Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2020-12-31 2019-12-31
Mål      
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 39 41
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 11,9 11,5
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 5,0 6,8
       
Finansieringsrisk      
Kapitalbindning, år minst 2 4,0 4,1
Låneförfall 12 mån, % max 35 0 10
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 240 136
       
Ränterisk      
Räntebindning, år minst 2 4,3 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 35 48
       
Kreditrisk      
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt
       
Valutarisk      
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt

 

Låneförfallostruktur, per 2020-12-31

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 020 7
År 1 48 0
År 2 3 564 25
År 3 1 777 13
År 4 2 455 18
År 5 eller senare 5 213 37
Totalt 14 076 100

 

Ränteförfallostruktur, per 2020-12-31

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 4 976 35
År 2  -  -
År 3 500  4
År 4 900 6
År 5 eller senare 7 700 55
Totalt 14 076 100


Refinansiering inom 3 månader

Kommande 3 månader förfaller 1 020 mkr avseende företagscertifikat varav 760 mkr har refinansierats hittills under januari och februari 2021.