Hållbarhetsmål

I slutet av 2023 genomförde Humlegården en väsentlighetsanalys i enlighet med CSRD. Den resulterade i en förnyad bedömning av vilka hållbarhetsfrågor som är de väsentliga för bolaget. För varje väsentlig fråga har vi satt ett hållbarhetsmål för 2024. En sammanställning av våra hållbarhetsmål för året framgår nedan.

Andel grön och hållbar finansiering

100 %

Andel certifierade förvaltningsfastigheter (LOA)

Andel certifierade förvaltningsfastigheter med
BREEAM In-Use, nivå Very Good (LOA)

100 %

70 %

Klimatpåverkan: Minskning växthusgasutsläpp Scope 1–3

10 % (15,48 CO2e/m2)

Cirkulära principer: Andel cirkulära projekt (> 3 miljoner)

Andel återbrukat material i alla projekt (> 3 miljoner)

10 %

5 %

Energianvändning: Minskning kWh/m2 i förhållande till
basår 2019

13 % (87 kWh/m2)

Biologisk mångfald: Andel grönyta av vårt totala fotavtryck

5 %

Klimatanpassning: Andel fastigheter med
klimatriskinventering (antal)

100%

Avfall: Minskning av mängden avfall i fastigheterna

1 %

Välbefinnande i fastigheter: NPS

27

Könsfördelning medarbetare (andel kvinnor)

Anställda har överlag en rimlig stressnivå i arbetet

50 %

70 %

Andel utvärderade leverantörer hållbarhet (entreprenad
över 100 000 kronor)

100 %

Uppförandekod och riktlinje antikorruption inkluderat vid introduktionsutbildning

100 %