Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finanspolicy & nyckeltal

 Finansiella risker och mål Policy 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30
Belåning        
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 32,2 31,9 30,4
Skuldkvot, ggr ej varaktigt över 13 8,8 9,3 10,4
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 4,0 4,1 6,0
Räntetäckningsgrad, ggr (12 mån rullande) minst 2      
         
Finansieringsrisk        
Kapitalbindning, år minst 2 3,7 3,3 3,3
Låneförfall 12 mån, % max 35 4 16 9
Lånelöften och likvida medel 12 månader, % minst 100 652 149 182
         
Ränterisk        
Räntebindning, år minst 2 4,0 3,5 4,1
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 8 31 31
         
Kreditrisk        
Motpartsrating Lägst A-          uppfyllt uppfyllt uppfyllt
         
Valutarisk        
Valutaexponering ej tillåten          uppfyllt uppfyllt uppfyllt
Övriga nyckeltal

  2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30
Säkerställd finansiering      
Säkerställd finansiering, % 12 13 11
Obelånade fastigheter - MV, % 77 76 76
       
Grön finansiering      
Andel grön finansiering, % 100 100 100
Ränta      
Snittränta på balansdagen, % 2,9 2,6 1,5

 

2024-06-30
Nominellt belopp
(mkr)

 Förfall Certifikat  Obligationer Banklån Totalt Andel Ränteförfall Andel
  198     198 2%    
År 1   344 0 344 3%  1 052 8%
År 2   1 240 2 100 3 340 26% 350 3%
År 3   2 100 0 2 100 17% 3 800 30%
År 4   930 2 040 2 970 23% 1 000 8%
År 5 eller senare   2 250 1 500 3 750 30% 2 750 22%
Totalt 198 6 864 5 640 12 702 100% 12 702 100%