Vi bidrar till en hållbar utveckling

För Humlegården omfattar begreppet hållbarhet både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det är ett arbete som sträcker sig genom hela vår organisation. Vårt hållbarhetsarbete omfattar även ett aktivt deltagande i utveckling av ny teknik samt nya tjänster och arbetsmetoder.

Med långsiktighet som riktmärke

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energikällor-och användning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Vårt långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet i vår förvaltning och minska vår totala klimatpåverkan.

Energianvändning och materialförbrukning utgör tillsammans den största miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att arbeta med energioptimering kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed vår klimatpåverkan. Eftersom energikostnader utgör en stor del av våra totala driftskostnader, medför minskad energianvändning en direkt positiv påverkan på vår lönsamhet.

När vi bygger nya eller utvecklar befintliga fastigheter, exempelvis vid anpassningar av lokaler för tillträdande kunder, är ett hållbart angreppssätt centralt för oss. Att material som är i gott skick rivs ut innebär ett betydande resursslöseri. Därför är det viktigt att redan från början satsa på flexibilitet och tidlösa material av hög kvalitet. 

Vår förvaltning spelar en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att utveckla vår förvaltning och finna nya alternativ till traditionella material. En del av vårt långsiktigaarbete består även av att tillföra mer förnybar energi till energimixen. Under året har vi därför inventerat våra fastigheterstak för att kartlägga vilka av dessa som lämpar sig extra bra för solceller.

Se filmer om vårt miljöarbete

En film om hållbarhet

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle.


Elbuss i Hagalund

Humlegården Fastigheter kör elbuss. Ett komplement till kollektivtrafiken till och från Hagalunds företagsområde.


Energieffektivisering

Humlegården Fastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av sina fastigheter. Genom Green Fingerprint-appen får hyresgästerna själva möjlighet att hålla koll på sin elförbrukning och på så sätt kan de minska både sin miljöpåverkan och sina elkostnader.


Ventilation och klimat

Humlegården Fastigheter arbetar ständigt med energieffektivisering i sina fastigheter. Varje fastighet är utrustad med ett avancerat mätsystem som reglerar luftflödet beroende på årstid och temperatur utomhus.