Flerårsöversikt

  2016 2015* 2014* 2013*
Fastighetsrelaterade nyckeltal        
Fastigheter area, kvm 436 910 421 403 412 796 440 518
Fastigheter antal 52 46 45 46
Fastigheter marknadsvärde, mkr 17 806 15 563 13 247 12 527
Ekonomisk vakansgrad, % 7,5 7,9 8,3 11,6
Överskottsgrad, % 68 64 64 62
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr 311 672 44 -
Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr - 272 349 -
Investeringar i egna fastigheter, mkr 420 390 497 733
         
Finansrelaterade nyckeltal        
Genomsnittlig ränta, % 2,9 3,0 3,1 3,1
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 3,4 4,3 5,4 4,2
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 2,1 1,3 2,3 1,9
Räntetäckningsgrad, ggr 2,6 2,3 2,1 2,1
Belåningsgrad (just. för likvida medel), % 43,3 48,2 54,5 58,8
Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 1,4 1,5
Soliditet, % 44,8 42,0 38,0 38,0
Eget kapital, mkr 8 143 6 772 5 295 4 985
Avkastning på eget kapital, % 18,6 24,5 6,0 5,8
Avkastning på totalt kapital, % 11,8 14,2 - -
Substansvärde, mkr 8 439 6 985 5 629 4 936
Förändring substansvärdet, % 21 24 14 8
         
Övriga nyckeltal        
Medelantal anställda 84 80 81 78* Nyckeltalen i tabellerna för åren 2013–2015 baseras på summerade resultat- och balansräkningar för de tre helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III. 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare koncernerna.