Års- och hållbarhets-
redovisning 2020.

2020 i korthet

Hyresintäkter

1587mkr

2019: 1 355 mkr, +17 procent

Förvaltningsresultat

920mkr

2019: 819 mkr, +12 procent

Substansvärde

18,3mdkr

2019: 17,1 mkr, +7,1 procent per aktie

Andel grön finansiering

85procent

2019: 70 procent


Hyresvärde per lokaltyp 1)
1) Exklusive parkering

Marknadsvärde per områdeLäs mer
Läs mer

Vd-kommentar

Trots utmanande tider levererar vi ett starkt resultat. Pandemin har påskyndat digital utveckling, tydliggjort kontorets roll och ökat betydelsen av att skapa ett attraktivt sammanhang.

Vi ser tillbaka på ett år som saknar motstycke i modern tid. Den globala kris som covid-19 orsakat präglar fortfarande tillvaron för oss alla. Såväl samhället i stort som varje enskild individ har berörts på många sätt. Verksamheter påverkas och beteenden förändras. Humlegårdens affärsmodell och robusta finansiella ställning har gjort att vi har kunnat bibehålla en stark position trots utmanande tider. Alla våra medarbetare, och ett nära samarbete med kunder och partners, har spelat en stor roll och bidragit till att vi står fortsatt starka.

Händelser under året

Under 2020 flyttade vi fram våra positioner inom många områden. Vi deltog i spännande samverkansprojekt som ska bidra till en hållbar utveckling. Vi har även tagit viktiga steg i vårt arbete med att utveckla de platser där vi är verksamma och stärkt vårt kunderbjudande genom nya tjänster och digitala satsningar.

Samverkansprojekt för hållbar utveckling

Som fastighetsägare är vi en del av staden och vi vill bidra till utvecklingen av de platser där vi är verksamma. Under hösten presenterades en satsning som ska minska effekterna av skyfall i Humlegården, ett av Stockholms äldsta och största parkområden. Humlegården deltar som delfinansiär i projektet. Initiativtagare är Östermalms stadsdelsförvaltning.

PTS väljer Norra Station

Under året har vi fått förnyat förtroende i många omförhandlingar med befintliga kunder, och vi har även haft förmånen att välkomna flera nya kunder. Bland över 50 lokalförslag föll valet på Humlegårdens utvecklingsprojekt Norra Station i Hagastaden när Post- och telestyrelsen sökte nytt kontor.

Stabil och hållbar finansiell position

Humlegårdens målsättning är att all finansiering ska vara grön 2021. Under året har nya emissioner genomförts och andelen uppgick till 85 procent vid årsskiftet. Ett viktigt steg i arbetet är det nya ramverket för grön finansiering som introducerades i september.

Mål, strategier och värdeskapande

För att uppnå vår vision och skapa en långsiktig, hållbar avkastning har Humlegården formulerat sex långsiktiga mål. Dessa mål ska återspegla hur vi med hjälp av dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna medarbetare samt genom goda relationer med kunder och samarbetspartners kan skapa resurseffektiva och hållbara lösningar och utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

  1. Långsiktig lönsamhet och tillväxtVi ska leverera fastighetsbranschens bästa, hållbara avkastning.
  2. Engagerade medarbetareVi ska ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna.
  3. Resurseffektiva och hållbara lösningarVi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att uppnå klimatneutralitet.
  4. Attraktiva arbets- och stadsmiljöerVi ska skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor och företag vill vara och kan utvecklas.
  5. Lojala kunderVi ska ha det bästa kunderbjudandet och vara förstahandsvalet för de som söker kontor på vår marknad.
  6. Ansvarsfulla samarbetspartnersVi ska vara branschens bästa beställare och driva utvecklingen tillsammans med våra samarbetspartners.

Kontor för nya arbetssätt

Frågan om kontorets förändrade roll i har diskuterats flitigt. Marknaden för kontorsfastigheter befann sig i ett skifte redan innan pandemin bröt ut. Vi ser en framväxt av nya arbetssätt, större behov av flexibilitet, en växande delningsekonomi och att den digitala och fysiska världen flätas samman allt mer. Så hur möter man nya krav och skapar framtidssäkrade kontor?

Fokus på hållbara medarbetare

Som arbetsgivare vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att man ska trivas, prestera väl och utvecklas i sin roll. Alltid med värdegrunden som utgångspunkt och med siktet inställt på att skapa engagemang och ett gott ledarskap. Under året har vi haft ett stort fokus på utvecklingen av vårt arbetssätt, i syfte att skapa en god struktur och ge alla medarbetare möjlighet att utveckla sina IT-kunskaper och skapa en gemensam spelplan för hur vi ska samverka och interagera. Allt med målet att skapa hållbara medarbetare och framtidssäkra vår organisation.

Våra områden

Unik portfölj i Stockholms bästa lägen

Humlegården äger och förvaltar 59 fastigheter i några av Stockholms mest attraktiva lägen. Ett samlat fastighetsbestånd ger oss möjlighet att se till helheten och skapa ett starkt kunderbjudande. Vi verkar på platser som kännetecknas av attraktiva lägen med stor efterfrågan, starkt serviceutbud och en spännande framtid. Varje område har sin egen karaktär och innebär sammantaget ett brett och varierat utbud av lokaler.

Närhet till spårbunden kollektivtrafik

Tillgänglighet och ett attraktivt sammanhang är viktiga utgångspunkter när vi väljer de platser där vi ska vara verksamma. I ett samhälle där vi strävar efter att göra alltmer hållbara val är det allt viktigare att kunna åka kollektivt, helst spårbundet, mellan bostad och arbete. Alla våra fastigheter ligger därför i tunnelbanenära lägen, det gäller inom några år även fastigheterna i Hagalund genom utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen.

Våra fastigheter

Ett attraktivt kunderbjudande

Vi fokuserar på att skapa en bra kundupplevelse i alla steg och en långsiktig, hållbar drift och förvaltning. Våra fastigheter och vårt kunderbjudande utvecklas kontinuerligt. Vi vill även bidra till en levande stadsbild och har höga ambitioner avseende platsens tjänste- och serviceinnehåll.

En diversifierad
kundportfölj

Humlegården har en diversifierad och kreditvärdig kundbas bestående av cirka 560 kunder. Våra kunder består av både små och stora bolag, från startups till stora koncerner och statliga myndigheter. Under året har flera framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar ägt rum.

Förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten

Vi utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser med goda framtidsutsikter. Bland våra satsningar återfinns Nybrogatan 17 på Östermalm, Norra Station i Hagastaden och Origo i Solna strand.

Satsningen på Nybrogatan har slagit upp portarna

Under året påbörjades inflyttningen i Humlegårdens satsning i hjärtat av Östermalm. Den nya kontorsfastigheten Nybrogatan 17 har välkomnat kunder såsom FM Global Insurance och Convendum. Strax intill återfinns Astoriahuset med anor från 1874, som restaurerats och återställts till sitt ursprungliga ändamål, bostäder. I entréplanet etablerar Björn Frantzén en restaurang, Brasserie Astoria, som öppnar under 2021.


Satsningen på Nybrogatan har slagit upp portarna

Under året påbörjades inflyttningen i Humlegårdens satsning i hjärtat av Östermalm. Den nya kontorsfastigheten Nybrogatan 17 har välkomnat kunder såsom FM Global Insurance och Convendum. Strax intill återfinns Astoriahuset med anor från 1874, som restaurerats och återställts till sitt ursprungliga ändamål, bostäder. I entréplanet etablerar Björn Frantzén en restaurang, Brasserie Astoria, som öppnar under 2021.

Vår väg mot klimatneutralitet

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala år 2045 och minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Under året har vi tagit fram riktlinjer som ska förenkla och förtydliga klimatberäkningar och kravställande. Vi har även infört krav om ursprungsmärkt och förnybar el i våra hyresavtal.

Miljöcertifieringar centralt

Certifieringar är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning. Andelen fastigheter med en certifieringsnivå om minst BREEAM In-Use Very Good eller motsvarande uppgår till 65 procent av totalt marknadsvärde.

Fokus på cirkulär ekonomi

Vi deltar i ett forskningsprojekt där vi tillsammans med RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kinnarps utvärderar och analyserar hur vi genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Hösten 2020 inleddes ombyggnationen av en lokal där de framtagna beräkningsmodellerna appliceras.

Mot 100 procent grön finansiering

Under hösten 2020 lanserade Humlegården ett nytt grönt ramverk som inkluderar alla finansieringsformer. Här definieras dels hållbarhetskraven på de investeringar som ska finansieras inom ramverket, dels beslutsprocessen för att avgöra om investeringen uppfyller dessa krav. Det nya gröna ramverket är en viktig förutsättning i arbetet mot målet om att all finansiering ska vara grön år 2021 och gör det möjligt för såväl Humlegården som långivarna att bidra i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle.