Års- och hållbarhets-
redovisning 2022

2022 i korthet

Hyresintäkter

1726mkr

2021: 1624 mkr

Förvaltningsresultat

959mkr

2021: 925 mkr

Substansvärde

22,9mdkr

2021: 21,2 mkr, +8,2%

Andel grön finansiering

100%

2021: 100 procent


Hyresvärde per lokaltyp 1)
1) Exklusive parkering

Marknadsvärde per områdeLäs mer
Läs mer

Humlegården har haft ett
mycket starkt år, trots de
utmaningar vi ställts inför.

Vd-kommentar

Efter ett turbulent år, präglat av Rysslands krig i Ukraina och dess följdverkningar, kan vi konstatera att de ekonomiska förutsättningarna för fastighetsbolagen förändrats totalt under 2022. Trots detta levererar vi ett starkt resultat och en förbättrad finansiell ställning. Det ger oss handlingsutrymme framåt att, med fortsatt fokus på hållbara, flexibla lösningar, service och attraktiva platser, möta kundernas efterfrågan.

Det har varit gynnsamma tider för fastighetsbolagen under många år, med extremt låga räntor utan att inflationen tagit fart. Pandemin skapade bara ett kort hack i konjunkturkurvan och fastighetspriserna fortsatte upp hela 2021 och in i 2022. Året inleddes med en positiv känsla av normalitet efter pandemiåren, men den känslan fick ett abrupt slut när Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i slutet av februari.

Händelser under året

Under 2022 har vi tagit viktiga steg i vårt arbete med att utveckla de platser där vi är verksamma och skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

Återbruk i Greenhouse minskar klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta varit särskilt viktigt, något som resulterade i ett unikt samarbete. Tillsammans med belysningsföretaget Fagerhult har vi lyckats återbruka över 2 700 armaturer – en miljöbesparing på hela 75 ton koldioxid, samtidigt som lokalerna har fått ett toppmodernt belysningssystem.

CAIA Cosmetics vinner Sveriges Snyggaste Kontor

Ambitionerna var höga när CAIA Cosmetics flyttade till Humlegårdens fastighet på Biblioteksgatan 29 och slutresultatet liknar inget annat. Målsättningen var att skapa en kreativ plats utöver det vanliga, där kontoret är en förlängning av varumärket. I november utsågs kontoret till vinnare av utmärkelsen Sveriges Snyggaste Kontor 2022.

Starka ratings bekräftar stabil position

Under våren erhöll Humlegården starka investment grade ratings. Standard & Poor’s gav betyget BBB+ Outlook Stable och i sin uppdatering valde Moody’s att höja Humlegårdens kreditbetyg från Baa2 till Baa1, en hög rating som ytterst få kommersiella fastighetsbolag i Europa når upp till. Betygen bekräftar Humlegårdens stabila finansiella ställning, starka kundbas och högkvalitativa fastighetsportfölj.

Ny destination för mat och dryck växer fram i Hagastaden

Under hösten stod det klart att de välrenommerade krögarna Robin Moderato och Christopher Ellertsson etablerar en ny restaurang i Humlegårdens nya paviljong, som håller på att ta form på Norra Stationsgatan i Stockholm. Ambitionen är att utveckla Norra Station till ett myllrande kvarter som ska bli en attraktiv upplevelse för både de som besöker kvarteret, bor eller arbetar i området. Byggnaden i sig är ett riktigt smycke som kommer att bidra stort till upplevelsen av platsen. Satsningen slår upp portarna under våren 2023.

Humlegården välkomnar Svea Solar

Intresset för Humlegårdens satsning Norra Station i Hagastaden är stort och bland de kunder som flyttat in under året återfinns Svea Solar, en av Europas största aktörer inom solenergi och solceller. Här har bolaget etablerat sitt huvudkontor i lokaler om cirka 3 000 kvm. Kontoret är en viktig del i den starka kultur som det snabbväxande bolaget bygger och ska främja ett agilt arbetssätt, samarbete och utveckling.

En attraktiv arbetsgivare

I Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning av arbetsvillkoren, Attraktiv Arbetsgivarindex, placerar vi oss på en hedrande andra plats i kategorin som samlar fastighetsbranschen. Kartläggningen bygger på statistik avseende de faktiska arbetsvillkoren inom svenskt arbetsliv baserat på nio nyckeltal, såsom tillsvidareanställningar, medianlön, kompetensutveckling, rörlighet, övertid och sjukfrånvaro.

Mål, strategier och värdeskapande

För att uppnå vår vision och skapa en långsiktig, hållbar avkastning har Humlegården formulerat sex långsiktiga mål. Dessa mål ska återspegla hur vi med hjälp av dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna medarbetare samt genom goda relationer med kunder och samarbetspartners kan skapa resurseffektiva och hållbara lösningar och utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

  1. Långsiktig lönsamhet och tillväxtVVi ska leverera fastighetsbranschens bästa, hållbara avkastning.
  2. Engagerade medarbetareVi ska ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna.
  3. Resurseffektiva och hållbara lösningarVVi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att uppnå klimatneutralitet.
  4. Attraktiva arbets- och stadsmiljöerVi ska skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor och företag vill vara och kan utvecklas.
  5. Lojala kunderVi ska ha det bästa kunderbjudandet och vara förstahandsvalet för de som söker kontor på vår marknad.
  6. Ansvarsfulla samarbetspartnersVi ska vara branschens bästa beställare och driva utvecklingen tillsammans med våra samarbetspartners.

Marknadsutblick

Cushman & Wakefield summerar läget i svensk ekonomi samt utvecklingen inom kontorssegmentet och transaktionsmarknaden.


Marknadsutblick

Cushman & Wakefield summerar läget i svensk ekonomi samt utvecklingen inom kontorssegmentet och transaktionsmarknaden.

Läs mer

Antal anställda

93

2021: 86

Antal fastigheter

59

2021: 58

Fastighetsvärde

39,7mdkr

2021: 37,7 mkr

Uthyrningsbar yta

508 000kvm

2021: 522 000 kvm

Hållbara medarbetare

Vårt mål är att skapa engagerade, hållbara medarbetare och framtidssäkra vår organisation. Under året har vi haft ett stort fokus på utvecklingen av vår organisation och kultur. Allt med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att trivas och utvecklas. Till årets höjdpunkter hör utvecklingen av vårt eget kontor och satsningen på employer branding.

Våra områden

Unik portfölj i Stockholms bästa lägen

Humlegården äger och förvaltar 59 fastigheter i några av Stockholms mest attraktiva lägen. Ett samlat fastighetsbestånd ger oss möjlighet att se till helheten och skapa ett starkt kunderbjudande. Vi verkar på platser som kännetecknas av attraktiva lägen med stor efterfrågan, starkt serviceutbud och en spännande framtid. Varje område har sin egen karaktär och innebär sammantaget ett brett och varierat utbud av lokaler.

Närhet till spårbunden kollektivtrafik

Tillgänglighet och ett attraktivt sammanhang är viktiga utgångspunkter när vi väljer de platser där vi ska vara verksamma. I ett samhälle där vi strävar efter att göra alltmer hållbara val är det allt viktigare att kunna åka kollektivt, helst spårbundet, mellan bostad och arbete. Alla våra fastigheter ligger därför i tunnelbanenära lägen, det gäller inom några år även fastigheterna i Hagalund genom utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen.

Verksamheten

Ett attraktivt kunderbjudande

Vår ambition är att skapa marknadens bästa platser och lokaler, som möter det nya arbetslivet med en förstklassig kundupplevelse. Det gör vi genom ett starkt kunderbjudande, nära dialog och fokus på kvalitet i alla led. Humlegården har idag cirka 490 kunder - både små och stora bolag, från start-ups till stora koncerner och statliga myndigheter. Kontraktsportföljen är diversifierad och kreditvärdig. Flera framgångsrika nyuthyrningar och omförhandlingar har ägt rum under året och bland de nytillkomna kunderna återfinns Rituals Cosmetics, Wolt Market och Collector Bank.


Kontor som möter det nya arbetslivet

Vi vill att våra kunder ska uppleva att deras kontorslokaler, och därigenom relationen med oss som hyresvärd, bidrar till deras affär. Vi har lång erfarenhet av att fånga kundernas behov och guida dem till lösningar som är skräddarsydda för just deras verksamhet. Kraven på föränderlighet ökar och vi ser en allt större efterfrågan på tjänster och lösningar som ger kunderna flexibilitet att kunna förändra förutsättningarna i takt med att behoven förändras.

Attraktiva platser

Hur skapar man miljöer där man vill vara och dit man vill återvända? För oss på Humlegården handlar det om att utveckla de platser där vi är verksamma utifrån en helhetssyn. Två viktiga ingredienser är restaurangutbudet samt konst och kultur. Titta in hos Misschiefs, som samlar tjugo konstnärer i Norra Station samt Enjoy Bazaar, stjärnkrögarnas nya etablering vid Engelbrektsplan.

Arbetsförmedlingen förlänger hyresavtal i Grow

Sommaren 2019 flyttade Arbetsförmedlingens huvudkontor till Solna strand, där de är den största hyresgästen i Humlegårdens kontorsfastighet Grow. Här samlas cirka 1 900 medarbetare i lokaler som sträcker sig över drygt 19 900 kvm. Under 2022 förlängdes hyresavtalet i ytterligare fem år.


Arbetsförmedlingen förlänger hyresavtal i Grow

Sommaren 2019 flyttade Arbetsförmedlingens huvudkontor till Solna strand, där de är den största hyresgästen i Humlegårdens kontorsfastighet Grow. Här samlas cirka 1 900 medarbetare i lokaler som sträcker sig över drygt 19 900 kvm. Under 2022 förlängdes hyresavtalet i ytterligare fem år.

Läs mer


Verksamheten

Aktiv förvaltning

Vår målsättning är att skapa en bra kundupplevelse i alla steg och en långsiktig, hållbar drift och förvaltning. Varje år genomförs flera projekt som syftar till att restaurera och utveckla våra fastigheter. Allt för att möta framtidens krav och behov och skapa miljöer som stödjer våra kunders verksamheter på bästa sätt. Förvaltningen utförs av kunniga husteam med ett stort fokus på service.

Klimatneutralitet senast år 2045

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala år 2045. Under hösten 2022 blev våra klimatmål validerade enligt Science Based Targets initiative (SBTi). Klimatmålet innebär att vi ska halvera utsläppen av växthusgaser till 2030, i enlighet med SBTi, scope 1–3. Dessa ambitiösa mål ställer krav på åtgärder i både den löpande förvaltningen och i arbetet med ny- och ombyggnation. För att beskriva resan mot klimatneutralitet på ett tydligt och transparent sätt har vi tagit fram en klimatfärdplan. Denna består av tre primära byggstenar; Science Based Targets, hållbarhetsprogram och cirkulära principer. Ett viktigt verktyg i vår förvaltning av fastigheterna är miljöcertifieringar. Målsättningen är att alla våra fastigheter ska vara certifierade och vid årsskiftet uppgick andelen till hela 97 procent av lokalarean (LOA).

Projekt

Attraktiva platser skapar
hållbar tillväxt

Humlegården utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser med goda framtidsutsikter. Vid årsskiftet uppgick projektvolymen till 1 342 mkr. Målsättningen med våra projekt är att förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten inom de marknadsområden där vi är etablerade. Vi arbetar aktivt med att skapa en pipeline av möjliga projekt som löpande kan startas inom den kommande 10–15-årsperioden. Det är viktigt för att kunna skapa och säkerställa bolagets framtida avkastning.

Origo, Solna strand

Origo är Humlegårdens senaste steg i utvecklingen av kvarteret Stenhöga, en plats som under de senaste åren fått flera spännande tillskott i stråket som sträcker sig från Swedbank HQ (Cirkusängen 6) till kontorsbyggnaden Grow (Stenhöga 4). Här vill vi skapa en modern stadskänsla med ökad öppenhet, nya stråk och generösa mötesplatser, där de nya byggnaderna länkar ihop området.

Till projektsidan

Greenhouse, Solna strand

I ett av Solna strands bästa lägen, strax intill tunnelbanestationen, återfinns fastigheten Päronet 8. Här pågår en omfattande utveckling av byggnaden där Humlegården vill skapa en inbjudande plats, anpassad för moderna arbetssätt och en aktiv livsstil. Med stort fokus på människan, hållbarhet och återbruk skapas nya flexibla miljöer.

Till projektsidan

Humlegårdens finansieringsstrategi

Humlegårdens finansiella ställning har stärkts. Detta trots ett utmanande år med kraftigt stigande inflation, högre räntor och kreditmarginaler samt allt svårare förutsättningar på finansieringsmarknaden. I december tecknades Humlegårdens första hållbarhetslänkade lånelöfte, som innebär att bolaget får tillgång till bättre finansieringsvillkor om målsättningar för klimatpåverkan och energieffektivitet uppnås. Initiativet bidrar även till att förbättra Humlegårdens redan goda likviditetsberedskap. Tack vare Humlegårdens starka balansräkning och i hög grad säkrad extern finansiering på flera års sikt står vi väl rustade för att hantera ett mer utmanande klimat på kreditmarknaden. Vi kan konstatera en god motståndskraft mot stigande marknadsräntor. Detta är en styrka som vi kan dra nytta av genom att attrahera kapital och fortsätta växa vår fastighetsportfölj framgent.

Här berättar vi mer om läget på kapital och kreditmarknaden, grön finansiering, rating och vår finansieringsstrategi.

Baa1

Stabila utsikter – Moody's

BBB+

Stabila utsikter – S&P

100%

Andel grön och hållbarhetslänkad finansiering

Kapitalstruktur 2022-12-31
5,5 ggr

Ränteteckning

31%

Belåningsgrad


Läs mer
Läs mer