Definitioner

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Area, kvm
Uthyrningsbar area, exklusive area för garage och parkeringsplatser.

Direktavkastningskrav, %
Bedömning av vilket krav på direktavkastning en investerare har för att investera på en marknad, vilket speglar risk och förväntningar om framtida värde.

Ekonomisk vakansgrad, %
Bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler dividerat med justerat hyresvärde.

Energiprestanda totalt, kWh/kvm
Total energi per kvadratmeter som innefattar energislagen värme, kyla och fastighetsel.

Hyresvärde, mkr
Kontrakterad hyra samt bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler.

Marknadsvärde fastigheter, mkr
Det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning av värderingsobjektet på en fri och öppen fastighetsmarknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter det att fastigheten varit utbjuden till försäljning på för fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid. I redovisningstermer kallas detta för verkligt värde.

Prime yield, %
Direktavkastningskrav för en fullt uthyrd fastighet av bästa kvalitet, i bästa läge och med den bästa hyresgästsammansättningen.

Projektfastighet
Fastighet eller väl avgränsad del av fastighet där tomställning skett i syfte att omvandla och förädla fastigheten oavsett om byggarbeten påbörjats.

Överskottsgrad, %
Driftnetto dividerat med hyresintäkter. 

Finansrelaterade nyckeltal

Avkastning på eget kapital, %
Årets/periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Vid halvårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat före skatt med återläggning av räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning. Vid halvårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Belåningsgrad, %
Räntebärande skulder dividerat med fastigheternas marknadsvärde.

Driftnetto, mkr
Intäkter minus fastighetskostnader (drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder, fastighetsskatt och fastighetsadministration).

Genomsnittlig kapitalbindning, %
Genomsnittlig kvarstående löptid till slutförfall för de externa räntebärande lånen på balansdagen.

Genomsnittlig ränta, %
Genomsnittlig räntesats för externa räntebärande skulder på balansdagen.

Genomsnittlig räntebindning, %
Genomsnittlig kvarstående löptid till ränteregleringstidpunkt för externa räntebärande skulder på balansdagen.

Räntetäckningsgrad, ggr
Förvaltningsresultat med återläggning av räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet, %
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Substansvärde, mkr
Redovisat eget kapital med återläggning av verkligt värde på räntederivat och uppskjuten skatt hänförlig till dessa.

Substansvärde förändring, %
Årets förändring av substansvärdet dividerat med ingående substansvärde.