Flerårsöversikt

  2021 2020 2019 2018 2017
Fastighetsrelaterade nyckeltal                       
Fastigheter area, kvm 522 095 550 120 558 627 480 002 458 760
Fastigheter antal 58 59 59 54 53
Fastigheter marknadsvärde, mkr 37 740 35 735 34 538 24 818 22 050
Uthyrningsgrad, % 92 91 91 94 94,3
Överskottsgrad, % 75 76 75 74 72
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr   - 5 716 71

2 190

Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr 1 252 - - - 80
Investeringar i egna fastigheter, mkr 676 585 800 740 507
           
Finansrelaterade nyckeltal          
Genomsnittlig ränta, % 1,4 1,5 1,4 1,5 2,0
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 4,1 4,3 4,0 4,0 4,0
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 3,1 4,0 4,1 4,0 3,5
Räntetäckningsgrad, ggr 5,3 5,0 6,8 5,1 3,4
Belåningsgrad, % 32,9 38,6 40,7 34,3 38,3
Skuldkvot,ggr 11,2 11,9 11,5 9,8 11,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8
Soliditet, % 54,7 49,3 47,8 54,1 50,4
Eget kapital, mkr 21 223 18 028 16 913 13 792 11 342
Avkastning på eget kapital, % 16,3 6,4 20,5 17,6 17,9
Avkastning på totalt kapital, % 10,6 4,6 13,5 11,7 11,8
Substansvärde, mkr 21 185 18 272 17 056 13 891 11 578
Substansvärde per aktie, kr 29 876 25 767 24 053 19 589 16 613
Förändring substansvärdet, % 15,9 7,1 22,8 18 21
           
Övriga nyckeltal          
Medelantal anställda 86 87 87 88 85