Finansiering

Humlegården strävar efter en diversifierad finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. För att begränsa refinansieringsrisken strävar vi även efter jämnt spridda förfall och har som målsättning att den genomsnittliga kapitalbindningen ska överstiga 3 år.

 Finansiella nyckeltal

  Policy 2019-06-30 2018-12-31  2017-12-31
Mål        
Belåningsgrad Ej varaktigt  överstiga 50% 32,8 34 38
Skuldkvot Ej varaktigt överstiga 13 ggr 9,2 9,8 11,3 
Räntetäckningsgrad, ggr minst 2 6,1 5,1 3,4
         
Finansieringsrisk        
Kapitalbindning, år minst 2 4,2 4,0 3,5
Låneförfall 12 mån, % max 35 1 2 11
Lånelöften och likvida medel 5 månader, % minst 100 246 135 173
         
Ränterisk        
Räntebindning, år minst 2 3,8 4,0 4,0
Räntebindningsförfall 12 mån, % max 70 51 49 42
         
Kreditrisk        
Motpartsrating Lägst A- uppfyllt uppfyllt uppfyllt
         
Valutarisk        
Valutaexponering ej tillåten uppfyllt uppfyllt uppfyllt


Ränteförfallostruktur, per 2019-06-30

 Förfall Belopp, mkr Andel, %
År 1 4 613 51
År 2  -  -
År 3  -  -
År 4 - -
År 5 eller senare 4 493 49
Totalt 9 106 100


Låneförfallostruktur, per 2019-06-30

 Förfall Utnyttjat, mkr  Andel, %
Företagscertifikat 1 844 20
År 1 99 1
År 2 2 066 23
År 3 1 246 14
År 4 1 863 21
År 5 eller senare 1 989 22
Totalt 9 106 100