Fortsatt positiv utveckling för Humlegården

Pressmeddelande den 25 oktober 2018:

Humlegården presenterar ett starkt resultat när det tredje kvartalet summeras. Det råder en fortsatt stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet.

  • Hyresintäkterna uppgick till 903 mkr (785), en ökning med 15 procent. Ökningen förklaras av tillskott från förvärvade fastigheter samt högre hyresnivåer. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent.
  • Uthyrningsgraden är oförändrad och uppgick till 93 procent (inklusive projektfastigheter).
  • Driftöverskottet ökade med 18 procent till 670 mkr (570). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 6 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (73).
  • Finansnettot uppgick till –135 mkr (–172), vilket är en kraftig förbättring om 21 procent jämfört med samma period föregående år, detta trots att räntebärande skulder har ökat. Den lägre finansieringskostnaden beror på omförhandlade lån till lägre räntenivå.
  • Periodens förvaltningsresultat ökade med 39 procent och uppgick till 510 mkr (366).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 533 mkr (1 170).

Finansiering
Under den gångna 12-månaders perioden har lån om 6 863 mkr refinansierats via Humlegårdens MTN-program och företagscertifikatprogram samt nya banklån. Humlegårdens ambition är att all finansiering skall vara grön inom ett par år. Vid periodens slut fanns 2 350 mkr gröna obligationer utestående. Den genomsnittliga kapitalbindningen har under perioden ökat från 2,8 år till 3,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 2,7 år till 3,4 år. Risknivån i skuldportföljen har därmed sjunkit. Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 gånger (3,2) och Nettoskuld/Ebitda uppgick till 9,7 gånger (10,7). Bolagets policy är att Nettoskuld/Ebitda inte varaktigt bör överstiga 13 gånger. Belåningsgraden har minskat och uppgår till 35,1 procent (40,5). Bolagets policy är att belåningsgraden inte varaktigt bör överstiga 50 procent. Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

Fortsatt stark marknad för kontorsfastigheter
Det råder en stark konjunktur och en fortsatt stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet. Humlegården fortsätter att överträffa de högt ställda målen avseende nyuthyrning och under perioden har även ett flertal omförhandlingar genomförts, där resultatet varit i linje med eller över målsättningen. Bland de nytillkomna kunderna återfinns Frantzén Group, med stjärnkrögaren Björn Frantzén i spetsen, som har valt att etablera en restaurang i Astoria på Östermalm. Uthyrningen avser lokaler om 1 200 kvm och portarna öppnas 2020.

Humlegården - en attraktiv placering
I september genomfördes en riktad nyemission och ett aktieförvärv, vilket innebär att alla 23 länsbolag inom länsförsäkringsgruppen nu är ägare i Humlegården, tillsammans med Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak.

- En nyckel i vår strävan mot långsiktig och stabil tillväxt är förvaltningsresultatet, där vi bibehåller den positiva utvecklingen även under Q3. Ökningen om 39 procent baseras på en stark hyrestillväxt, effektiv förvaltning, förvärv samt ett förbättrat räntenetto. Att vi breddar ägandet genom en nyemission är glädjande och visar att det finns en stark tilltro till vår strategi och affärsmodell, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.Relaterade artiklar

Gasellföretaget Pelago Bioscience om lokalens betydelse

I Hagalunds Life Science-kluster återfinns bioteknikföretaget Pelago Bioscience, som under hösten kvalade in som Gasellföretag i Stockholms län. Bolaget har genomgått en spännande resa och är idag...

Läs mer


Substansvärde per 2018-12-31

Beräknat substansvärde per 31 december 2018 uppgick till 19 580 kronor per aktie. Värdet innebär en ökning med cirka 18 procent för 2018. Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018 komm...

Läs mer


Humlegården erhåller BREEAM In-Use Excellent för Swedbank HQ

Humlegården Fastigheter har erhållit betyget Excellent enligt miljöcertifieringen BREEAM In-Use för fastigheten Cirkusängen 6 (tillika Swedbanks HQ) i Sundbyberg. Det är första gången en svensk...

Läs mer