Flerårsöversikt

  2020 2019 2018 2017 2016
Fastighetsrelaterade nyckeltal          
Fastigheter area, kvm 550 120 558 627 480 002 458 760 436 910
Fastigheter antal 59 59 54 53 52
Fastigheter marknadsvärde, mkr 35 735 34 538 24 818 22 050 17 806
Uthyrningsgrad, % 91 91 94 94,3 92,5
Överskottsgrad, % 76 75 74 72 68
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr - 5 716 71

2 190

311
Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr - - - 80 -
Investeringar i egna fastigheter, mkr 585 800 740 507 420
           
Finansrelaterade nyckeltal          
Genomsnittlig ränta, % 1,5 1,4 1,5 2,0 2,9
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 4,3 4,0 4,0 4,0 3,4
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 4,0 4,1 4,0 3,5 2,1
Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 6,8 5,1 3,4 2,6
Belåningsgrad, % 38,6 40,7 34,3 38,3 43,3
Skuldkvot,ggr 11,9 11,5 9,8 11,3 12,2
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,8 0,6 0,8 1,0
Soliditet, % 49,3 47,8 54,1 50,4 44,8
Eget kapital, mkr 18 028 16 913 13 792 11 342 8 143
Avkastning på eget kapital, % 6,4 20,5 17,6 17,9 18,6
Avkastning på totalt kapital, % 4,6 13,5 11,7 11,8 11,8
Substansvärde, mkr 18 272 17 056 13 891 11 578 8 439
Substansvärde per aktie, kr 25 767 24 053 19 589 16 613 13 694
Förändring substansvärdet, % 7,1 22,8 18 21 21
           
Övriga nyckeltal          
Medelantal anställda 87 87 88 85 84