Hållbarhetsredovisning

För Humlegården handlar hållbarhet om att leverera ett hållbart erbjudande till våra kunder samt att skapa värde för våra övriga intressenter genom att vara resurseffektiv, klimatsmart och innovativ.

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer som du kan läsa mer om i Humlegårdens års- och hållbarhetsredovisning 2018.

Väsentlighetsanalys och hållbarhetsstyrning

2016 genomförde Humlegården en intressentdialog och väsentlighetsanalys. Syftet var att öka förståelsen kring hur våra viktigaste intressenter ser på vår hållbarhetspåverkan och vilka förväntningar de har på vårt hållbarhetsarbete.

Resultatet, en väsentlighetsanalys, godkändes av företagsledningen och ligger till grund för de hållbarhetsmål som vi idag arbetar med. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med styrningen av de väsentliga hållbarhetsfrågorna.

Global Compact

Humlegården har undertecknat FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig Humlegården att följa de tio principerna: Global Compacts 10 riktlinjer

Hållbarhetsmål 2019

 - Miljöcertifiering enligt BREEAM In-Use, nivå lägst VeryGood i förvaltningsdelen: Minst 4 fastigheter

 - Minskad energianvändning för uppvärmning per kvm (graddagskorrigerat) jämfört med föregående år: – 2% lägre för de fastigheter där vi har ägt fastigheten i över ett år.