Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31
Mål        
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 33,9 36,2 39
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 11,2 11,9 11,9
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 4,8 4,9 5,0
         
Finansieringsrisk        
Kapitalbindning, år minst 2 3,3 3,9 4,0
Låneförfall 12 mån, % max 35 9 7 0
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 464 418 240
         
Ränterisk        
Räntebindning, år minst 2 5,0 4,7 4,3
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 25 33 35
         
Kreditrisk        
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt uppfyllt
         
Valutarisk        
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt uppfyllt

 

Övriga finansiella nyckeltal

Nyckeltal 2021-09-30 2021-06-30
Andel säkerställd finansiering 11% 14%
Ej utnyttjade pantbrev 4 972 mkr 3 933 mkr
Andel obelånade fastigheter (marknadsvärde) 74% 67%
Andel obelånade fastigheter (LOA) 81% 70%
Andel grön finansiering 100% 91%

 

Låneförfallostruktur, per 2021-09-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 585 5
År 1 1 113 9
År 2 2 002 16
År 3 1 885 15
År 4 3 200 25
År 5 eller senare 3 830 30
Totalt 12 614 100

 

Ränteförfallostruktur, per 2021-09-30

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 3 164 25
År 2  -  -
År 3  -
År 4 1 100 9
År 5 eller senare 8 350 66
Totalt 12 614 100


Refinansiering inom 3 månader

Kommande tre månader förfaller 150 mkr avseende företagscertifikat.