Detaljerna bakom Astoriahusets förvandling

På Nybrogatan 15–17 i Stockholm sker just nu en omfattande restaurering av den del av fastigheten som varit entré till den gamla biografen Astoria, samtidigt som kvarteret också får ett nytillskott. Det är ett projekt som väcker känslor – och här berättar vi mer om planerna för den historiska byggnaden. – Att omvandla en äldre fastighet i innerstaden kräver stor varsamhet, säger Maria Lidström, Chef för Investering och utveckling på Humlegården.

På Nybrogatan på Östermalm i centrala Stockholm har Humlegården sedan 2005 arbetat med att utveckla fastigheten Riddaren 18. 

I den delen av fastigheten som vetter mot Nybrogatan fanns bland annat entrén till den välkända Astoria-biografen, som var en av Stockholms första premiärbiografer. Byggnaden uppfördes som bostadshus men genom åren har en rad olika verksamheter funnits i huset. Sedan 2013 har fastigheten varit ett övergivet kontorskomplex, i väntan på att planerna för hur den skulle kunna få nytt liv har bearbetats. Men nu är arbetet igång. Mot Nybrogatan återställer vi fastigheten till bostäder i form av 18 lägenheter där planlösningen utformats efter de ursprungliga rumsstrukturerna. I bottenvåningen restaureras den före detta biografentrén och blir ingång till publika lokaler i byggnaden. Samtidigt etableras en restaurang och ett fåtal butiker som kompletterar det övriga utbudet i kvarteret. 

Den del av fastigheten som vetter mot den i dag stängda gränden kommer däremot att rivas. Istället uppför vi en ny byggnad med kontorslokaler som fått namnet Nybrogatan 17. Stadsplanering och utvecklingen av city väcker ofta både tankar och känslor. Utvecklingen i kvarteret Riddaren är inget undantag. 

– Att riva en del av en äldre byggnad är inte något som görs lättvindigt och vi har vridit och vänt på frågan under planskedet, säger Maria Lidström, chef för investering och utveckling på Humlegården. 

Vad innebär projektet? 

– Man kan säga att fastigheten i dag består av två delar, liksom själva projektet i sin
helhet. Dels bevaras och restaureras den del som vetter mot Nybrogatan, som ofta kallas Astoriahuset. Dels rivs den del som vetter mot den i dag stängda gränden till förmån för en ny byggnad, Nybrogatan 17, som för att kompensera för det som rivs kommer att hålla en hög kvalitet. Den gamla och den nya byggnaden binds samman genom ett gemensamt tak. Genom vår satsning bevarar vi arkitektur från 1870-talet samtidigt som vi lägger till en byggnad med hög arkitektonisk ambition. Det finns få exempel på den här typen av kombination i ett sådant centralt läge som detta är. Strax intill sker även ett annat spännande initiativ. Parallellt med vårt projekt omvandlas nämligen det som idag är en stängd gränd och resultatet kommer att bli en öppen, trevlig plats som fått namnet Sofi Almquist plats. 

Vad kommer att hända med Astoriahuset? 

– Den del som vetter mot Nybrogatan kommer att genomgå en omfattande restaurering där vi tar tillvara på de ursprungliga detaljerna. Här finns även den välkända Astoria-biografens entré och foajé som efter restaureringen kommer fortsätta att fungera som entré, men nu för den restaurang och de butiker som vi planerar att etablera i den nya fastighetens bottenplan. Den ursprungliga porten till Nybrogatan 15 kommer att behållas precis som den är för de boende i fastigheten. 

Vad kommer att hända med Astorias välkända baldakin och foajé? 

– Inne i foajén finns många fina detaljer som kommer att restaureras, bland annat stucco lustro, karossieripanel, en skulptur, golv i kolmårdsmarmor samt en vacker målning av konstnären Olle Hagdahl. Självklart renoveras även den välkända neonbelysta baldakin som markerar entrén. Biografen invigdes 1928 och lades ner 2007 och tyvärr är i stort sett all den inredning man förknippar med gamla vackra biografer borta sedan många år. Därför känns det mycket roligt att vi kan restaurera baldakinen och foajén, som säkert många stockholmare har besökt. 

Det har funnits invändningar till projektet, hur har dessa tagits i beaktande? 

– Vi har arbetat med utvecklingen av Astoria sedan 2005. Under hela projektets gång har vi haft ett nära samarbete med Stockholms stad och tagit de yttranden som inkommit under plansamrådet på stort allvar. Det har också gjorts justeringar, till exempel har höjden på den nya byggnaden sänkts och är nu oförändrad mot gatan och drygt en meter högre vid taknocken. Och även om den inre delen av den nya byggnaden därmed blir något högre än tidigare så är den fortfarande lägre än omgivande bebyggelse. Även materialen är inspirerade av den typ av arkitektur man kan finna i kvarteret, det blir alltså ingen låda i glas och stål. Vi har också lagt stor omsorg i detaljerna där man till exempel kan se att linjerna från den äldre byggnaden tas vidare i fasaden på den nya delen.

Stuckaturer, stengolv och snickerier restaureras 

Detaljplanen antogs med bred majoritet av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2015, samt av kommunfullmäktige i december samma år. Den har därefter prövats i alla överklagandeinstanser. 

– De har gjort samma bedömning som den politiska majoritet som tagit beslut om ärendet och vi är mycket glada över att projektet nu äntligen är igång. 

Hur kommer restaureringen gå till? 

– Under projekteringen har det genomförts omfattande undersökningar med dokumentation och beskrivning av byggnadens kulturhistoriska värden. Skadade och förlorade delar – till exempel äldre stuckaturer, stengolv och snickerier – kommer att restaureras och kompletteras. De delar som av olika anledningar demonterats ska så långt som möjligt återanvändas i projektet. 

Hur ser Humlegården till att bevara Astoriahusets arkitektoniska värden? 

– Den putsade fasaden ska återställas enligt ett gestaltningsprogram som togs fram i detaljplaneprocessen. Tillsammans med arkitekter, konstruktörer och antikvarier utgår vi även från hur man kan ta tillvara och lyfta fram kulturhistoriska värden i bostäder, trapphus, lokaler och den tidigare biografens entré och foajé. Vi lägger stor möda i att samtliga möten och kopplingar mellan den befintliga byggnaden och den nya moderna byggnaden ska kunna avläsas, men inte störa helhetsintrycket. 

Vad kan stockholmarna förvänta sig av det restaurerade Astoriahuset? 

– Vi vill att resultatet ska bli ett utmärkt exempel, både i form av ett restaureringsprojekt med hög ambition men också i form av ett nybyggnadsprojekt med hög kvalitet. En annan mycket viktig aspekt är att en plats som varit stängd och ganska ogästvänlig under många år nu får nytt liv.

Kommer allmänheten få tillgång till Astoriahuset i framtiden? 

– Ja, på så sätt att det som ursprungligen var biografens entré och foajé kommer att fungera som entré för de kommersiella verksamheter som är i bottenvåningen.Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer