Vi bidrar till en hållbar utveckling

Humlegårdens övergripande mål är att skapa långsiktig och hållbar lönsamhet för våra ägare. För att lyckas med det behövs effektiva processer för förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter och stadsmiljöer. En central del utgörs även av hållbarhet som ska genomsyra hela vår verksamhet.

Med långsiktighet som riktmärke

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energikällor-och användning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Våra långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet till år 2045 och minska vår energianvändning med 32 % till 2030, samt att alla våra projekt 2030 ska genomföras enligt cirkulära principer.

Hållbarhetsstrategi

Hållbar utveckling har blivit en alltmer kritisk framgångsfaktor för näringslivet och vi behöver precis som alla andra i samhället bidra till en hållbar utveckling. Vi ser att vi behöver göra satsningar för att vara resurseffektiva, klimatsmarta och innovativa. Dessa insikter tillsammans med våra långsiktiga mål har lagt grunden till Humlegårdens hållbarhetsstrategi.

Strategin består av fyra fokusområden: samarbeten, kunder och fastigheter, stadsmiljöer och medarbetare. Vi har högt ställda ambitioner inom respektive område. Humlegårdens hållbarhetsstrategi tar avstamp i tre grundprinciper som ska genomsyra allt vårt hållbarhetsarbete oavsett fokusområde: 

Tre grundprinciper

  • Skapa förutsättningar som gör det enklare för både oss och våra kunder att bidra till en hållbar utveckling.
  • Begränsa vår påverkan för att minska resursanvändningen.
  • Driva utvecklingen mot nya hållbara tankesätt och innovationer tillsammans med våra samarbetspartners.


För oss på Humlegården är långsiktighet en viktig kompass. Genom vår ambition att bidra till en hållbar utveckling skapar vi värde för våra kunder och övriga intressenter. Vi har kartlagt hur vi kan bidra till FN:s 17 Globala mål och har integrerat tolv av dessa, de vi har störst möjlighet att bidra till, i vår hållbarhetsstrategi.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Sabina Jonestrand

Sabina Jonestrand

Hållbarhetsansvarig
sabina.jonestrand@humlegarden.se