Trender

Humlegården följer ständigt utvecklingen i omvärlden för att säkerställa att vårt erbjudande svarar mot marknadens och kundernas behov. Tillsammans med analysföretaget Kairos Future har vi djupdykt i de trender som tydligast påverkar vår marknad. Här beskrivs hur vi svarar på några av omvärldsförändringarna.

Behov av flexibilitet och förändringsförmåga

Efterfrågan på flexibla arbetsplatser där ytorna kan användas för olika funktioner och av fler personer ökar. Digitaliseringen gör det möjligt att arbeta när man vill och var man vill. I takt med att olika typer av samarbeten över företags- och branschgränser blir vanligare ökar efterfrågan på flexibilitet ytterligare. Många företag har svårt att förutspå hur deras lokalbehov kan komma att se ut på lång sikt. Detta ställer krav på fastighetsbolagens förändringsförmåga.

Vi utvecklar ständigt tjänster och produkter för att möta nya kundbehov. Grund-principen är att vi alltid bygger vårt erbjudande utifrån platsen och kunden. Ett av de initiativ som syftar till att möta krav på flexibilitet och förändringsförmåga fokuserar på hyresavtalen. Dessa utvecklas för att matcha marknadens efterfrågan på föränderlighet. Vi erbjuder även färdiginredda, inflyttningsklara lokaler med flexibla avtalstider, läs mer om vårt erbjudande här.

Nya möjligheter genom data och uppkoppling

När både fastigheterna och verksamheterna som finns i dem kopplas upp i allt större grad genereras data som kan påverka fastighetsaffären. Genom att arbeta med AI och omvandla data till insikter kan man optimera och utveckla allt från byggande och drift till kundrelationer och tjänster. Digitaliseringen bidrar till en växande e-handel, ökad tjänstefiering och nya delningslösningar, vilket i sin tur ökar behovet av nya logistiklösningar. Det är ännu en marknad under utveckling, med många nya aktörer som testar olika logistiklösningar och affärsmodeller.

Vi investerar i insamling och analys av data med målet att utveckla vår affär och vi följer utvecklingen av nya leverans- och mobilitetslösningar med ambitionen att fånga upp det som kan stärka våra fastighets roll i det framtida logistikflödet. E-handelns utveckling påverkar städernas butiksutbud, och därmed vårt arbete för att skapa attraktiva, levande entréplan. Vi fortsätter utvecklingen av vårt kunderbjudande och adderar vardagsnära tjänster. Ett exempel är samarbetet med frakttjänsten Instabox, som erbjuds i Solna strand.

Miljö­ och klimatfrågan växer

Hållbarhet har blivit tydligare och mer definierat som begrepp och handlar idag om konkreta utmaningar och mål där det blivit enklare för företag att identifiera sitt eget fokus. Alla intressenter väger in hållbarhetsaspekter i sina val och engagemanget i dessa frågor ökar kontinuerligt. Sveriges hållning i klimatfrågan är att nettoutsläppen av koldioxid ska vara noll 2045. Cirkularitet är ett område som är allt högre på agendan. Utvecklingen av nya lösningar och initiativ som byggger på det cirkulära systemet bidrar både till en smartare resursanvändning och lönsamhet.

Som en långsiktig fastighetsägare har vi större möjlighet att påverka bland annat energikällor och -användning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö. I vår nya hållbarhetsstrategi har vi ringat in de områden där vi kan bidra till en hållbar utveckling på ett sådant sätt som skapar värde för våra intressenter. Vi har deltagit i ett forskningsprojekt med syfte att öka vår kunskap inom cirkulär ekonomi i samband med lokalanpassningar. Miljöcertifieringar av våra fastigheter är förstås en central del i vårt miljöarbete. Den är dessutom en förutsättning för grön finansiering av vår verksamhet. I september 2021 uppnådde vi en viktig milstolpe, då andelen grön finansiering uppgick till 100 procent.

Fokus på välmående och trygghet

Wellness-trenden som inkluderar kost, en aktiv livsstil och balans mellan arbete och fritid tar allt större fokus. Det blir viktigare med miljöer som främjar välmående och återhämtning, men också trygghet och säkerhet. Människor har behov av att hitta såväl driv, fokus och inspiration som avkoppling och bortkoppling. Människors val och intressen är idag inte lika starkt bundet till traditionella demografiska faktorer och man talar allt mer om subkulturer, ”tribes” och livsstilar. För att skapa platser och innehåll som är relevant behöver man identifiera sin målgrupp utifrån dessa nya premisser.

Humlegården är en platsutvecklare. Vi förvaltar och utvecklar inte bara våra fastigheter utan vill också bidra till en bättre livsmiljö och vardag i de stadsdelar där vi finns. Vi skapar platser med bekvämlighet och service där människor möts och trivs. Vi vill underlätta en aktiv fritid och främja cykelpendling. Vi strävar efter att skapa stråk med tydlig stadskänsla även i områden utanför innerstaden eftersom människor trivs i dynamiska, trygga miljöer med god arkitektur. Samarbeten med andra aktörer är viktiga, vårt engagemang i Centrum för AMP (Affärs- och MedborgarPlats) är ett sådant exempel. Som arbetsgivare vill vi bidra till våra medarbetares välmående och skapa en miljö där alla ges rätt förutsättningar för att kunna prestera. Ett sammanhang som främjar ständigt lärande och uppmuntrar till nyfikenhet. Vidare vässar vi vårt arbetsgivarerbjudande och når nya kompetenser genom ett aktivt employer brandingarbete.