Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
Mål          
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 40 41 32,8 34
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 12,6 11,5 9,2 9,8
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 4,5 6,4 6,1 5,1
           
Finansieringsrisk          
Kapitalbindning, år minst 2 3,7 4,1 4,2 4,0
Låneförfall 12 mån, % max 35 16 10 1 2
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 171 136 246 135
           
Ränterisk          
Räntebindning, år minst 2 4,3 4,0 3,8 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 42 48 51 49
           
Kreditrisk          
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt uppfyllt uppfyllt
           
Valutarisk          
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2020-06-30

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 6 008 42
År 2  -  -
År 3  -  -
År 4 500 3
År 5 eller senare 7 882 55
Totalt 14 390 100


Låneförfallostruktur, per 2020-06-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 770 12
År 1 2 294 16
År 2 1 747 12
År 3 2 497 17
År 4 1 379 10
År 5 eller senare 4 703 33
Totalt 14 390 100


Refinansiering inom 3 månader

Kommande 3 månader kommer 995 mkr att refinansieras, avseende företagscertifikat i augusti och september 2020.