Teknisk utveckling

Att driva den tekniska utvecklingen framåt är ett sätt för oss att vara en ansvarsfull samarbetspartner och vi är övertygade om att samarbeten med andra aktörer leder till nya tankesätt. Vi arbetar ständigt för att hitta nya hållbara lösningar och öka såväl utvecklingstakten inom vårt område som vår positiva påverkan på människa och miljö. Genom samarbeten med experter inom andra branscher kan vi också utveckla produkter och tekniska lösningar som baseras på idéer från andra verksamhetsområden. All teknisk utveckling testas i våra befintliga miljöer och lösningar som fungerar väl implementeras i fastigheterna.

Innovation via rymdtekniköverföring

För att vi ska nå motståndskraftiga, cirkulära och smarta städer så är det viktigt att våga tänka nytt. I samarbete med Umbilical Design har vi sedan 2015 genomfört flera projekt där vi undersökt möjligheterna att använda material och tekniker som används inom rymdindustrin i förvaltningen och utvecklingen av våra fastigheter.

Smarta hissar

Sedan 2016 deltar Humlegården i ett pilotprojekt som drivs av hisstillverkaren KONE. KONE 24/7 är ett samarbete med IBM och deras superdator Watson. Projektet bygger på ”big data” där data samlas in från hissar i hela världen. I första omgången samlades data in fråndrygt 106 000 hissar där programvaran analyserar realtidsinformation från hissarna för att kunna utföra underhåll i förväg. Detta förbättrar den tekniska driften och oplanerade driftstopp minimeras. Det sparar pengar men framförallt ger det en bättre upplevelse för våra kunder. Projektet sker på fyra platser i världen och Humlegården medverkar som enda svenska företag. Vi har under året fortsatt arbetet med att installera programvaran i våra hissar och nu är nästan 90 procent av våra hissar uppkopplade. Målet är att samtliga hissar ska vara uppkopplade under 2019, och på lång sikt vill vi kunna undvika oplanerade stopp i hela vårt bestånd.

Ny plattform för laddstationer

Användningen av laddhybrider och elbilar ökar. Hösten 2015 påbörjade vi ett samarbete med Chargestorm, som utvecklar laddstationer för elbilsladdning, i syfte att installera ”smarta” laddstationer i garagen i våra befintliga kontorsfastigheter. Att installera laddstationer vid nyproduktion är en enkel åtgärd. I äldre fastigheter däremot är eltillgången i garagen ofta begränsad. Genom att införa en smart laddinfrastruktur räcker elen till fler; systemet mäter kontinuerligt effektuttaget i laddstationerna och fördelar tillgänglig el mellan stationerna. När många laddar fördelas lite mindre effekt till varje bil, när färre laddar finns mer effekt att fördela och laddningen går snabbare.

Fokus framåt är att kunna hantera hyresgäster direkt i en ny plattform med förenklad debitering. Laddstationer ska kunna ställa in sig beroende på avtal och tillgänglig effekt när en laddning ska startas. Vi har nu 100 laddstationer installerade som förser över 200 parkeringsplatser med laddningsmöjlighet. Humlegården och Chargestorm driver utvecklingen för att möta behov från morgondagens hyresgäster och bilpark.