Humlegården visar starkt resultat trots utmanande tid

Pressmeddelande den 10 juli 2020:

Årets första sex månader präglas av pandemins effekter på människan och samhället i stort, där verksamheter påverkas och beteenden förändras. Humlegårdens affärsmodell, och att vi under lång tid arbetat för att skapa en robust finansiell ställning, gör att vi lyckas bibehålla en stark position trots utmanande tider.

Perioden i korthet1

 • Hyresintäkterna uppgick till 775 mkr (656), en ökning med 18 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 3 procent till följd av temporärt ökad ekonomisk vakans, ytorna är uthyrda men ännu inte inflyttade.
 • Nettouthyrningen uppgick till 22 mkr (58). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 12 procent (32).
 • Uthyrningsgraden inklusive tecknade men inte inflyttade hyresavtal uppgick till 94 procent.
 • Driftöverskottet ökade med 20 procent till 578 mkr (482). I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 2 procent. Minskningen beror främst på en temporärt ökad ekonomisk vakans.
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (73).
 • Finansnettot uppgick till –120 mkr (–74), vilket beror på ökad skuldvolym som togs upp i samband med de förvärv som gjordes under hösten 2019.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 431 mkr (386).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 35 101 mkr. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 260 mkr (892), vilket är en ökning med 0,8 procent sedan årsskiftet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 384 mkr (873).
 • Substansvärdet per aktie ökade med 3 procent (7) under första halvåret.
 • Resultatmässigt var pandemins effekter relativt begränsade under första halvåret. Flera tillfälliga insatser genomfördes för att stödja kunder som drabbats ekonomiskt av covid-19. Exempelvis beviljade Humlegården hyresrabatter om totalt 6,9 mkr enligt det statliga hyresstödet, varav Humlegårdens andel beräknas uppgå till 3,5 mkr. Per halvårsskiftet har vi lämnat uppskov på hyror för Q3 om totalt 15,3 mkr. 98 procent av hyresfordringarna för Q3 har betalats per den 9 juli 2020.
 • Humlegården påbörjade utvecklingsprojektet Norra Station i kvarteret Härden, beläget där Hagastaden möter Vasastaden. I satsningen erbjuds lokaler om cirka 18 000 kvadratmeter. Inflyttning sker hösten 2021.
 • Gröna obligationer om 500 mkr emitterades. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 74 procent av de räntebärande skulderna.

  1 Jämförelsetalen avser perioden januari-juni 2019

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att vi lyckats leverera ett stabilt resultat, trots de utmaningar hela samhället ställts inför. Effekterna av pandemin är begränsade under det första halvåret och de bedöms bli synliga först under årets andra halva. Tack vare vårt fokus på kassaflöde, en stark kundbas, en väl positionerad fastighets- och projektportfölj samt finansiell stabilitet står vi väl rustade. Vi har ett fortsatt stort fokus på dialogen med våra kunder och att stödja de som drabbas av pandemin. I vårt arbete krävs en bra balans mellan ansvarsfullt agerande och affärsmässighet, liksom en förmåga att hitta effektiva stödinsatser samtidigt som långsiktiga värden försvaras. När näringslivet nu kraftsamlar för en omstart vill vi verka för att kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och klimatambitioner stärks. En grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande är att det också är hållbart, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

- En effekt av covid-19 är att redan pågående skiften påskyndas. Ett sådant område är kontorets roll, där det sker en förflyttning från främst arbetsplats till mer mötesplats. Mycket arbete fungerar riktigt bra digitalt, som avstämningar och eget arbete, men det är något som saknas. Att framgångsrikt driva företag och bygga företagskultur handlar till största delen om andra parametrar – att skapa engagemang, kreativitet och att åstadkomma något tillsammans. En förutsättning för det är fysiska möten mellan människor. Humlegården är väl positionerade för den här utvecklingen. Våra fastigheter är koncentrerade runt några av Stockholms mest attraktiva platser. Utmaningen är att löpande utveckla dessa mötesplatser så att de fortsätter vara de mest attraktiva miljöerna för både befintliga och nya kunder. Att öka verkningsgraden i våra fastigheter är något vi arbetat med under en längre tid och det är något som blivit än mer aktuellt nu, säger Anneli Jansson.

Klicka här för att ta del av halvårsrapporten i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Per Wange, Ekonomichef
E-mail: per.wange@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 77

Mikael Andersson, Finanschef
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 35,1 miljarder kronor (30 juni 2020). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer