Kontoret går från arbetsplats till mötesplats

Där Hagastaden och Vasastaden möts pågår arbetet med Norra Station, Humlegårdens senaste satsning som står klart för inflyttning hösten 2021.

I en tid där många arbetar hemifrån blir det naturligt att ställa sig frågan - vilken roll spelar egentligen kontoret? Anneli Jansson, Vd på Humlegården, menar att betydelsen av ett sammanhang blir ännu viktigare post corona och att kontoret efterfrågas och behövs - men av andra anledningar än tidigare.

- Marknaden för kontorsfastigheter befann sig i ett skifte redan innan pandemin bröt ut. Vi ser en framväxt av nya arbetssätt, större behov av flexibilitet, en växande delningsekonomi och att den digitala och fysiska världen flätas samman allt mer. Kontoren har över tid också blivit allt mer effektiva avseende hur man disponerar ytan, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Vi kan alla konstatera att det fungerat relativt bra att jobba hemifrån under coronapandemin, för de som uppmanats att göra det. Men samtidigt visar en mätning från Kantar Sifo* att trivseln på arbetet har minskat sedan man började jobba hemifrån. Trivsel och att vara i ett sammanhang är viktiga faktorer för hälsa och välmående, men också val av arbetsgivare. Fler och fler längtar tillbaka till kontoret. Inte nödvändigtvis till lokalen eller skrivbordet – men till kollegorna och sammanhanget. Sammantaget blir det förstås intressant att fundera över om vi behöver fysiska kontor, post corona?

- Ja, kontoret både efterfrågas och behövs, men dess roll och användning är i förändring. Det är en utveckling som pågått successivt under de senaste åren, men där förändringstakten troligtvis kommer att öka i spåren av covid-19, säger Anneli Jansson.

Sammanhang och tillhörighet viktigt

När pandemin planat ut och det är dags att gå tillbaka till vardagen kommer många fråga sig vad som är det nya normala när det gäller den fysiska arbetsplatsens betydelse. Troligtvis kommer fler jobba hemifrån och på distans. Trots det, eller kanske snarare på grund av, kommer det fysiska kontoret att spela en viktig roll även i framtiden.

- Att kunna arbeta på distans när det passar är förstås en viktig del i vad som skapar en attraktiv arbetsplats. Men människor vill också ses och mötas. Vi har ett behov av att vara i ett sammanhang och känna en tillhörighet. Vi vill träffa våra kollegor. Kontoret ska vara en plats som förmedlar en känsla, där du känner dig inspirerad, bekväm och välkommen. Det traditionella kontoret går från att vara en arbetsplats till att också bli en mötesplats där vi manifesterar vår kultur och vårt varumärke. En miljö som både attraherar talang och får såväl människor som idéer att växa, menar Anneli Jansson.

Ett värde bortom kvadratmeter

De anonyma kontorslandskapens tid är förbi sedan länge och idag ska ett bra, funktionellt kontor stötta alla typer av aktiviteter, från fokus till livliga och kreativa möten. Det är en förändring som växt fram under lång tid, och som nu accelererat.

- Tidigare fokuserades det ofta på kvadratmeter och yta - idag är det snarare sammanhang, service som förenklar vardagen, kundvärde- och upplevelse som står i centrum.  Vi tror att grunden för att hitta en lösning som stöttar verksamheten på bästa sätt bygger på en bra och djup dialog. Vi vill slå ett slag för det samtalet, där man skapar en förståelse för kundens behov och kan översätta det till en fysisk plats. Och där man i arbetet med kontorslösningen också tänker på hur kundens sociala, digitala och fysiska värld kan flätas samman på bästa möjliga sätt. Vi kallar vårt tillvägagångssätt för Skräddarsytt. Ett synsätt och en metod där vi fokuserar på kundens behov, samtidigt som vi ständigt utvecklar platserna där vi är verksamma, berättar Anneli.

För att skapa ett kontor där medarbetare trivs är det också viktigt att det totala sammanhanget är rätt. 

- Som långsiktig fastighetsägare vill vi också ta ett ansvar för de platser där vi verkar, och bidra till trygga och intressanta miljöer som människor vill återvända till. Där vi tänker på platsen i sin helhet och ur alla perspektiv, snarare än att se fastigheterna som solitärer. Är läget bra, platsen intressant och serviceutbudet rätt - då vill människor vara där, avslutar Anneli Jansson.

 

* Källa: Kantar Sifo, Sifopanelen utförd av Kantar på uppdrag av Tele 2Relaterade artiklar

Projektchef Jessica Sageryd berättar om vår satsning på Nybrogatan 17

Vi ställde tre frågor till Jessica Sageryd, Projektchef på Humlegården där hon fick berätta lite om sin roll på bolaget och varför utvecklingen av Nybrogatan 17 är det roligaste projektet hon arbet...

Läs mer


Linnéstatyn i Humlegården. Foto: Östermalms stadsdelsförvaltning

Humlegården deltar i samverkansprojekt som ska minska effekterna av skyfall

Den 22 oktober beslutade Östermalms stadsdelsnämnd att i samarbete med Humlegården Fastigheter rusta Stockholms gröna lunga, Humlegården, för att klara av framtida skyfall bättre. Initiativet är en...

Läs mer


Fortsatt stabil utveckling för Humlegården

Humlegården visar en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Pandemin har haft relativt begränsad effekt på resultatet under denna period, detta tack vare en bred och kreditvärdig...

Läs mer