Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

Finansiella nyckeltal

  2015-12-31  2016-12-31
Räntebärande skulder, mkr 7 738 7 881
Medelränta, räntebärande skulder, % 3,0 2,9
Soliditet, % 42 45
Nettoskuld/ Ebitda, ggr 14 12
Andel säkerställd finansiering av totala tillgångar (%) 50 36

Finanspolicy

  Mål/mandat  Utfall  2016-12-31
Räntebindning, år min 2  3,4
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 50 37
Kapitalbindning, år min 2 2,1
Låneförfall 12 mån, % max 35 41
Lånelöften och likvida medel 12 mån, % min 100 54
Räntetäckningsgrad, ggr min 2 2,6
Belåningsgrad, % 45 - 55 44

Räntebindning per 2016-12-31

 År Belopp, mkr  Andel, %
2017 2 880 37 % 
2018    
2019    
2020 2 000 25 %
2021 2 000 25 %
2022    
2023    
2024 1000 13 %
Totalt 7 881 100 %

Kapitalbindning 2016-12-31

 År Belopp, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 405 18 %
2017 3 250 41 % 
2018 944  12 % 
2019 427  5 % 
2020 546 7 %
2021 1308 17 %
Totalt 7 881 100 %