Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finanspolicy & nyckeltal

  Policy 2023-03-31 2022-03-31
Belåning      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 30,8 32,5
Skuldkvot, ggr ej varaktigt över 13 9,5 10,0
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 4,1 6,5
Räntetäckningsgrad, ggr (12 mån rullande) minst 2 4,8 5,7
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,4 2,9
Låneförfall 12 mån, % max 35 4 13
Lånelöften och likvida medel 12 månader, % minst 100 595 138
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 3,7 4,1
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 30 37
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt


Övriga nyckeltal

  2023-03-31 2022-03-31
Refinansieringsrisk     
Täckta låneförfall 12 mån, % 595 138
Säkerställd finansiering    
 Säkerställd finansiering, % 12 10
obelånade fastigheter - MV, % 81 79
     
Grön finansiering    
Andel grön finansiering, % 100 100
Ränta    
Snittränta på balansdagen, % 2,3 1,5

 

2023-03-31
Nominellt belopp
(mkr)

 Förfall certifikat  Obligationer Banklån Totalt Andel Ränteförfall Andel
  396     396 3%    
År 1   150   150 1%  3 817 30%
År 2   3 180   3 180 25% 400 3%
År 3   2 250 1 300 3 550 28% 1 480 12%
År 4   1 100 800 1 900 15% 850 7%
År 5 eller senare   930 2 541 3 471 27% 6 100 48%
Totalt 396 7 610 4 641 12 647 100% 12 647 100%