Kunder

Nöjda och lojala kunder är grunden för Humlegårdens verksamhet. Att bidra till en ökad arbetsglädje och en bättre livsmiljö är en central del i vår vision. Vi erbjuder attraktiva lokaler belägna i eftertraktade kontorsområden och drivs av övertygelsen att bra service och innovation i kunderbjudandet är viktigt för att våra kunder i sin tur ska kunna bedriva framgångsrika verksamheter.

En långsiktig affärspartner

Vår ambition är att vara en långsiktig partner i kundens verksamhetsutveckling. Bland våra kunder återfinns såväl mindre start-ups som välkända börsnoterade bolag och statliga myndigheter. Humlegården har cirka 660 kunder som har kontrakt med en löptid på i genomsnitt 4,2 år. Våra tio största hyresgäster står för 34 procent av den kontrakterade hyran per sista december 2017.

Som en av de största aktörerna på Stockholmsmarknaden kan Humlegården erbjuda kunderna ett brett spektra av lokaler i varierande storlekar, lägen och hyror – allt från anrika adresser i Stockholm city till moderna och effektiva kontor i Solna och funktionella lokaler av industrikaraktär i Hagalund. Genom att ha ett brett urval av lokaler väljer många kunder att flytta inom fastighetsbeståndet då deras lokalbehov förändras.

Hållbart kunderbjudande

Genom att skapa goda förutsättningar i våra fastigheter vill vi bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. När en kund exempelvis ska tillträda en ny lokal anpassas denna efter företagets önskemål. I denna process arbetar vi för att optimera resursanvändningen och verkar för att de material och lösningar som används är hållbara och har en lång estetisk livslängd. Ytterligare ett exempel är den centrala källsorteringen, där vi arbetar enligt principen att det ska vara enkelt att göra rätt. Avfallet källsorteras i fastigheterna och sorteras därefter i ytterligare fraktioner via entreprenörer. När hela kedjan är avslutad återstår endast en procent av det totala avfallet, som inte kan återvinnas.

Som ett led i Humlegårdens ambition om att sänka elförbrukningen har vi utvecklat Green Fingerprint, där kunden via en webbapplikation kan följa den egna elförbrukningen i realtid. Verktyget lanserades redan 2012 och under 2017 lanserades en uppgraderad version. I den nya versionen kan kunden bland annat skapa en energirapport som uppfyller det nya lagkravet om energikartläggning av verksamheten som många större bolag numera ställs inför.

Lojala kunder viktig målsättning

Att skapa lojala kunder är centralt i vår verksamhet och bidrar till både lönsamhet och ett starkt varumärke. Humlegården har som långsiktigt mål att tillhöra de bästa företagen i Fastighetsbarometern Kontor, Fastighetsägarnas årliga undersökning som mäter kundnöjdhet inom branschen. I 2018 års upplaga av Fastighetsbarometern blev Humlegårdens resultat i årets Nöjd Kund Index 76, att jämföra med Fastighetsbarometerns totala branschindex som i år är 73.

Genom att delta i undersökningen får vi värdefull information om våra kunders uppfattning av företaget och vår service. Resultatet ger oss en indikation på vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. Alla Humlegårdens funktioner bidrar till kundens totala upplevelse av bolaget. Att skapa ett starkt kunderbjudande är därför ett gemensamt uppdrag för samtliga medarbetare.

Nöjd-Kund-Index