Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finanspolicy & nyckeltal

 Finansiella risker och mål Policy 2023-06-30 2022-06-30
Belåning      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 31,9 30,4
Skuldkvot, ggr ej varaktigt över 13 9,3 10,4
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 4,1 6,0
Räntetäckningsgrad, ggr (12 mån rullande) minst 2    
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,3 3,3
Låneförfall 12 mån, % max 35 16 9
Lånelöften och likvida medel 12 månader, % minst 100 149 182
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 3,5 4,1
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 31 31
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt
Övriga nyckeltal

  2023-06-30 2022-06-30
Säkerställd finansiering    
Säkerställd finansiering, % 13 11
Obelånade fastigheter - MV, % 76 76
     
Grön finansiering    
Andel grön finansiering, % 100 100
Ränta    
Snittränta på balansdagen, % 2,6 1,5

 

2023-06-30
Nominellt belopp
(mkr)

 Förfall certifikat  Obligationer Banklån Totalt Andel Ränteförfall Andel
  396     396 3%    
År 1   1 680   1 680 13%  3 896 31%
År 2   1 500   1 500 12% 400 3%
År 3   2 250 2 100 4 350 34% 1 480 12%
År 4   1 100   1 100 9% 1 350 11%
År 5 eller senare   930 2 770 3 700 29% 5 600 44%
Totalt 396 7 460 4 870 12 726 100% 12 726 100%