Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

Finansiell risker och mål

  Policy 2017-12-31  2016-12-31
Mål      
Belåningsgrad, % 45-55 38 44
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 3,4 2,6
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,5 2,1
Låneförfall 12 mån, % max 35 11 41
Lånelöften och likvida medel 5 månader, % minst 100 173 54
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 4,0 3,4
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 50 42 37
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2017-12-31

 Förfall Belopp, mkr Snittränta, % Andel, %
År 1 3 595 1,8 42
År 2      
År 3      
År 4 2 000 2,1 23
År 5 eller senare 3 000 1,7 35
Förutbetalda finansieringskostnader -16 - 0
Totalt 8 579 2,0 100


Låneförfallostruktur, per 2017-12-31

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 975 23
År 1 944 11
År 2 1 133 13
År 3 547 6
År 4 1 927 22
År 5 eller senare 2 069 24
Förutbetald finansieringskostnad -16 -
Totalt 8 579 100