UN Global Compact

UN Global Compact initierades vid World Economic Forum 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Sedan dess har initiativet fått över 13 000 medlemmar från över 170 länder. Humlegården Fastigheter har varit medlem i UN Global Compact sedan den 17 maj 2017.

Global Compact grundar sig i 10 grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Här kan du läsa mer om Global Compact och de 10 principerna.

Genom att vara medlem har vi förbundit oss att bland annat:
-aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera våra framsteg för vårt hållbarhetsarbete till FN. 
- göra Global Compact till en del av vår strategi, vår kultur och vårt dagliga arbete.
- delta i samarbetsprojekt som bidrar till FN:s Globala mål för Hållbar utveckling

Vårt arbete med Global Compact

- Den uppförandekod för leverantörer som vi använder, Fastighetsägarnas uppförandekod för leverantörer, grundar sig på Global Compacts 10 principer. Vi har även utvecklat vår struktur och systematik för kravställande och uppföljning, med målet att skapa en mer hållbar leverantörskedja
- I vår hållbarhetsstrategi har vi förtydligat vilka av FN:s Globala mål för hållbar utveckling vi bidrar till i vårt arbete genom att arbeta enligt strategins fokusområden och ambitioner. 
- Vi skickar årligen in en CoP (Communication on Progress) till FN som beskriver vårt bidrag
- Vi redovisar i vårt GRI-index i vår års- och hållbarhetsredovisning vilka av Global Compacts 10 principer som vårt arbete omfattat och var i redovisningen det går att läsa om detta. 

Länkar: