Flerårsöversikt

  2017 2016 2015* 2014*
Fastighetsrelaterade nyckeltal        
Fastigheter area, kvm 458 760 436 910 421 403 412 796
Fastigheter antal 53 52 46 45
Fastigheter marknadsvärde, mkr 22 050 17 806 15 563 13 247
Uthyrningsgrad, % 94,3 92,5 92,1 91,7
Överskottsgrad, % 72 68 64 64
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr

2 190

311 672 44
Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr 80 - 272 349
Investeringar i ny-, till- och ombyggnad, mkr 507 420 390 497
         
Finansrelaterade nyckeltal        
Genomsnittlig ränta, % 2,0 2,9 3,0 3,1
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 4,0 3,4 4,3 5,4
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 3,5 2,1 1,3 2,3
Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,6 2,3 2,1
Belåningsgrad, % 38,3 43,3 48,2 54,5
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 1,0 1,1 1,4
Soliditet, % 50,4 44,8 42,0 38,0
Eget kapital, mkr 11 342 8 143 6 772 5 295
Avkastning på eget kapital, % 17,9 18,6 24,5 6,0
Avkastning på totalt kapital, % 11,8 11,8 14,2 -
Substansvärde, mkr 11 578 8 439 6 985 5 629
Substansvärde per aktie, sek 16 613 13 694 11 333 9 134
Förändring substansvärdet, % 21 21 24 14
         
Övriga nyckeltal        
Medelantal anställda 85 84 80 81* Nyckeltalen i tabellerna för åren 2014–2015 baseras på summerade resultat- och balansräkningar för de tre helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III. 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare koncernerna.