Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2021-06-30 2020-12-31
Mål      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 36,2 39
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 11,9 11,9
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 4,9 5,0
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,9 4,0
Låneförfall 12 mån, % max 35 7 0
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 418 240
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 4,7 4,3
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 33 35
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt

 

Låneförfallostruktur, per 2021-06-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 600 4
År 1 908 7
År 2 2 531 19
År 3 2 312 17
År 4 1 500 11
År 5 eller senare 5 793 42
Totalt 13 644 100

 

Ränteförfallostruktur, per 2021-06-30

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 4 544 33
År 2  -  -
År 3    
År 4 400 3
År 5 eller senare 8 700 64
Totalt 13 644 100


Refinansiering inom 3 månader

Kommande tre månader förfaller 600 mkr avseende företagscertifikat.