Resultaträkning

mkr 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Hyresintäkter 1 725 1 624 1 587 1 355 1 217 1 056
Fastighetskostnader -494 -411 -380 -340 -316 -300
Driftöverskott 1 251 1 213 1 206 1 015 901 756
Extern förvaltning - 10 1 1 -2
Central administration -50  -49 -45 -41 -39 -42
Övriga rörelsekostnader -1,5  - 0 -0,8 - -
Finansnetto -223  -224 -235 -147 -177 -219
Tomträttsavgälder -18  -15 - - - -
Förvaltningsresultat 959  925 920 819  686 494
Värdeförändringar fastigheter 1 139 2 582 632 3 203 1 957 1 626
Värdeförändringar derivat 826  295 -127 -57 8 77
Resultat före skatt 2 924 3 801 1 426 3 966 2 651 2 198
Skatt -591  -604,1 -236 -780 -434 -449
Periodens resultat 2 333 3 197 1 121 3 141 2 217 1 749