Samarbeten

Vi är övertygade om att strategiska och långsiktiga relationer med samarbetspartners är det mest effektiva sättet att bidra till en hållbar utveckling. Vårt långsiktiga mål är att vi ska vara branschens bästa beställare och driva utveckling tillsammans med våra samarbetspartners.

Höga krav på våra leverantörer

En central del är vårt ansvarstagande i leverantörskedjan. Vi ställer redan idag höga krav på våra leverantörer ifråga om miljö, sociala aspekter och arbetsmiljö, men ser stora vinster i att flytta fram våra positioner ytterligare.

Vi anser att strategiska partnerskap med leverantörer och andra intressenter kring hållbar utveckling behövs, för att vi ska bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, nå upp till våra intressenters ständigt ökande krav och förväntningar, för att minska risken för negativ påverkan på människa, miljö och varumärke och samtidigt säkerställa en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.