Risk

All affärsverksamhet är förenad med visst mått av osäkerhet kopplad till risken att verksamheten inte utvecklas som planerat. Humlegården arbetar aktivt med att identifiera och begränsa dessa risker.

I ett fastighetsbolag finns såväl externa som interna risker. Humlegården genomför årligen riskanalyser på ledningsnivå. Då identifieras och hanteras osäkerhetsfaktorer genom strategier, handlingsplaner eller kompetensutveckling inom respektive område. Riskerna minimeras genom att ha en värdestyrd organisation och en uppförandekod samt styrdokument beslutade på styrelse- respektive vd-nivå.

Externa osäkerhetsfaktorer

Externa risker som påverkar ett fastighetsbolag är till exempel förändringar i lagstiftning på skatteområdet, förändrad lagstiftning som rör förvaltning eller fastighetsutveckling. Även konjunkturutveckling är en osäkerhetsfaktor som inte går att påverka. För att hantera detta strävar vi efter att ha hög och rätt kompetens i organisationen samt försöker förutse hur det påverkar företaget och vår framtida utveckling. 

Interna osäkerhetsfaktorer

Inom de operativa och strategiska osäkerhetsfaktorer som är aktuella för ett företag verksamt inom fastighetsmarknaden bedömer vi att följande områden är de mest centrala:

1) Risker i utvecklingsprojekt
2) Värdet på fastigheterna
3) Risker i förvaltningen
4) Finansieringsrisk
5) Miljö och hållbarhet

Se vår års- och hållbarhetsredovisning för fördjupad information.

Läs mer

Koden som handlar om förtroende

Humlegården Fastigheter har en uppförandekod med regler och riktlinjer för alla som arbetar i företaget, där ledordet är förtroende. 

Läs mer