Kamerabevakning

Humlegården Fastigheter utför kamerabevakning i enlighet med vårt berättigade intresse av att förhindra och utreda brott, öka säkerheten och motverka misskötsel. Om du vill veta mer om våra intresseavvägningar, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

De mottagare eller kategorier av mottagare som kommer eller kan komma att ta del av uppgifterna utöver Humlegården Fastigheter är brottsbekämpande myndigheter, vårt bevakningsföretag och installatörer samt reparatörer av kamerautrustningen.

Som huvudregel lagrar vi bevakningsmaterialet i max tre (3) dygn. Bevakningsmaterialet kan komma att lagras längre än tre (3) dygn i undantagsfall, i sådant fall lagras bevakningsmaterialet så länge det är nödvändigt för ändamålet. Till exempel kan lagring ske längre än tre (3) dygn om det är nödvändigt för att kunna vidta vissa utredningsåtgärder och styrka bevisning.

Som kamerabevakad har du vissa rättigheter:

  • Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.

  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.

  •  Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.

  •  När behandling utförs med stöd av intresseavvägning har du rätt att invända mot sådan behandling.

  •  Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

  •  På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. För mer information om hur Humlegården Fastigheter behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddsförordningen kan du inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig: Humlegården Fastigheter AB (org. nr 556682–1202)
Engelbrektsgatan 1, 114 34, Stockholm
Box 5182, 102 44 Stockholm
E-post: integritet@humlegarden.se
Kundservice: +46 8 678 92 90