Miljöer
att växa i.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

2019 i korthet

Hyresintäkter

1355mkr

2018: 1 217 mkr, +11 procent

Förvaltningsresultat

819mkr

2018: 686 mkr, +19 procent

Substansvärde

17,1mdkr

+23 procent per aktie sedan 2018-12-31

Andel grön finansiering

70procent

2018: 31 procent


Hyresvärde per lokaltyp


Marknadsvärde per områdeLäs mer
Läs mer

Vd har ordet

Med kraft och tillförsikt
in i det nya decenniet

Vi ser tillbaka på ett framgångsrikt år där vi levererat ett rekordstarkt resultat, stärkt vår finansiella position och tagit viktiga steg mot ett framtidssäkrat kunderbjudande.

Humlegården har återigen haft ett starkt år, där vår strategi och fokus gett bra utväxling. Långsiktig och hållbar tillväxt genereras både genom att utveckla den befintliga affären och genom projekt och förvärv.

Vi tillför service som ska förenkla vardagen för våra kunder och öka värdet av att sitta i just våra hus och med oss som hyresvärd. Vi har fortsatt vår strävan mot att utveckla stadsmiljöer med helheten i fokus.

Händelser under året

Under året har vi stärkt vårt kunderbjudande genom spännande förvärv, nya utvecklingsprojekt och markanvisningar i attraktiva lägen. Vi har även erhållit en stark rating från Moody’s och tagit viktiga steg mot målsättningen om att all finansiering ska vara grön senast år 2021. Dessutom deltar vi i tre samarbeten som främjar utvecklingen av attraktiva platser, stärker vårt service- och tjänsteutbud samt bidrar i övergången till en mer cirkulär ekonomi.

Mål, strategier och värdeskapande

För att uppnå vår vision och skapa en långsiktig, hållbar avkastning har Humlegården formulerat sex långsiktiga mål. Dessa mål ska återspegla hur vi med hjälp av engagerade och kompetenta medarbetare samt genom goda relationer med kunder och samarbetspartners kan skapa resurseffektiva och hållbara lösningar och utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

  1. Långsiktig lönsamhet och tillväxtVi ska leverera fastighetsbranschens bästa, hållbara avkastning.
  2. Engagerade medarbetareVi ska ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna.
  3. Resurseffektiva och hållbara lösningarGenom att uppnå klimatneutralitet i förvaltningen och minska vår totala klimatpåverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle.
  4. Attraktiva arbets- och stadsmiljöerVi ska skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor och företag vill vara och kan utvecklas.
  5. Lojala kunderVi ska ha det bästa kunderbjudandet och vara förstahandsvalet för de som söker kontor på vår marknad.
  6. Ansvarsfulla samarbetspartnersVi ska vara branschens bästa beställare och driva utvecklingen tillsammans med våra samarbetspartners.

Attraktiva stadsmiljöer

Vi är platsutvecklare

Vi arbetar för att utveckla platserna där vi är verksamma utifrån en helhetssyn, oavsett om det rör sig om enskilda fastigheter eller hela kvarter. Här omfattas också utbud, tjänster och service. För att säkerställa att det vi erbjuder och skapar är relevant och attraktivt krävs ständig affärsutveckling och ett insiktsdrivet kundfokusarbete.

Hållbara stadsmiljöer med människan i fokus

Vårt bidrag till staden sker genom en ansvarsfull förvaltning, hög kvalitet i nyproduktionen och genom att stötta initiativ som skapar värde för platserna där vi verkar. Att utveckla stråk och hela stadsdelar gör det möjligt att ta ett större ansvar för stadens hållbara utveckling; miljömässigt, estetiskt, socialt och ekonomiskt.

Trygga, attraktiva platser genom AMP-modellen

Tillsammans med Svensk Handel, Svensk Försäkring och tre fastighetsbolag har Humlegården under året bildat Centrum för AMP (Affärs- och MedborgarPlats) som syftar till att skapa trygga och attraktiva platser.

Så skapar vi värde för våra kunder

I vårt arbete med att attrahera nya kunder och bli omvalda av våra befintliga är ett starkt kunderbjudande centralt. Vi vill erbjuda god service och relevanta tjänster och produkter. Högklassig service och omsorgsfull förvaltning i egen regi är en central utgångspunkt, liksom långsiktiga relationer och affärsmannaskap där vi skapar de bästa möjliga lösningarna för våra kunder.

Våra områden

Unik portfölj i Stockholms bästa lägen

Humlegården äger och förvaltar fastigheter i några av Stockholms mest attraktiva lägen. De flesta fastigheter ingår i ett större område då ett samlat fastighetsbestånd ger oss möjlighet att se till helheten och skapa ett starkt kunderbjudande. Varje område har sin egen karaktär och innebär sammantaget ett brett och varierat utbud av lokaler.

Närhet till spårbunden kollektivtrafik

Ytterligare en gemensam nämnare för alla våra fastigheter är de goda kommunikationerna – alla fastigheter ligger i tunnelbanenära lägen, det gäller inom några år även fastigheterna i Hagalund genom utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen.

Våra fastigheter

Aktiv förvaltning i attraktiva lägen

Våra fastigheter och vårt kunderbjudande utvecklas kontinuerligt. Vi fokuserar på att skapa en bra kundupplevelse i alla steg och en långsiktig, hållbar drift och förvaltning. Vi vill även bidra till en levande stadsbild och har höga ambitioner avseende platsens tjänste- och serviceinnehåll.

Förvaltning

Humlegården äger och förvaltar 59 fastigheter, som alla är belägna inom en radie av fem kilometer från Stockholms city. Vi erbjuder moderna kontorslokaler i attraktiva lägen med goda framtidsutsikter. Dessa är belägna i Stockholm city, Gärdet, Hagastaden, Solna strand, Kungsholmen, Globen samt Hagalund.

Projekt

Humlegården utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser med goda framtidsutsikter. Målsättningen med våra projekt är att förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten inom de marknadsområden där vi är etablerade. En gemensam nämnare för våra pågående projekt är att satsningarna präglas av vårt fokus på långsiktighet.

Våra medarbetare

Humlegården Labs

Ständig utveckling är en nyckelfaktor för att vi ska kunna säkerställa vår relevans även i framtiden. Vi tror på samverkan, där vi tar oss an utmaningar och löser frågor tillsammans. Under 2019 startades Humlegården Labs, ett internt forum som ska främja innovation och öka utbytet mellan alla kompetenser.

Hållbar förvaltning

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi större möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Allt ifrån arkitektur, materialval, energikällor och energianvändning till avfallshantering och transporter. Även arbetsmiljön för såväl kunder som medarbetare och leverantörer är viktiga områden.

Ansvarstagande i leverantörkedjan

Humlegårdens långsiktiga mål är att vara branschens bästa beställare och driva utveckling tillsammans med våra samarbetspartners. En central del är vårt ansvarstagande i leverantörskedjan. Under året påbörjades ett arbete för att utveckla vår struktur och systematik för kravställande och uppföljning, med målet att skapa en mer hållbar leverantörskedja.

Fokus på grön finansiering

”Hållbarhet är en grundpelare för bolaget och målet är att all finansiering ska vara grön senast år 2021, Förutom att det är en bra affär för Humlegården, skapar vi hållbara och attraktiva kontor för våra kunder. Dessutom bidrar vi till omställningen mot ett mer hållbart samhälle”, säger finanschef Mikael Andersson.