Års- och hållbarhets-
redovisning 2021.

2021 i korthet

Hyresintäkter

mkr

2020: 1 587 mkr

Förvaltningsresultat

mkr

2020: 920 mkr

Substansvärde

mdkr

2020: 18,3 mkr, +15,9 procent per aktie

Andel grön finansiering

procent

2020: 85 procent


Hyresvärde per lokaltyp 1)
1) Exklusive parkering

Marknadsvärde per områdeLäs mer
Läs mer

Vd-kommentar

Vår marknad har även 2021 präglats av pandemin. Diskussionen om hur och var vi vill arbeta har fortsatt, men synen på kontorets roll som mötesplats har utvecklats positivt i takt med en ökande insikt om vikten av att träffas fysiskt. Vi mår bra av att träffa andra människor, och det är viktigt att arbeta i ett inspirerande sammanhang. Vårt erbjudande möter kundernas efterfrågan väl och vi levererar ett starkt resultat.

Humlegården har fortsatt siktet inställt på tillväxt, med stabilitet och finansiell styrka som viktiga grundförutsättningar. Att vi precis fått en höjd kreditvärdighet genom en BBB+ rating av S&P är mycket glädjande och ett bra kvitto på att vi är på rätt väg. Det är i allt fler sammanhang viktigt att vara en långsiktig och stabil part. Att kunder, investerare, kommuner och medarbetare väljer Humlegården är en bekräftelse på vårt arbete och vår strävan mot att utvecklas och göra saker bättre – varje dag.

Händelser under året

Under 2021 har vi tagit viktiga steg i vårt arbete med att utveckla de platser där vi är verksamma och skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

100% grön finansiering

I juni 2021 blev vi ett av få fastighetsbolag i världen som emitterat gröna företagscertifikat. Dessa listades på Nasdaq Stockholms Sustainable Commercial Paper. Detta var ett viktigt steg mot en verklig milstolpe, som uppnåddes i september 2021 då 100 procent av vår finansiering blev grön. Satsningen på grön finansiering är en central del i vårt hållbarhetsarbete och bidrar till utvecklingen av hållbara fastigheter och stadsmiljöer.

Klara City View – markanvisning i bästa läge

I september 2021 stod det klart att Stockholms stad valde Humlegården för den eftertraktade markanvisningen Klara City View, belägen intill Centralstationen och Waterfront. Här är målsättningen att uppföra kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm med fokus på kontor. Klara City View utmärks genom läget, som tveklöst är ett av Stockholms absolut bästa. Här ser vi en sällsynt möjlighet att tillföra värden till platsen som bidrar till staden och stockholmarna. Vi vill göra Klara City View till en av Stockholms mest intressanta och attraktiva platser.

CAIA Cosmetics flyttar in

Under våren 2021 stod det klart att snabbväxande CAIA Cosmetics valde Humlegården och en etablering vid Engelbrektsplan för sitt nya kontor. Under hösten flyttade det uppmärksammade skönhetsvarumärket in i lokalerna. Ambitionerna har varit höga och resultatet liknar inget annat. Kontoret på Biblioteksgatan 29 sträcker sig över cirka 700 kvm, med utsikt över Humlegården och Engelbrektsplan. I lokalerna finns förutom flexibla arbetsplatser, mötesrum och gemensam lounge även en studio om 150 kvm som används för fotograferingar och event.

Utvecklingen i Solna strand fortskrider

I september 2021 tecknades en principöverenskommelse med Solna stad avseende en markanvisning intill Mälarbanan i Solna strands norra delar. Markanvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvm fördelat på tre kvarter. Förvärvet möjliggör en fortsatt utveckling av stadsdelen, där Humlegården genomfört flera stora satsningar de senaste åren. Under året har Humlegården även avyttrat kontorsfastigheten Aprikosen 3 i Solna strand. Köpare var Castellum. Genom föräljningen realiserades en mycket stark värdeutveckling, det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 987 mkr.

Succé för Brasserie Astoria på Nybrogatan

Stjärnkrögaren Björn Frantzén letade länge efter rätt lokal för sin idé, ett brasserie av internationellt snitt. Hösten 2018 inleddes arbetet med Brasserie Astoria, som fått sitt namn efter den biograf som tidigare huserade i Humlegårdens fastighet vid Nybrogatan på Östermalm. I mars 2021 stod restaurangen klar och resultatet har fått stor uppmärksamhet och har på kort tid etablerats som en självklar destination i Stockholm.

Humlegården stärker närvaron i Hagastaden

I Hagastaden växer en ny, spännande stadsdel fram. I februari stärkte Humlegården sin position i området genom en ny markanvisning avseende kontor och bostäder i västra Hagastaden. Kombinationen av kommersiella lokaler och forskar-/talangbostäder ska bidra till visionen om att göra det framväxande Hagastaden till ett av världens främsta områden för life science.

Mål, strategier och värdeskapande

För att uppnå vår vision och skapa en långsiktig, hållbar avkastning har Humlegården formulerat sex långsiktiga mål. Dessa mål ska återspegla hur vi med hjälp av dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna medarbetare samt genom goda relationer med kunder och samarbetspartners kan skapa resurseffektiva och hållbara lösningar och utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

  1. Långsiktig lönsamhet och tillväxtVi ska leverera fastighetsbranschens bästa, hållbara avkastning.
  2. Engagerade medarbetareVi ska ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna.
  3. Resurseffektiva och hållbara lösningarVi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att uppnå klimatneutralitet.
  4. Attraktiva arbets- och stadsmiljöerVi ska skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor och företag vill vara och kan utvecklas.
  5. Lojala kunderVi ska ha det bästa kunderbjudandet och vara förstahandsvalet för de som söker kontor på vår marknad.
  6. Ansvarsfulla samarbetspartnersVi ska vara branschens bästa beställare och driva utveckling tillsammans med våra samarbetspartners.

Humlegården Labs

Humlegården Labs är ett forum som utforskar nya vägar inom fastighetsbranschen. Här samlas Humlegårdens medarbetare för att diskutera trender och tendenser i omvärlden. Vad händer, varför sker det och hur påverkar det vår verksamhet? Det arrangeras även workshops kring specifika frågor och studiebesök där man får upptäcka nya miljöer

Fokus på arbetssätt och kultur

Vi vill ge våra medarbetare de bästa möjliga förutsättningarna för att man ska trivas och utvecklas i sin roll. Därför har vi ett fortsatt stort fokus på vårt arbetssätt och vår kultur, allt med målet att skapa engagerade, hållbara medarbetare och framtidssäkra vår organisation.

Våra områden

Unik portfölj i Stockholms bästa lägen

Humlegården äger och förvaltar 58 fastigheter i några av Stockholms mest attraktiva lägen. Ett samlat fastighetsbestånd ger oss möjlighet att se till helheten och skapa ett starkt kunderbjudande. Vi verkar på platser som kännetecknas av attraktiva lägen med stor efterfrågan, starkt serviceutbud och en spännande framtid. Varje område har sin egen karaktär och innebär sammantaget ett brett och varierat utbud av lokaler.

Närhet till spårbunden kollektivtrafik

Tillgänglighet och ett attraktivt sammanhang är viktiga utgångspunkter när vi väljer de platser där vi ska vara verksamma. I ett samhälle där vi strävar efter att göra alltmer hållbara val är det allt viktigare att kunna åka kollektivt, helst spårbundet, mellan bostad och arbete. Alla våra fastigheter ligger därför i tunnelbanenära lägen, det gäller inom några år även fastigheterna i Hagalund genom utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen.

Verksamheten

Ett attraktivt kunderbjudande

Vi fokuserar på att skapa en bra kundupplevelse i alla steg och en långsiktig, hållbar drift och förvaltning. Våra fastigheter och vårt kunderbjudande utvecklas kontinuerligt. Vi vill även bidra till en levande stadsbild och har höga ambitioner avseende platsens tjänste- och serviceinnehåll.

Vårt erbjudande

Vi vill skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma. Kontor som stödjer verksamheten på bästa möjliga sätt. Det gör vi genom ett starkt kunderbjudande, nära dialog och fokus på kvalitet i alla led.

Attraktiva platser

Våra fastigheter och de områden där vi är verksamma utvecklas utifrån en helhetssyn. Här omfattas även utbud, tjänster och service, liksom det som ofta beskrivs som livet mellan husen.

Konst i fokus på Linnégatan

Genom ett samarbete med Humlegården har Paola Bjäringer, producent och curator, utvecklat en pop-up på Linnégatan 4 i Stockholm, Misschiefs Takeover. Här kan besökaren ta del av en spännande kombination av pop-up ateljéer och konstutställning.


Konst i fokus på Linnégatan

Genom ett samarbete med Humlegården har Paola Bjäringer, producent och curator, utvecklat en pop-up på Linnégatan 4 i Stockholm, Misschiefs Takeover. Här kan besökaren ta del av en spännande kombination av pop-up ateljéer och konstutställning.

Projekt

Förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten

Humlegården utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser med goda framtidsutsikter. Vid årsskiftet uppgick projektvolymen till 2 109 mkr. Målsättningen med våra projekt är att förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten inom de marknadsområden där vi är etablerade.

Fokus på digital transformation

Utveckling av digitala tjänster och smarta fastigheter är högt på agendan i fastighetsbranschen. I juli 2021 tillträdde Jonas Broman en ny roll med ansvar för digital transformation och IT på Humlegården.

Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher, där man aktivt söker lösningar för att ställa om till nya affärsmodeller, arbetssätt och processer samt material, mätmetoder och indikatorer.

Vår klimatfärdplan

För att nå vårt långsiktiga mål att vara klimatneutrala senast år 2045 har vi identifierat tre viktiga områden som tillsammans bildar vår Klimatfärdplan. Alla tre områden fyller vardera sin funktion och gemensamt bidrar de till att nå vårt mål att vara klimatneutrala till 2045.

Humlegårdens finansieringsstrategi

Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och det är därför viktigt att alltid ha tillgång till kostnadseffektiv finansiering. Det finns en stark koppling mellan hållbar utveckling, attraktivitet i kapitalmarknaden och finansiell stabilitet i bolaget. Här berättar vi mer om läget på kapital och kreditmarknaden, grön finansiering, rating och vår finansieringsstrategi.