Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2021-12-31 2020-12-31
Mål      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 33 39
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 11,2 11,9
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 5,3 5,0
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 3,1 4,0
Låneförfall 12 mån, % max 35 14 0
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 317 240
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 4,1 4,3
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 41 35
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt

 

Övriga finansiella nyckeltal

Nyckeltal 2021-12-31
Andel säkerställd finansiering 10%
Ej utnyttjade pantbrev 3 050 mkr
Andel obelånade fastigheter (marknadsvärde) 79%
Andel obelånade fastigheter (LOA) 82%
Andel grön finansiering 100%

 

Låneförfallostruktur, per 2021-12-31

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 709 6
År 1 1 712 13
År 2 1 302 10
År 3 3 382 27
År 4 2 999 24
År 5 eller senare 2 581 20
Totalt 12 685 100

 

Ränteförfallostruktur, per 2021-12-31

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 5 242 41
År 2  497  4
År 3  -103 -1
År 4 199 2
År 5 eller senare 6 850 54
Totalt 12 685 100


Refinansiering inom 3 månader

Under Q1 2022 förfaller 773 mkr avseende främst företagscertifikat