjda kunder: Topp 3-placering i kundnöjdhetsmätning

Humlegården har en tillväxtstrategi för att kunna erbjuda ett bra och brett utbud av lokaler i Stockholmsområdet. Detta uppnås genom förädling av förvaltningsbeståndet, utveckling av byggrätter, nyproduktion på attraktiva kontorslägen samt genom förvärv. En investeringspolicy skapar inriktning för verksamheten på kort och lång sikt.

Nöjd-Kund-Index

 

4. Nöjda medarbetare: Engagerade medarbetare och goda ledare

Bra arbetsklimat, gott ledarskap och engagerade medarbetare ger nöjda och lojala kunder. Humlegården är en organisation där varje enskild medarbetare har ett stort eget ansvar. För att uppnå engagemang och lönsamhet bryts företagets övergripande mål ned till individnivå och följs upp årligen. Denna tydlighet har resulterat i att medarbetare trivs, vilket skapar goda kundrelationer. Nöjda medarbetare mäts genom Engagemangsindex samt Ledarskapsindex.

 

5. Verka för hållbarhet: Fokus på hållbarhet och arkitektur

Byggnader har en livslängd som sträcker sig över flera generationer. Humlegården förvaltar och utvecklar fastigheterna med hög arkitektonisk ambition och med hållbarhet i fokus. God arkitektur med lång estetisk livslängd är därför viktigt liksom att ha ett hållbart angreppssätt i förvaltningen av fastigheterna. Detta leder till lönsamhet, hög kvalitet och flexibilitet för kunden men också ett hållbart samhälle. Humlegårdens fokus på arkitektur tar sig uttryck på många sätt i det dagliga arbetet och mäts genom antalet utbildningar inom ämnet. Humlegårdens fokus på hållbarhet mäts genom reducering av värmeförbrukning, reducering av fastighetselförbrukning samt genom antal miljöcertifierade fastigheter.

Inför varje år definierar Humlegården vilka fokusområden som ska vara de mest prioriterade. Genom att formulera kortsiktiga mål inom dessa områden säkerställer vi att utvecklingen sker i enlighet med våra strategiska prioriteringar och långsiktiga mål. Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning.