Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

Finansiella nyckeltal

  Policy 2018-12-31  2017-12-31
Mål      
Belåningsgrad Ej varaktigt  överstiga 50% 34 38
Skuldkvot Ej varaktigt överstiga 13 ggr 9,8 11,3 
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 5,1 3,4
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 4,0 3,5
Låneförfall 12 mån, % max 35 2 11
Lånelöften och likvida medel 5 månader, % minst 100 135 173
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 4,0 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 49 42
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2018-12-31

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 4 315 49
År 2  -  -
År 3  -  -
År 4 - -
År 5 eller senare 4 491 51
Förutbetalda finansieringskostnader -14 -
Totalt 8 806 100


Låneförfallostruktur, per 2018-12-31

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 945 22
År 1 149 2
År 2 895 10
År 3 3 020 34
År 4 1 760 20
År 5 eller senare 1 037 12
Totalt 8 806 100