Resultaträkning

mkr 2017 2016 2015* 2014*
Hyresintäkter 1 056 982 915 858
Fastighetskostnader -300 -317 -327 -313
Driftöverskott 756 665 588 545
Extern förvaltning -2 1 - -
Central administration -42 -45 -39 -19
Finansnetto -219 -240 -238 -241
Förvaltningsresultat 494 381 311 285
Värdeförändringar fastigheter 1 626 1 510 1 527 494
Värdeförändringar derivat 77 -108 54 -371
Resultat före skatt 2 198 1 783 1 892 408
Skatt -449 -393 -414 -89
Periodens resultat 1 749 1 390 1 478 319

 

* Resultaträkningarna i tabellerna för åren 2014–2015 avser summerade räkningar för de tre helt separata koncernerna Humlegården Holding I, Humlegården Holding II och Humlegården Holding III. 1 januari 2016 bildades en koncern av de tre tidigare koncernerna.