Balansräkning

mkr 2018 2017 2016 2015* 2014*
Förvaltningsfastigheter 24 818 22 050 17 806 15 563 13 247
Övriga anläggningstillgångar 90 90 14 135 198
Omsättningstillgångar 281 220 186 189 297
Likvida medel 295 137 164 235 176
Summa tillgångar 25 484 22 497 18 170 16 122 13 918
Eget kapital 13 792 11 342 8 143 6 772 5 295
Uppskjuten skatteskuld 2 176 1 744 1 295 908 498
Långfristiga räntebärande skulder  6 712 5 661 3 217 4 248 7 393
Derivat 124 303 380 272 326
Övriga långfristiga skulder 134 106 106 72 66
Kortfristiga räntebärande skulder  2 094 2 918 4 653 3 490 -
Övriga kortfristiga skulder 451 423 377 360 340
Summa eget kapital och skulder 25 484 22 497 18 170 16 122 13 918


* Balansräkningarna i tabellerna för åren 2014–2015 avser summerade räkningar för de tre helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III. 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare koncernerna.