Humlegården bibehåller stabil utveckling

Pressmeddelande den 10 juli 2024:

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 999 mkr (933).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive tecknade men inte tillträdda hyresavtal.
 • Driftöverskottet ökade med 7 procent till 723 mkr (678) och överskottsgraden uppgick till 72,4 procent (72,7).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 505 mkr (487) och belastas av engångsposter om 24 mkr. Exklusive engångsposter uppgick ökningen till 9 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38 257 mkr (38 168 per 31 dec 2023).
 • Humlegårdens finansiella ställning är stark med en belåningsgrad om 32,2 procent, en räntetäckningsgrad om 4,0 ggr samt en skuldkvot om 8,8 ggr.

(Jämförelsetalen avser januari–juni 2023 såvida inget annat anges.)

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • I januari 2024 emitterade Humlegården som andra fastighetsbolaget i Norden obligationer under ett hållbarhetslänkat ramverk.
 • Under det första halvåret har Humlegården emitterat gröna och hållbara obligationer om totalt 2 250 mkr. Emissionerna har medfört att Humlegårdens kapitalbindning stärkts och är ett tydligt kvitto på att Humlegården ses som ett attraktivt och kreditvärdigt fastighetsbolag.
 • Standard & Poor’s har bekräftat Humlegårdens rating, BBB+ med positiva utsikter.
 • Under våren påbörjades arbetet med etableringen av en återbrukshubb för att kunna skala upp användningen av återbrukat byggmaterial. 
 • Flera framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar har genomförts under årets första sex månader. Strax efter periodens utgång tecknades även avtal med DNB som hyr ett helt hus vid Norrmalmstorg med en kontorsyta om cirka 8 300 kvm.

− Vi fortsätter att fokusera på vårt kassaflöde och levererar ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet, trots en utmanande marknad. Vi har en stabil finansiell position där vi bibehåller starka nyckeltal under perioden. Förtroendet för Humlegården i kreditmarknaden är starkt och vi har sett våra kreditmarginaler sjunka även under 2024. Omvärldsläget understryker fortfarande vikten av att bibehålla en ödmjuk inställning vad gäller effekterna av konjunkturen och ha en sund kostnadskontroll. Vi verkar i en stark region och vi tror på Stockholms kontorsmarknad långsiktigt. Vi fortsätter utveckla våra platser och gör strategiska investeringar för attmöta kundernas behov. Våra satsningar i Origo och T-House har tagits väl emot och utgör bra exempel på hur vi sätter en ny standard för framtiden, där vi skapar platser som stödjer våra kunders verksamheter och får medarbetarna att vilja komma till kontoret. Jag är också extra stolt över våra engagerade medarbetare som verkligen utmärker Humlegården i marknaden. Det är tack vare vårt fantastiska team som vi lyckades landa affären som innebär att vi hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter.

Klicka här för att ta del av halvårsrapporten i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

 Relaterade artiklar

Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer


Substansvärde per 2024-06-30

Beräknat substansvärde per 30 juni 2024 uppgår till 30 954 kronor per aktie. Värdet innebär en ökning med 1,3 procent för 2024.

Läs mer