Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
Mål            
Belåningsgrad,% ej genom aktivt agerande överstiga 50 38,9 40 41 32,8 34
Skuldkvot ej varaktigt över 13,0 12,1 12,6 11,5 9,2 9,8
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2,0 4,7 4,5 6,4 6,1 5,1
             
Finansieringsrisk            
Kapitalbindning, år minst 2 4,2 3,7 4,1 4,2 4,0
Låneförfall 12 mån, % max 35 2 16 10 1 2
Lånelöften och likvida medel 4,5 månader, % minst 100 236 171 136 246 135
             
Ränterisk            
Räntebindning, år minst 2 4,4 4,3 4,0 3,8 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 36 42 48 51 49
             
Kreditrisk            
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt  uppfyllt uppfyllt uppfyllt uppfyllt
             
Valutarisk            
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt  uppfyllt uppfyllt uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2020-09-30

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 5 224 36
År 2  -  -
År 3  -  -
År 4 500 3
År 5 eller senare 8 500 60
Totalt 14 324 100


Låneförfallostruktur, per 2020-09-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 340 9
År 1 340 2
År 2 2 550 18
År 3 2 000 14
År 4 1 382 10
År 5 eller senare 6 713 47
Totalt 14 324 100


Refinansiering inom 3 månader

Kommande 3 månader förfaller 635 mkr avseende företagscertifikat i november och december 2020.