Humlegården redovisar ett starkt tredje kvartal 2021

Pressmeddelande den 27 oktober 2021:

Humlegården noterar fortsatt stabila nyckeltal med en positiv nettouthyrning, ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal och ett starkt resultat. Intresset för våra platser är stort och siktet är inställt på tillväxt. Två spännande markanvisningar, däribland Klara City View i centrala Stockholm, stärker positionen inför framtiden. Under perioden uppnåddes även en viktig milstolpe då all finansiering numera är grön.

Januari-september 2021

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 1 213 mkr (1 175), även i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent. 
  • Nettouthyrningen uppgick till 18 mkr (-10). Exklusive uppsagda hyresavtal avseende kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till 24 mkr.
  • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 18 procent (15).
  • Uthyrningsgraden inklusive tecknade men inte inflyttade hyresavtal samt vakans i projekt uppgick till 93 procent (94).
  • Driftöverskottet ökade med 2 procent till 908 mkr (886) och även i jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
  • Finansnettot uppgick till –176 mkr (–180).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 683 mkr (671).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 880 mkr (612).
  • Under perioden uppnådde Humlegården målet om 100 procent grön finansiering.

Jämförelsetalen avser perioden januari-september 2020

Den 29 september kom det glädjande beskedet om att restriktionerna i samhället upphävs. Återgången till kontoren har belyst vikten av ett intressant sammanhang och kraften i mötet mellan människor. Konjunkturläget är starkt och vi noterar en stor efterfrågan på bra lokaler i attraktiva lägen och nyuthyrningen är i nivå med våra förväntningar. På transaktionsmarknaden bibehålls de positiva tendenserna och det stora intresset bedöms fortsätta. I juli realiserade Humlegården en mycket stark värdeutveckling i Solna genom försäljningen av kontorsfastigheten Aprikosen 3. 

Finansiering  
Humlegården arbetar aktivt med att upprätthålla en stark finansiell profil där lång kapitalbindning, låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och tidig refinansiering står i fokus. Vid utgången av kvartalet uppvisas stabila nyckeltal. Kapitalbindningen uppgick till 3,3 år, räntebindningen till 5,0 år och den genomsnittliga låneräntan till 1,58 procent.

Under den aktuella perioden, då finansieringsbehovet varit begränsat, har återköp av obligationer med kort återstående löptid gjorts i samband med att nya obligationer har emitterats. Totalt har fem gröna obligationer emitterats om sammanlagt 1 860 mkr med en genomsnittlig löptid om ca 4,3 år.

- Vi ser tillbaka på ett händelserikt kvartal där vi bibehåller den positiva utvecklingen och noterar en stark efterfrågan på attraktiva kontor i bra lägen. Intresset för kontorets strategiska betydelse för verksamheten är stort, och vi har en fortsatt nära dialog med våra kunder kring dessa frågor. Jag ser positivt på framtiden och under perioden har vi stärkt våra positioner ytterligare, både genom framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar samt i skapandet av framtidens attraktiva arbets- och stadsmiljöer. I september stod det klart att Stockholms stad valt Humlegården för den mycket spännande markanvisningen Klara City View, i ett oslagbart läge mitt i city. Vi har även möjliggjort en vidare utveckling av Solna strand genom en markanvisning intill Mälarbanan. Två goda exempel på hur vi fortsätter vår satsning på kontor i intressanta sammanhang och utmärkta kommunikationslägen, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Ytterligare information
För mer information om det gröna ramverket och finansiell sammanställning besök
humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/finansiell-information.  

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 36,8 miljarder kronor (30 juni 2021). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.

 

 Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer