Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

Finansiella nyckeltal

  Policy 2018-06-30  2017-12-31
Mål      
Belåningsgrad Ej varaktigt  överstiga 50% 36 38
Skuldkvot Ej varaktigt överstiga 13 ggr 10,2  
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 4,8 3,4
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,3 3,5
Låneförfall 12 mån, % max 35 5 11
Lånelöften och likvida medel 5 månader, % minst 100 211 173
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 3,8 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 50 35 42
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2018-06-30

 Förfall Belopp, mkr Snittränta, % Andel, %
År 1 3 076 1,9 35
År 2  -  -  -
År 3  700 1,0  8
År 4 2 000 1,9 23
År 5 eller senare 3 000 1,7 34
Förutbetalda finansieringskostnader -14 - -
Totalt 8 762 1,9 100


Låneförfallostruktur, per 2018-06-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 2 000 23
År 1 427 5
År 2 706 8
År 3 2 891 33
År 4 1 933 22
År 5 eller senare 819 9
Förutbetald finansieringskostnad -14 -
Totalt 8 762 100