Visselblåsartjänst

Vår organisation strävar efter att uppnå transparens och att ha en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroende för vår verksamhet genom att vi kan identifiera och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Vad kan man visselblåsa om?

Det kan vara korruption och finansiella oegentligheter, t.ex. mutor, illojal konkurrens, penningtvätt och bedrägerier. Brott som rår hälsa och säkerhet såsom arbetsmiljöbrott. Lagöverträdelser av t.ex. regler om miljöskydd, dataskydd och konkurrens samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Hur kan man rapportera?

Det finns flera möjligheter att visselblåsa. Genom att klicka på länken nedan har du möjlighet att antingen göra en skriftlig eller muntlig anmälan via vårt visselblåsarsystem.

Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för oss att bedöma om en överträdelse har begåtts. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Visselblåsarkanalen hanteras av WhistleB, en extern tjänsteleverantör. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa anonymiteten hos den som skickar ett meddelande raderas all metadata, inklusive IP-adresser, av WhistleB. Personen som skickar meddelandet förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga som tar emot rapporten. 

Kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister anses inte som ett visselblåsarärende och ska inte anmälas här.

Vill du rapportera något?

Gör en anmälan


Ta del av våra riktlinjer för visselblåsartjänsten