Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
Mål        
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 41 32,8 34
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 11,5 9,2 9,8
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 6,4 6,1 5,1
         
Finansieringsrisk        
Kapitalbindning, år minst 2 4,1 4,2 4,0
Låneförfall 12 mån, % max 35 10 1 2
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 136 246 135
         
Ränterisk        
Räntebindning, år minst 2 4,0 3,8 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 48 51 49
         
Kreditrisk        
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt uppfyllt
         
Valutarisk        
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2019-12-31

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 6 928 48
År 2  -  -
År 3  -  -
År 4 499 4
År 5 eller senare 6 889 48
Totalt 14 316 100


Låneförfallostruktur, per 2019-12-31

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 994 14
År 1 1 393 10
År 2 1 095 8
År 3 2 398 17
År 4 1 774 12
År 5 eller senare 5 662 39
Totalt 14 316 100