Balansräkning

mkr 2020 2019 2018 2017 2016
Förvaltningsfastigheter 35 735 34 539 24 818 22 050 17 806
Övriga anläggningstillgångar 7 89 90 90 14
Omsättningstillgångar 288 207 281 220 186
Likvida medel 250 254 295 137 164
Summa tillgångar 36 574 35 382 25 484 22 497 18 170
Eget kapital 18 028 16 913 13 792 11 342 8 143
Uppskjuten skatteskuld 3 190 2 954 2 176 1 744 1 295
Långfristiga räntebärande skulder 12 994 10 929 6 712 5 661 3 217
Derivat 308 181 124 303 380
Övriga långfristiga skulder 472 455 134 106 106
Kortfristiga räntebärande skulder 1 060 3 387 2 094 2 918 4 653
Övriga kortfristiga skulder 524 563 451 423 377
Summa eget kapital och skulder 36 574 35 382 25 484 22 497 18 170