Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2022-09-30 2021-09-30
Belåning      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 30,2 33,9
Skuldkvot, ggr ej varaktigt över 13 10,3 11,2
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 5,7 4,8
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,1 3,3
Låneförfall 12 mån, % max 35 8 9
Lånelöften och likvida medel 12 månader, % minst 100 186 147
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 3,8 5,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 34,3 25,1
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt

 

Övriga finansiella nyckeltal

  2022-09-30 2022-09-30
Säkerställd finansiering    
Andel säkerställd finansiering MV, % 11 11
Andel obelånade fastigheter MV, % 76 74
     
Grön finansiering    
Andel grön finansiering, % 100 100

 

Låneförfallostruktur, per 2022-09-30

  Volym (mkr)  Andel (%)
Företagscertifikat 299 2
0-1 år 1 069 8
1-2 år 3 489 28
2-3 år 3 198 25
3-4 år 2 350 19
4-5 år eller längre 2 259 18
Totalt 12 664 100

 

Ränteförfallostruktur, per 2022-09-30

 
Volym (mkr) Andel (%)
Företagscertifikat    
0-1 år 4 338 34
1-2 år  -2 0
2-3 år 1 378 11
3-4 år 0 0
4-5 år eller längre 6 949 55
Totalt 12 664 100