Definitioner

Humlegården presenterar ett antal finansiella nyckeltal som inte definieras av IFRS. Syftet med dessa nyckeltal är att komplettera analysen och möjliggöra en utvärdering av bolagets prestation för intressenter och företagsledningen.

Fastighetsrelaterade definitioner

Area, kvm 1)
Uthyrningsbar area, exklusive area för garage och parkeringsplatser.

Direktavkastningskrav, % 1)
Bedömning av vilket krav på direktavkast-ning en investerare har för att investera på en marknad, vilket speglar risk och förvänt-ningar om framtida värde.

Energiprestanda totalt, kWh/kvm 1)
Total energi per kvadratmeter som innefattar energislagen värme, kyla och fastighetsel.

Hyresvärde, mkr 1)
Kontrakterad hyra samt bedömd marknads-hyra för outhyrda lokaler.

Marknadsvärde fastigheter, mkr 1)
Det mest sannolika priset vid en tänkt för-säljning av värderingsobjektet på en fri och öppen fastighetsmarknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter det att fastigheten varit utbjuden till försälj-ning på för fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid. I redovis-ningstermer kallas detta för verkligt värde.

Prime yield, % 1)
Direktavkastningskrav för en fullt uthyrd fastighet av bästa kvalitet, i bästa läge och med den bästa hyresgästsamman-sättningen.

Projektfastighet 1)
Fastighet eller väl avgränsad del av fastighet där tomställning skett i syfte att omvandla och förädla fastigheten.

Uthyrningsgrad, ekonomisk % 1)
Kontrakterad hyra dividerat med hyresvärde.

Överskottsgrad, %
Driftöverskott dividerat med hyresintäkter. Överskottsgraden visar den löpande
 intjäningsförmågan från förvaltningsverk-samheten och motsvarar hur stor del av hyresintäkterna som återstår efter avdrag för fastighetskostnaderna.

Finansrelaterade definitioner

Avkastning på eget kapital, %
Årets/periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Vid halvårsbok-slut omräknas avkastningen till helårs basis utan hänsyn till säsongsvariationer. Visar koncernens förmåga att ge avkastning på insatt kapital från ägarna.

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat före skatt med återläggning av
 räntekostnader dividerat med genomsnitt-lig balansomslutning. Vid halvårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer. Visar kon-cernens förmåga att ge avkastning på insatt totalt kapital.

Belåningsgrad, %
Räntebärande skulder med avdrag för lik-vida medel dividerat med fastigheternas marknadsvärde. Belåningsgraden används för att belysa den finansiella risken.

Driftöverskott, mkr
Intäkter minus fastighetskostnader
(drifts- och underhållskostnader, tomt-rättsavgälder, fastighetsskatt och fastighetsadministration).

Genomsnittlig kapitalbindning, %
Genomsnittlig kvarstående löptid till slut-förfall för de externa räntebärande lånen på balansdagen. Nyckeltalet används för att belysa finansieringsrisken.

Genomsnittlig ränta, %
Genomsnittlig räntesats för externa
 räntebärande skulder på balansdagen. Nyckeltalet används för att belysa kon-cernens gällande räntenivå för de externa  räntebärande skulderna på balansdagen.

Genomsnittlig räntebindning, %
Genomsnittlig kvarstående löptid till
ränteregleringstidpunkt för externa räntebärande skulder på balansdagen. Nyckeltalet används för att belysa ränterisken.

Räntetäckningsgrad, ggr
Förvaltningsresultat med återläggning av räntekostnader dividerat med räntekostna-der. Räntetäckningsgrad används för att visa hur känsligt resultatet är för ränteföränd-ringar och bedöma den finansiella risken.

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Skuldsättningsgraden belyser före-tagets finansiella risk.

Soliditet, %
Eget kapital dividerat med balansomslut-ningen. Soliditet används för att belysa den finansiella stabiliteten.

Substansvärde, mkr
Redovisat eget kapital med återlägg ning av verkligt värde på räntederivat och uppskjuten skatt hänförlig till dessa. Substansvärdet visar ägarnas nettovärde i Humlegården.

Substansvärde per aktie, sek
Substansvärde dividerat med utestående antal aktie vid periodens utgång. Nyckeltalet visar substansvärdet per aktie.

Förändring substansvärde per aktie, %
Årets förändring av substansvärde per aktie  dividerat med ingående substansvärde per aktie. Förändring av substansvärdet visar periodens förändring av substansvärdet.

1) Nyckeltal är operationellt och anses inte vara alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.