2019 överträffar högt ställda förväntningar

Pressmeddelande den 19 februari 2020:

Humlegården levererar ett rekordstarkt resultat och har under året både stärkt den finansiella positionen och tagit viktiga steg i utvecklingen av kunderbjudandet. 

Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 355 mkr (1 217), en ökning med 11 procent. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och nyuthyrningar.
 • Nettouthyrningen uppgick till 7 mkr (24). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 26 procent (26).
 • Uthyrningsgraden per den 31 december 2019 uppgick till 91 procent (94).
 • Driftöverskottet ökade med 13 procent till 1 015 mkr (901). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 5 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer.
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (74).
 • Finansnettot uppgick till –147 mkr (–177), vilket är en förbättring trots att räntebärande skulder har ökat under året.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent och uppgick till 819 mkr (686). I jämförbart bestånd ökade förvaltningsresultatet med 12 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 34 538 mkr. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 205 mkr (1 957), vilket är en ökning med 13 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 141 mkr (2 217).
 • Substansvärdet per aktie ökade med 23 procent (18).
 • Förvärv av kontorsfastigheterna Landbyska verket 8 och 9 i Stockholm city, Bremen 2 och 4 på Gärdet samt hotellfastigheten Dykaren 33 på Kungsholmen.
 • Länsförsäkringar Fondliv blev nya ägare i Humlegården och Länsförsäkringar Liv ökade sitt ägande.
 • Erhållen investment grade rating från Moody's, med betyget Baa2, stable outlook. En stark rating tack vare högkvalitativ fastighetsportfölj och goda finansiella nyckeltal.
 • Humlegårdens kreditvärdighet stärktes ytterligare genom ett teckningsåtagande från ägarna. 

- Utfallet för 2019 överträffar våra högt ställda förväntningar och vi håller i den starka trend som är resultatet av den förflyttning vi beslutade oss för att göra 2016. Sedan dess har vi dubblerat fastighetsvärdet och mer än fördubblat förvaltningsresultatet, som har ökat med i snitt 29 procent per år de senaste tre åren. Substansvärdet per aktie har under samma period ökat med närmare 80 procent. Det visar vilken kvalitet vi har i beståndet, styrkan i förvaltningen och vår finansiella stabilitet. Ständig utveckling är dock en av de viktigaste grundpelarna för att Humlegården ska vara framgångsrikt även framgent. Vi arbetar för att stärka vårt kunderbjudande, öka verkningsgraden i våra fastigheter och bibehålla den otroliga genomförandekraft som alla medarbetare visar, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Klicka här för att ta del av Humlegårdens bokslutskommuniké januari-december 2019.​

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Per Wange, Ekonomichef
E-mail: per.wange@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 77

Mikael Andersson, Finanschef
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 87 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 34,5 miljarder kronor (31 december 2019). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.Relaterade artiklar

Projektchef Jessica Sageryd berättar om vår satsning på Nybrogatan 17

Vi ställde tre frågor till Jessica Sageryd, Projektchef på Humlegården där hon fick berätta lite om sin roll på bolaget och varför utvecklingen av Nybrogatan 17 är det roligaste projektet hon arbet...

Läs mer


Linnéstatyn i Humlegården. Foto: Östermalms stadsdelsförvaltning

Humlegården deltar i samverkansprojekt som ska minska effekterna av skyfall

Den 22 oktober beslutade Östermalms stadsdelsnämnd att i samarbete med Humlegården Fastigheter rusta Stockholms gröna lunga, Humlegården, för att klara av framtida skyfall bättre. Initiativet är en...

Läs mer


Fortsatt stabil utveckling för Humlegården

Humlegården visar en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Pandemin har haft relativt begränsad effekt på resultatet under denna period, detta tack vare en bred och kreditvärdig...

Läs mer