mkr 2024-06-30 2023 2023-06-30 2022 2022-06-30 2021 2020 2019 2018 2017
Förvaltningsfastigheter 38 257 38 168 38 651 39 665 40 613 37 740 35 735 34 539 24 818 22 050
Övriga anläggningstillgångar 6 7 7 6 8 6 7 89 90 90
Omsättningstillgångar 360 350 463 361 372 280 288 207 281 220
Likvida medel 381 480 383 281 344 254 250 254 295 137
Summa tillgångar 40 223 39 960 40 906 41 777 42 716 38 876 36 574 35 382 25 484 22 497
Eget kapital 22 293 21 952 22 718 23 610 24 232 21 223 18 028 16 913 13 792 11 342
Uppskjuten skatteskuld 3 729 3 714 3 941 4 215 4 374 3 696 3 190 2 954 2 176 1 744
Långfristiga räntebärande skulder 12 156 10 142 10 641 11 792 10 440 10 264 12 994 10 929 6 712 5 661
Derivat - - -   - - 308 181 124 303
Övriga långfristiga skulder 734 708 707 716 746 737 472 455 134 106
Kortfristiga räntebärande skulder 536 2 755 2 070 843 2 251 2 421 1 060 3 387 2 094 2 918
Övriga kortfristiga skulder 575 688 828 601 672 535 524 563 451 423
Summa eget kapital och skulder 40 023 39 960 40 906 41 777 42 716 38 876 36 574 35 382 25 484 22 497