Fokus på driftoptimering och energianläggningar

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi större möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan.

Vår målsättning 2023 var att minska energianvändningen med 12 procent jämfört med 2019. Vi uppnådde inte riktigt målet, utan minskningen var 9 procent. I förhållande till 2022 är minskningen 4,4 procent vilket gör att vi ändå taktar an mot vårt långsiktiga mål om en reduktion på 32 procent jämfört med 2019 till 2030.

Vi har även målsättningar om att minska energianvändningen av fastighetsel och fjärrkyla med en procent vardera, samt fjärrvärme med två procent per år. 2023 var minskningen för samtliga beståndet 9 % för fastighetsel, 0,1 % för värme (graddagskorrigerat) och 6,1 % för fjärrkyla.

Utöver vår löpande driftoptimering genomför vi energikartläggningar i våra fastigheter. Bedömningar utifrån flertalet dimensioner resulterar i åtgärdsförslag och handlingsplaner för hur fastigheterna ska bidra till vårt långsiktiga energimål på bästa sätt. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!