Miljöcertifieringar

Vi på Humlegården har valt att arbeta med miljöcertifieringar. Certifieringarna är bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning. Fastigheternas miljöprestanda förbättras och vi minskar vår miljöpåverkan. Det är också en konkurrensfördel då miljöcertifieringar ofta efterfrågas av våra kunder. Även ur ett finansiellt perspektiv finns det fördelar, då certifieringar ger bättre lånevillkor och ökar värdet på fastigheten

Vår målsättning

Vårt långsiktiga mål är att alla de fastigheter vi äger och förvaltar ska vara miljöcertifierade. Här använder vi den internationella standarden BREEAM In-Use, med ambitionen att som lägst uppnå nivån Very Good inom förvaltningsdelen av certifieringen.

Alla våra nyproducerade fastigheter certifieras de också, med ambitionen att vi ska uppnå högsta möjliga miljöklass. Här använder vi framförallt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!

Vad innehåller certifieringen?

Bedömningen görs inom områdena projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Innovativa tekniska lösningar höjer betyget.

Certifieringen påverkar både fastighet och kunder eftersom förvaltningen är utgångspunkt för certifieringen och olika typer av miljöförbättrande åtgärder genomförs med syfte att uppnå den önskade certifieringsnivån. Det kan handla om installation av rörelsestyrda belysningssystem, anläggning av grönytor och planteringar, utveckling av avfallsrum, utökning av andelen cykelparkeringar och omhändertagande av dagvatten.

För att uppnå målen utvecklas tydliga handlingsplaner för varje fastighet. Tillägg eller enklare anpassningar införs omgående, medan insatser som kräver en större investering läggs in i fastigheternas underhållsplaner. För Humlegården innebär certifiering av de befintliga fastigheterna ett startskott för ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende drift och förvaltning där ambitionen för hållbarhetsarbetet höjs steg för steg.

Om BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden.