Flerårsöversikt

  2018 2017 2016 2015* 2014*
Fastighetsrelaterade nyckeltal          
Fastigheter area, kvm 480 002 458 760 436 910 421 403 412 796
Fastigheter antal 54 53 52 46 45
Fastigheter marknadsvärde, mkr 24 818 22 050 17 806 15 563 13 247
Uthyrningsgrad, % 94 94,3 92,5 92,1 91,7
Överskottsgrad, % 74 72 68 64 64
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av förvaltningsfastigheter, mkr 71

2 190

311 672 44
Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr - 80 - 272 349
Investeringar i egna fastigheter, mkr 740 507 420 390 497
           
Finansrelaterade nyckeltal          
Genomsnittlig ränta, % 1,5 2,0 2,9 3,0 3,1
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 4,0 4,0 3,4 4,3 5,4
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 4,0 3,5 2,1 1,3 2,3
Räntetäckningsgrad, ggr 5,1 3,4 2,6 2,3 2,1
Belåningsgrad, % 34,3 38,3 43,3 48,2 54,5
Skuldkvot,ggr    9,8 11,3 12,2 - -
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,8 1,0 1,1 1,4
Soliditet, % 54,1 50,4 44,8 42,0 38,0
Eget kapital, mkr 13 792 11 342 8 143 6 772 5 295
Avkastning på eget kapital, % 17,6 17,9 18,6 24,5 6,0
Avkastning på totalt kapital, % 11,7 11,8 11,8 14,2 -
Substansvärde, mkr 13 891 11 578 8 439 6 985 5 629
Substansvärde per aktie, kr 19 589 16 613 13 694 11 333 9 134
Förändring substansvärdet, % 18 21 21 24 14
           
Övriga nyckeltal          
Medelantal anställda 88 85 84 80 81* Nyckeltalen i tabellerna för åren 2014–2015 baseras på summerade resultat- och balansräkningar för de tre helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III. 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare koncernerna.