Strategi och mål

För oss på Humlegården handlar hållbarhet om att bidra till en hållbar utveckling samtidigt som vi skapar värde för våra kunder och övriga intressenter. Utgångspunkten för Humlegårdens hållbarhetsarbete är åtagandet mot FN:s Global Compact, FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Humlegårdens strategi för hållbar utveckling, Humlegårdens uppförandekod som uppdaterades under 2018 samt Fastighetsägarnas Uppförandekod för leverantörer, vilken tillämpas vid alla upphandlingar. Andra policyer som ligger till grund för hållbarhetsarbetet är miljöpolicyn, inköpspolicyn, tjänstebilspolicyn och varumärkespolicyn.

Tre grundprinciper

Humlegårdens hållbarhetsstrategi tar avstamp i tre grundprinciper som ska genomsyra allt vårt hållbarhetsarbete oavsett fokusområde:

  • Skapa förutsättningar som gör det enklare att bidra till en hållbar utveckling.
  • Begränsa vår påverkan för att minska resursanvändningen i hela värdekedjan.
  • Driva utvecklingen mot nya hållbara tankesätt och innovationer tillsammans med våra samarbetspartners.

Hållbarhetsmål och resultat

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala till år 2045 samt att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Det finns en hållbarhetsaspekt i alla delar av Humlegårdens värdeskapande, och de långsiktiga mål som bolaget strävar mot. Därför har vi även förtydligat vilka av FN:s Globala mål för hållbar utveckling som våra långsiktiga mål primärt bidrar till.

Våra årliga mål per fastighet är att minska förbrukningen av fastighetsel, fjärrkyla, vatten och avfall med 1 procent vardera och graddagskorrigerad fjärrvärme med 2 procent.

Vår klimatfärdplan

För att nå vårt långsiktiga mål att om vara klimatneutrala senast år 2045 har vi identifierat tre viktiga områden som tillsammans bildar vår Klimatfärdplan: 

  • Science Based Targets,
  • Hållbarhetsprogram (beskrivning av krav, styrning och uppföljning för hållbarhet i projekt), och 
  • Cirkulär ekonomi Science Based Targets 

Science Based Target Initiative (SBTi) är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-graders ambitionsnivå. Under året har vi ansökt om att få vår målsättning att halvera våra utsläpp för scope 1, scope 2 och scope 3 till 2030 godkända av SBTi. 2019 utgör basåret för vårt SBT. Vi valde att inkludera scope 3 i vår målsättning då scope 3 (indirekt påverkan) bidrar mest till vår totala klimatpåverkan. Utifrån basåret har vi beräknat i vilken takt utsläppen av växthusgaser behöver minska för att halveras till 2030 och nå vårt långsiktiga mål om att vara klimatneutrala senast 2045. 

Hållbarhetsprogram 

Under 2021 har vi arbetat fram och beslutat om ett nytt Hållbarhetsprogram för Humlegårdens utvecklingsprojekt. Programmet ska säkerställa att krav och förväntningar från hyresgäster, ägare, investerare, myndigheter och andra intressenter implementeras och uppfylls i våra projekt. I hållbarhetsprogrammet finns beskrivningar av centrala dokument för projekten, andra relevanta krav för fastighetsbranschen och vägledning för hur hållbarhetsarbetet i våra projekt ska styras och följas upp. Helhetssynen är viktig för projektens hållbarhetsarbete, och det långsiktiga klimatmålet utgör en central del. 

Cirkulär ekonomi 

Det som krävs för att lösa dagens utmaningar är att tänka mer långsiktigt än hittills. Cirkulär ekonomi är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och för att nå klimatmålen. Vårt mål är att både lokalanpassningar och nybyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030. Bygg- och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar att sänka sina utsläpp av växthusgaser, resursuttag och avfall. Att röra sig mot en mer cirkulär ekonomi är ett måste för att lyckas.