Balansräkning

mkr 2016 2015* 2014* 2013*
Förvaltningsfastigheter 17 806 15 563 13 247 12 194
Övriga anläggningstillgångar 14 135 198 126
Omsättningstillgångar 186 189 297 638
Likvida medel 164 235 176 158
Summa tillgångar 18 170 16 122 13 918 13 116
Eget kapital 8 143 6 772 5 295 4 985
Uppskjuten skatteskuld 1 295 908 498 408
Långfristiga räntebärande skulder 3 217 4 248 7 393 7 326
Derivat 380 272 326 -
Övriga långfristiga skulder 106 72 66 54
Kortfristiga räntebärande skulder 4 653 3 490 - -
Övriga kortfristiga skulder 377 360 340 343
Summa eget kapital och skulder 18 170 16 122 13 918 13 116


* Balansräkningarna i tabellerna för åren 2013–2015 avser summerade räkningar för de tre helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III. 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare koncernerna.