Välkommen till
Humlegården Fastigheter

Vi är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare i länsförsäkringsgruppen, stark finansiell ställning och diversifierad, kreditvärdig kundbas. Vår fastighets- och projektportfölj är väl positionerad med kontorsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholmsregionen. Vi skapar platser där man vill vara och dit man vill återvända.

Antal anställda

91

2022: 93

Antal fastigheter

60

2022: 59

Fastighetsvärde

38,2mdkr

2022: 39,7 mdkr

Uthyrningsbar yta

512 000kvm

2022: 508 000 kvm

2023 i korthet

Hyresintäkter

1892mkr

2022: 1726 mkr

Förvaltningsresultat

1002mkr

2022: 959 mkr

Substansvärde

21,7mdkr

2022: 22,9 mdkr

Andel grön finansiering

100%

2022: 100 procent


Läs mer
Läs mer

Vi märker en tydlig förflyttning,
där de lokalsökande bolagen
rör sig mot kontor med högre
kvalitet och de bästa lägena.

Vd-kommentar

Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet.

Vi befinner oss i en tid som präglas av oro för effekter av geopolitiska risker, inflation, höga styrräntor och vikande konjunktur. Trots en minst sagt utmanande kontext kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckats bibehålla starka nyckeltal och en hög kreditvärdighet. Vår framgång ligger till stor del i att vi blir valda och omvalda av kunder som tycker att värdet av våra lokaler och vår service motsvarar kostnaden. En annan viktig förklaring är att våra kreditgivare och obligationsinvesterare känner fortsatt starkt förtroende för oss.

Händelser under året

2023 var ett år då vi flyttade fram våra positioner inom många områden.
Här berättar vi mer om några av höjdpunkterna.

Premiär för Rummel

Den 15 mars 2023 invigdes restaurang Rummel på Norra Stationsgatan i Hagastaden – en levande krog med fokus på modern europeisk matlagning. Platsen för den nya restaurangen är en spektakulär paviljong i trä med en spännande form och ett modernt uttryck. Etableringen är en del av Humlegårdens satsning på kvarteret Norra Station.

Standard & Poor’s stärkte Humlegårdens betyg

Under våren 2023 bekräftades Humlegårdens rating, BBB+, av Standard & Poor’s som också stärkte betyget från stabila utsikter till positiva utsikter. Det är en stark rating som ytterst få kommersiella fastighetsbolag i Europa når upp till. Betyget bekräftar Humlegårdens stabila finansiella ställning, starka kundbas och högkvalitativa fastighetsportfölj.

Bäst i branschen

Humlegården var även 2023 bland de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets årliga undersökning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, en kvantitativ kartläggning av faktiska arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. 2023 rankades vi dessutom högst i fastighetsbranschen. Kartläggningen beskriver arbetsvillkoren i svenskt näringsliv – 700 000 arbetsvillkor på över 370 företag och organisationer ingår i undersökningen.

Inflyttningen påbörjades i Origo

I mötet mellan Solna och Sundbyberg har Humlegården uppfört en ny kontorsfastighet. Här erbjuds flexibla kontor och service utöver det vanliga i en välkomnande miljö som hämtat inspiration från hotellvärlden. Genom satsningen stärks även serviceerbjudandet till verksamheterna i närområdet. I december 2023 påbörjades inflyttningen av de första kontorshyresgästerna och husets restaurang Bistro Victor slog upp portarna.

Ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

2017 emitterade Humlegården bolagets första gröna obligation och 2021 uppnåddes en viktig milstolpe, då all finansiering klassades som grön. Under våren 2023 togs nästa steg genom lanseringen av ett nytt ramverk där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet. Ramverket erbjuder investerare möjligheten att bidra till Humlegårdens arbete med att reducera utsläpp och nå klimatneutralitet i hela verksamheten senast år 2045.

Humlegården välkomnade Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas. Valet föll på Humlegården Fastigheter och en karaktärsfull lokal om cirka 1 600 kvm på Brunnsgatan 2 i Stockholm.

Mål, strategier och värdeskapande

För att uppnå vår vision och skapa en långsiktig, hållbar avkastning har Humlegården formulerat sex långsiktiga mål. Dessa mål ska återspegla hur vi med hjälp av dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna medarbetare samt genom goda relationer med kunder och samarbetspartners kan skapa resurseffektiva och hållbara lösningar och utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

  1. Långsiktig lönsamhet och tillväxtVi ska leverera fastighetsbranschens bästa, hållbara avkastning.
  2. Engagerade medarbetareVi ska ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna.
  3. Resurseffektiva och hållbara lösningarVi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att uppnå klimatneutralitet.
  4. Attraktiva arbets- och stadsmiljöerVi ska skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor och företag vill vara och kan utvecklas.
  5. Lojala kunderVi ska ha det bästa kunderbjudandet och vara förstahandsvalet för de som söker kontor på vår marknad.
  6. Ansvarsfulla samarbetspartnersVi ska vara branschens bästa beställare och driva utvecklingen tillsammans med våra samarbetspartners.

Våra områden

Unik portfölj i Stockholms bästa lägen

Humlegården äger och förvaltar 60 fastigheter belägna inom en radie av fem kilometer från Stockholms city. Beståndet utgörs av såväl äldre byggnader som nyproducerade fastigheter i Stockholm city, Gärdet, Hagastaden, Kungsholmen, Solna och Sundbyberg. De flesta fastigheter ingår i större kluster, då ett samlat fastighetsbestånd ger oss möjlighet att se till helheten. Vi verkar på platser där vi skapar intressanta sammanhang och ett starkt kunderbjudande. Varje område har sin egen karaktär och innebär sammantaget ett brett och varierat utbud av lokaler.

Närhet till spårbunden kollektivtrafik

Tillgänglighet och ett attraktivt sammanhang är viktiga utgångspunkter när vi väljer de platser där vi ska vara verksamma. I ett samhälle där vi strävar efter att göra alltmer hållbara val är det allt viktigare att kunna åka kollektivt, helst spårbundet, mellan bostad och arbete. Alla våra fastigheter ligger därför i tunnelbanenära lägen, det gäller inom några år även fastigheterna i Hagalund genom utbyggnaden av den gröna tunnelbanelinjen.

Vårt erbjudande

Kontor utöver det vanliga

Vår ambition är att skapa marknadens bästa platser och lokaler, som möter det nya arbetslivet med en förstklassig kundupplevelse. Det gör vi genom ett starkt kunderbjudande, nära dialog och fokus på kvalitet i alla led. Humlegården har idag cirka 480 kunder - både små och stora bolag, från start-ups till stora koncerner och statliga myndigheter. Kontraktsportföljen är diversifierad och kreditvärdig.


En del av Cederquist kultur och identitet

Blasieholmen är en spännande stadsdel, som bjuder på närhet till såväl stadspuls som vatten och grönska. Här har den affärsjuridiska advokatbyrån Cederquist sitt huvudkontor. Över 160 medarbetare samlas i karaktärsfulla lokaler på Hovslagargatan 3. Under 2023 stod det klart att advokatbyrån ville förlänga sitt avtal och även utöka ytorna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm.

Nypremiär för Norrgavel

Humlegården har ägt fastigheten på Birger Jarlsgatan 27 sedan 1999 och samma år etablerade familjeföretaget Norrgavel sin flaggskeppsbutik i byggnaden. Under ett års tid har butiken genomgått en omsorgsfull renovering, där ambitionen varit att återskapa lokalernas tidstypiska detaljer, skapa en fond för Norrgavels sortiment och en butiksupplevelse utöver det vanliga.

Stort fokus på service

Vår målsättning är att skapa en bra kundupplevelse i alla steg och en långsiktig, hållbar drift och förvaltning. Förvaltningen utförs av kunniga husteam med ett stort fokus på service. Varje år genomförs flera projekt som syftar till att restaurera och utveckla våra fastigheter. Allt för att möta framtidens krav och behov och skapa miljöer som stödjer våra kunders verksamheter på bästa sätt.


Stort fokus på service

Vår målsättning är att skapa en bra kundupplevelse i alla steg och en långsiktig, hållbar drift och förvaltning. Förvaltningen utförs av kunniga husteam med ett stort fokus på service. Varje år genomförs flera projekt som syftar till att restaurera och utveckla våra fastigheter. Allt för att möta framtidens krav och behov och skapa miljöer som stödjer våra kunders verksamheter på bästa sätt.

Läs mer


Projekt

Skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma

Vi utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser, där vi ser en långsiktig attraktivitet och en möjlighet att skapa ett starkt kunderbjudande. Vi vill skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma och arbetar därför ständigt för att upplevelsen i våra fastigheter och de områden där vi är verksamma ska möta kundernas behov och förväntningar på bästa möjliga sätt.

Origo, Solna strand

Den nya kontorsfastigheten Origo uppförs i mötet mellan Solna och Sundbyberg. Nu är vi i slutfasen av den första etappen, där inflyttningen påbörjades i december 2023. Genom att kombinera kontor, mötesplatser, service samt mat och dryck på ett sätt som bidrar till hela kvarteret är ambitionen att Origo ska bli en ny mittpunkt i området.

Till projektsidan

Greenhouse, Solna strand

I ett av Solna strands bästa lägen, strax intill tunnelbanestationen, återfinns fastigheten Päronet 8. Här pågår en omfattande utveckling av byggnaden där Humlegården skapar en inbjudande plats, anpassad för moderna arbetssätt och en aktiv livsstil. Med stort fokus på människan och hållbarhet skapas nya flexibla miljöer.

Till projektsidan

Hållbarhet

Hållbar utveckling

Hållbarhet som strategisk prioritering

Hållbarhet genomsyrar hela Humlegårdens verksamhet. Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och vårt hållbarhetsarbete ska ligga i framkant och bidra till att påverka branschen. Ta del av vår hållbarhetsrapport för 2023 där vi fördjupar oss i några av de mest centrala frågorna.

Cirkularitet i fokus på Brunswicks nya kontor

Under 2023 genomfördes ett av de första ombyggnadsprojekten där vi applicerade våra cirkulära principer. Vi fokuserade på att behålla och återbruka så mycket material som möjligt och välja nya material och lösningar med omsorg. Resultatet är en arbetsplats utöver det vanliga, där vi minskade klimatpåverkan med 45 procent jämfört med en mer traditionellt utförd lokalanpassning.

Våra medarbetare

Vårt långsiktiga mål är att ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna. Vår ledstjärna i vardagen är våra värderingar och vår vision. Vi har ett stort fokus på utvecklingen av vår organisation och kultur, samt initiativ som ska bidra till att skapa hållbara och engagerade medarbetare.


Våra medarbetare

Vårt långsiktiga mål är att ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna. Vår ledstjärna i vardagen är våra värderingar och vår vision. Vi har ett stort fokus på utvecklingen av vår organisation och kultur, samt initiativ som ska bidra till att skapa hållbara och engagerade medarbetare.

Läs mer


Stabil finansiell ställning

Under 2023 stärktes Humlegårdens kreditrating från Standard & Poor’s till betyget BBB+ med positiva utsikter, vilket har förbättrat Humlegårdens finansieringsmöjligheter och sänkt upplåningskostnaderna. Det trots ett utmanande år med hög inflation, stigande och volatila marknadsräntor samt tidvis svåra förutsättningar på finansieringsmarknaden.

BBB+

Stabila utsikter – S&P

100%

Grön och hållbar finansiering

32,5%

Belåningsgrad


Läs mer
Läs mer