Hållbarhetsredovisning

Humlegårdens hållbarhetsredovisning har upprättats från kraven i GRI Standards 2021 och strukturen i hållbarhetsredovisningen är delvis anpassad utifrån ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Hållbarhetsredovisningen möter kraven i årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering. Från och med 2024 rapporterar vi vår efterlevnad av de tio principerna i Global Compact genom att besvara ett webbformulär på unglobalcompact.org.

Här kan du ta del av Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Humlegården rapporterar årligen kring resultatet av sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen för 2023 är Humlegårdens åttonde hållbarhetsredovisning. Den speglar innehållet i vårt hållbarhetsarbete och baseras på väsentlighetsanalysen samt de mål för hållbarhetsarbetet som fastställts utifrån den. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!

Intressantdialog och väsentlighetsanalys 

För att utveckla Humlegårdens hållbarhetsarbete och identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har en väsentlighetsanalys gjorts. Bolagets hållbarhetsråd har kartlagt och analyserat de viktigaste frågorna för våra intressenter och för Humlegårdens verksamhet. Vi för en kontinuerlig dialog med kunder, ägare, investerare och medarbetare för att fånga upp deras krav och förväntningar på oss som företag.

I matrisen nedan visas vad som identifierats som centrala frågor enligt väsentlighetsanalysen som är grunden till vår års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Sedan 2020 har vi fokuserat på att skapa en förflyttning inom de markerade frågorna. En av de frågor som har ett särskilt stort fokus är mobilitetslösningar som är direkt kopplat till kunderbjudandet och hur vi underlättar för kunderna att ta sig till våra fastigheter så hållbart som möjligt, samt leverantörsuppföljning och hur vi systematiskt följer upp leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv.

Centrala frågor enligt väsentlighetsanalysen


2023 genomförde Humlegården en dubbel väsentlighetsanalys enligt kraven i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) för att identifiera Humlegårdens påverkan på människor och miljön, samt hållbarhetsfrågornas påverkan på Humlegården ur ett ekonomiskt perspektiv. Resultatet visade att följande hållbarhetsfrågor är de mest väsentliga för Humlegården:

 • Anpassning till klimatförändringar
 • Begränsning av klimatförändringar
 • Energi
 • Biologisk mångfald
 • Materialanvändning och cirkulära lösningar
 • Avfall vid byggnation och från hyresgäster
 • Hälsa och säkerhet egna anställda
 • Jämställdhet, mångfald och diskriminering egna anställda
 • Arbetare i värdekedjan
 • Välbefinnande i fastigheterna för hyresgäster
 • Affärsetik och antikorruption