mkr 2023 2023-06-30 2022 2022-06-30 2021 2020 2019 2018 2017
Hyresintäkter 1 891 933 1 725 859 1 624 1 587 1 355 1 217 1 056
Fastighetskostnader -491 -254 -474 -244 -411 -380 -340 -316 -300
Driftöverskott 1 401 678 1 251 614 1 213 1 206 1 015 901 756
Extern förvaltning - - - - - 10 1 1 -2
Central administration -43 -20 -50 -22 -49 -45 -41 -39 -42
Övriga rörelsekostnader -1,9 0 -1,5 - - 0 -0,8 - -
Finansnetto -345 -163 -227 -102 -224 -235 -147 -177 -219
Tomträttsavgälder -18 -9 -18 -9 -15 - - - -
Förvaltningsresultat 1002 487 959 481 925 920 819 686 494
Värdeförändringar fastigheter -2 580 -1 548 1 139 2 479 2 582 632 3 203 1 957 1 626
Värdeförändringar derivat -508 -61 826 741 295 -127 -57 8 77
Resultat före skatt -2 086 -1 122 2 924 3 701 3 801 1 426 3 966 2 651 2 198
Skatt 418 221 -591 -719 -604,1 -236 -780 -434 -449
Periodens resultat -1 668 -901 2 333 2 982 3 197 1 121 3 141 2 217 1 749