Leverantörsuppföljning

Humlegårdens långsiktiga mål är att vara branschens bästa beställare och driva utveckling tillsammans med våra samarbetspartners. En central del är vårt ansvarstagande i leverantörskedjan. Under året påbörjades ett arbete för att utveckla vår struktur och systematik för kravställande och uppföljning, med målet att skapa en mer hållbar leverantörskedja.

En process i flera steg

I det första steget får potentiella leverantörer en digital enkät med hållbarhetsrelaterade frågor. I enkäten finns en inbyggd riskvärderingsmodell som gör att vi även genomför en första riskklassificering av våra leverantörer. Beroende på den aktuella risknivån samt vilken typ av risk som avses rekommenderas därefter åtgärder inför vidare dialog med leverantören. Utifrån detta underlag kan vi sedan genomföra riktade revisioner. Systematiken har bland annat använts vid upphandling av ramavtal inom förvaltning samt i projekt. 

God styrning utvecklar verksamheten

Att implementera en fungerande systematik och struktur för leverantörsuppföljning i en hel organisation tar tid men det är ett viktig del som vi kontinuerligt arbetar med.