Vi bidrar till en hållbar utveckling

Humlegårdens övergripande mål är att skapa långsiktig och hållbar lönsamhet för våra ägare. För att lyckas med det behövs effektiva processer för förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter och stadsmiljöer. En central del utgörs även av hållbarhet som ska genomsyra hela vår verksamhet.

Med långsiktighet som riktmärke

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energikällor-och användning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Våra långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet till år 2045 och minska vår energianvändning med 32 % till 2030.

Hållbarhetsstrategi

Hållbar utveckling har blivit en alltmer kritisk framgångsfaktor för näringslivet och vi behöver precis som alla andra i samhället bidra till en hållbar utveckling. Vi ser att vi behöver göra satsningar för att vara resurseffektiva, klimatsmarta och innovativa. Dessa insikter tillsammans med våra långsiktiga mål har lagt grunden till Humlegårdens hållbarhetsstrategi.

Strategin består av fyra fokusområden: samarbeten, fastigheter, stadsmiljöer och medarbetare. Vi har högt ställda ambitioner inom respektive område. Humlegårdens hållbarhetsstrategi tar avstamp i tre grundprinciper som ska genomsyra allt vårt hållbarhetsarbete oavsett fokusområde: Skapa förutsättningar, Begränsa påverkan och Driva utvecklingen. Vi har även förtydligat hur våra långsiktiga mål och hållbarhetsstrategins fokusområden är kopplade till de Globala målen. Nästa steg blir att implementera målen i den dagliga verksamheten, så vi kan målsätta och följa upp arbetet med att bidra till de Globala målen.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?


Mikael Andersson, CFO

Tel: 08-678 92 19
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se

 Viktor Sandberg, Projektutvecklingschef

Tel: 08-678 92 55
E-mail: viktor.sandberg@humlegarden.se