Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2022-06-30 2021-06-30
Mål      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 30 36
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 10 12
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 6,0 4,9
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,3 3,9
Låneförfall 12 mån, % max 35 16 7
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 182 166
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 4,1 4,7
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 31 33
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt

 

Övriga finansiella nyckeltal

Nyckeltal 2022-06-30
Andel säkerställd finansiering 11%
Ej utnyttjade pantbrev 2 983 mkr
Andel obelånade fastigheter (marknadsvärde) 76%
Andel obelånade fastigheter (LOA) 79%
Andel grön finansiering 100%

 

Låneförfallostruktur, per 2022-06-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 249 2
År 1 1 146 9
År 2 3 489 27
År 3 1 498 12
År 4 4 049 32
År 5 eller senare 2 260 18
Totalt 12 691 100

 

Ränteförfallostruktur, per 2022-06-30

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 3 996 31
År 2  -2  0
År 3  648 5
År 4 699 6
År 5 eller senare 7350 58
Totalt 12 691 100


Refinansiering inom 3 månader

Under Q3 2022 förfaller 327 mkr avseende främst företagscertifikat