Hållbarhetsredovisning

Här kan du ta del av Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2022 

Humlegårdens hållbarhetsredovisning har upprättats från kraven i GRI Standards, nivå Core. Hållbarhetsredovisningen möter kraven i årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering och utgör Humlegårdens Communication on Progress kopplat till det åtagandet vi har mot FN:s Global Compact (nivå Active under 2020).

Humlegården rapporterar årligen kring resultatet av sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen för 2022 är Humlegårdens sjunde hållbarhetsredovisning. Den speglar innehållet i vårt hållbarhetsarbete och baseras på väsentlighetsanalysen samt de mål för hållbarhetsarbetet som fastställts utifrån den. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!

Intressantdialog och väsentlighetsanalys 

För att utveckla Humlegårdens hållbarhetsarbete och identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har en väsentlighetsanalys gjorts. Bolagets hållbarhetsråd har kartlagt och analyserat de viktigaste frågorna för våra intressenter och för Humlegårdens verksamhet. Vi för en kontinuerlig dialog med kunder, ägare, investerare och medarbetare för att fånga upp deras krav och förväntningar på oss som företag.

I matrisen nedan visas vad som identifierats som centrala frågor enligt väsentlighetsanalysen. Under 2020–2021 fokuserade vi på att skapa en förflyttning inom de markerade frågorna. En av de frågor som har ett särskilt stort fokus är mobilitetslösningar som är direkt kopplat till kunderbjudandet och hur vi underlättar för kunderna att ta sig till våra fastigheter så hållbart som möjligt, samt leverantörsuppföljning och hur vi systematiskt följer upp leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv.

Centrala frågor enligt väsentlighetsanalysen