Resultaträkning

mkr 2020 2019 2018 2017 2016
Hyresintäkter 1 587 1 355 1 217 1 056 982
Fastighetskostnader -380 -340 -316 -300 -317
Driftöverskott 1 206 1 015 901 756 665
Extern förvaltning 10 1 1 -2 1
Central administration -45 -41 -39 -42 -45
Övriga rörelsekostnader 0 -0,8 - - -
Finansnetto -235 -147 -177 -219 -240
Tomträttsavgälder - - - - -
Förvaltningsresultat 920 819  686 494 381
Värdeförändringar fastigheter 632 3 203 1 957 1 626 1 510
Värdeförändringar derivat -127 -57 8 77 -108
Resultat före skatt 1 426 3 966 2 651 2 198 1 783
Skatt -236 -780 -434 -449 -393
Periodens resultat 1 121 3 141 2 217 1 749 1 390