Humlegården bibehåller stabilt resultat

Pressmeddelande den 17 maj 2021:

Humlegården inleder året med en fortsatt god utveckling. Under det första kvartalet noteras en positiv nettouthyrning, en stabil uthyrningsgrad samt ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal. Bolaget har ett stort fokus på en nära dialog med kunderna och utveckling av erbjudandet för att möta förändrade behov. Flera framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar har ägt rum under perioden.

Januari-mars 20211

 • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 400 mkr (389), även i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent.
 • Nettouthyrningen uppgick till 2 mkr (29). Exklusive uppsagda hyresavtal avseende kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till 9 mkr.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 8 procent (4).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (95). 
 • Driftöverskottet ökade med 1 procent till 289 mkr (285). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).
 • Finansnettot uppgick till –58 mkr (–57).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 216 mkr (216).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 386 mkr (65).
 • Resultatmässigt har pandemins effekter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Av hyresfordringar för det första kvartalet har drygt 99 procent betalats in.
 • Under första kvartalet har gröna obligationer om 450 mkr emitterats och återköpts. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 88 procent av de räntebärande skulderna. 

1 Jämförelsetalen avser perioden januari-mars 2020
2 Exklusive kommande projektfastigheter samt inklusive kommande inflyttningar för tecknade hyresavtal

Flera omförhandlingar och nyuthyrningar har ägt rum under perioden. Bland de nytillkomna kunderna noteras CAIA Cosmetics, som tecknat hyresavtal om cirka 700 kvm i fastigheten Landbyska Verket 8 vid Engelbrektsplan. Humlegården vill göra Engelbrektsplan till en av innerstadens mest intressanta platser, och etableringen av starka varumärken är en viktig del av utvecklingen. I mitten av mars öppnade Brasserie Astoria sina portar i Humlegårdens satsning på Nybrogatan. Restaurangen har på kort tid blivit en ny destination i Stockholm.

Hållbar finansiering till låg kostnad
Under det första kvartalet har Humlegården emitterat och återköpt gröna obligationer om cirka 450 mkr totalt, till en genomsnittlig kreditmarginal om 0,97 procentenheter på 5 och 6 åriga löptider. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 88 procent (83). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 3,9 år till 4,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,0 år till 4,3 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,6 procent (1,6).

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning, en låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och refinansiering av lån långt före förfall. Ett resultat av denna strategi är att låneförfallen inom 12 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 223 procent. Bolaget innehar lånelöften om 2 200 mkr, varav 1 600 mkr via våra ägare, vilket det inte har funnits behov av att utnyttja.

- Humlegården bibehåller den stabila utvecklingen under årets första kvartal. Kunderna söker attraktiva kontor i intressanta sammanhang och vi möter denna efterfrågan väl med vårt erbjudande. Vi lägger stort fokus på att guida kunderna till flexibla kontorslösningar som både stödjer olika arbetssätt och skapar en naturlig mötesplats för verksamheten. Vår kombination av ständig utveckling av kunderbjudandet, stark finansiell ställning och en kreditvärdig, väldiversifierad kundbas skapar en bra position inför framtiden. Under perioden har vi tagit nya steg på resan mot 100 procent grön finansiering. Satsningen är en central del i vårt hållbarhetsarbete och det är glädjande att vi nu uppnått hela 88 procent, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Ytterligare information
För mer information om det gröna ramverket och finansiell sammanställning besök humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/finansiell-information.

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se   
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19 

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 87 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 35,7 miljarder kronor (31 december 2020). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer