Strategi och mål

För oss på Humlegården handlar hållbarhet om att bidra till en hållbar utveckling samtidigt som vi skapar värde för våra kunder och övriga intressenter. Utgångspunkten för Humlegårdens hållbarhetsarbete är åtagandet mot FN:s Global Compact, FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Humlegårdens strategi för hållbar utveckling, Humlegårdens uppförandekod som uppdaterades under 2018 samt Fastighetsägarnas Uppförandekod för leverantörer, vilken tillämpas vid alla upphandlingar. Andra policyer som ligger till grund för hållbarhetsarbetet är miljöpolicyn, inköpspolicyn, tjänstebilspolicyn och varumärkespolicyn.

Tre grundprinciper

Humlegårdens hållbarhetsstrategi tar avstamp i tre grundprinciper som ska genomsyra allt vårt hållbarhetsarbete oavsett fokusområde:

• Skapa förutsättningar som gör det enklare att bidra till en hållbar utveckling.

• Begränsa vår påverkan för att minska resursanvändningen i hela värdekedjan.

• Driva utvecklingen mot nya hållbara tankesätt och innovationer tillsammans med våra samarbetspartners.

Hållbarhetsmål och resultat

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala till år 2045 samt att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Det finns en hållbarhetsaspekt i alla delar av Humlegårdens värdeskapande, och de långsiktiga mål som bolaget strävar mot. Därför har vi även förtydligat vilka av FN:s Globala mål för hållbar utveckling som våra långsiktiga mål primärt bidrar till.