Bokslutskommuniké januari-december 2018

Pressmeddelande den 21 februari 2019:

Det högsta resultatet i Humlegårdens historia 

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 217 mkr (1 056), en ökning med 15 procent. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 26 procent.
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent, oförändrat jämfört med 2017-12-31 (94).
 • Driftöverskottet ökade med 19 procent till 901 mkr (756). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 7 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (72).
 • Finansnettot uppgick till –177 mkr (–219), vilket är en förbättring trots att räntebärande skulder har ökat under året.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent och uppgick till 686 mkr (494).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 24 818 mkr (22 050). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 957 mkr (1 627), vilket är en ökning med 9 procent i förhållande till fastighetsvärdet 2017-12-31. Projektvinsten står för 19 procent (11) av den orealiserade värdetillväxten.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 217 mkr (1 749).
 • Substansvärdet per aktie ökade med 18 procent (21) under året.
 • Under året har två utvecklingsprojekt färdigställts, Dykaren 10 på Kungsholmen och Grow Hotel i Solna strand, vars bedömda hyresvärde uppgår till totalt 52 mkr.
 • Genom en riktad nyemission samt ett aktieförvärv får Humlegården fyra nya aktieägare. Detta innebär att alla länsbolag inom länsförsäkringsgruppen nu är ägare tillsammans med Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak.
 • Humlegården har under året emitterat 1 450 mkr i gröna obligationer med en löptid om två till tre år under bolagets MTN-program.


Marknadsutblick
Stockholms kontorsmarknad är fortsatt stark. Efterfrågan på lokaler i attraktiva lägen är stor samtidigt som andelen nytillskott är låg, med en hög uthyrningsgrad och positiv utveckling av hyresnivåerna som följd. Marknaden bedöms vara gynnsam även framåt. De goda förutsättningarna till trots finns det frågor som kräver uppmärksamhet. Till dessa hör en ökad global och politisk turbulens, extremväder och en förändrad konkurrensbild där de traditionella affärsmodellerna utmanas.

Starkt resultat
Årets resultat, som är det högsta i bolagets historia, uppgick till 2 217 mkr (1 749). En central del utgörs av tillväxt i förvaltningsresultatet som är hela 39 procent högre än föregående år. Fastighetsvärdet har ökat med 2,8 mdkr och uppgick till 24,8 mdkr. Den orealiserade värdeökningen var 9 procent, varav driftnettot står för merparten av ökningen. Den årliga avkastningen på substansvärdet uppgick till 18 procent och överträffar avkastningsmålet med god marginal. För femte året i rad levererar vi en tvåsiffrig substansvärdeförändring per aktie.

- Vi ser tillbaka på ett händelserikt år där vi tack vare engagerade medarbetare, rätt positionering och goda marknadsförutsättningar har levererat det högsta resultatet i Humlegårdens historia. Vårt förvaltningsresultat har under året ökat med 39 procent och substansvärdet med 18 procent, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter.

- I vårt arbete med att skapa dynamiska, attraktiva arbets- och stadsmiljöer är vi i år särskilt stolta över invigningen av Grow Hotel i Solna strand och Nordnet Banks inflyttning på Kungsholmen. Under året blev det även klart att stjärnkrögaren Björn Frantzén kommer att etablera en restaurang i vår satsning på Nybrogatan i Stockholm, något som både stärker kunderbjudandet och upplevelsen av platsen, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter.

Läs vår bokslutskommuniké januari-december 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson
Vd, Humlegården Fastigheter
Tel: 08-678 92 01
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se

Per Wange
Ekonomichef, Humlegården Fastigheter
Tel: 08-678 92 77
E-mail: per.wange@humlegarden.se

Mikael Andersson
Finanschef, Humlegården Fastigheter
Tel: 08-678 92 19
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.seRelaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer