Humlegården inleder året starkt och är väl rustade inför framtiden

Pressmeddelande den 18 maj 2020:

Humlegården presenterar ett starkt resultat under årets första kvartal. Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent, nettouthyrningen uppgick till 29 mkr och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt. Fokus på kassaflöde och en finansiell stabilitet ger bolaget en stark position, trots den osäkerhet som präglar marknadsläget. För att parera utvecklingen framåt krävs både ödmjukhet, handlingskraft och goda relationer.

Januari-mars 20201

  • Hyresintäkterna uppgick till 389 mkr (324), en ökning med 20 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent till följd av vakanta lokaler, varav flera är uthyrda men inte tillträdda.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 29 mkr (36) och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (93). Förändringen avser främst lokaler där avflyttning ägt rum och lokalerna har blivit uthyrda på nytt, men tillträde sker efter periodens utgång.
  • Driftöverskottet uppgick till 285 mkr (235), en ökning med 21 procent. I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 2 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 73,4 procent (72,5).
  • Finansnettot uppgick till -57 mkr (-36), vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på att skulden ökade till följd av de förvärv som gjordes under 2019.
  • Periodens förvaltningsresultat ökade med 15 procent och uppgick till 216 mkr (188).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 65 mkr (77).


1 Jämförelsetalen avser perioden januari-mars 2019

Finansiering

Ett av skälen till Humlegårdens långsiktiga arbete med att begränsa refinansieringsrisken har varit att bolaget ska klara tider som dessa. Marknaden för företagsobligationer och företagscertifikat var under delar av mars månad i stort sett stängd. Vi har trots det refinansierat förfallen under mars och april och emitterat cirka 1 200 mkr.

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning (3,9 år), en låg andel förfall inom 12 månader (10 procent), jämnt spridda förfall och att refinansiera lång skuld långt före förfall. Ett resultat av denna strategi är att låneförfallen inom 18 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 104 procent. Bolaget innehar lånelöften om 4 300 mkr, varav 1 600 mkr via våra ägare. Det har inte funnits behov av att utnyttja dessa.

Andelen obelånade fastigheter uppgick vid periodens utgång till höga 67 procent, vilket ytterligare förstärker Humlegårdens finansiella ställning. Andelen säkerställd finansiering uppgick till 14 procent. En central del i strategin är också Humlegårdens strävan mot grön finansiering, där målsättningen är att all finansiering ska vara grön senast 2021. Vid kvartalsskiftet uppgick andelen gröna obligationer och lån till 73 procent. Humlegården har även en lång räntebindning om 4 år och andelen ränteförfall inom 12 månader uppgick till 48 procent. Den genomsnittliga låneräntan var vid kvartalsskiftet 1,5 procent, vilket i sig innebär finansiell styrka.

Rating

Moody´s bekräftar Humlegårdens starka rating, Baa2. En bedömning av Humlegårdens ägarkoppling kommer att göras separat, vilket utgör en faktor som kan leda till en högre rating. I december 2019 ingicks ett teckningsåtagande med drygt två tredjedelar av Humlegårdens ägare. Det innebär att de förbinder sig att, vid behov, köpa Humlegårdens företagscertifikat för upp till 1,6 mdkr. Vi har inte behövt utnyttja teckningsåtagandet.

Marknadsläget

Hela samhället påverkas av den pågående pandemin, dock är effekterna på verksamheten relativt begränsade under det första kvartalet. Humlegårdens kundportfölj består av en diversifierad och kreditvärdig kundbas, där en spridning bland branscher, kundstorlekar och olika typer av hyresgäster minskar risken för vakanser och hyresförluster. Effekterna av covid-19 har i första skedet påverkat besöksnäring, restaurang och handel starkt, branscher som utgör en relativt begränsad andel i Humlegårdens totala portfölj. Att ha ett nära samarbete med våra kunder har aldrig varit viktigare. Det är centralt för oss att möta de verksamheter som är i behov av stöd. Hur vi kan bistå avgörs från fall till fall.

Investeringar och projekt löper i stort på enligt plan och vi arbetar aktivt för att säkerställa tillgång till material och resurser. Samtidigt kräver marknadsläget en ständig kostnadskontroll och översyn av planerade investeringar, för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Många frågor kräver en kortsiktig hantering och parallellt med detta arbetar vi även med löpande omvärldsanalyser och scenarier för att hantera effekterna på lång sikt.

- Vi ser tillbaka på ett starkt första kvartal, där förvaltningsresultatet ökade med 15 procent. Humlegården står finansiellt starka, detta tack vare de senaste årens stora fokus på kassaflöde och att vi under lång tid arbetat för att skapa en robust finansiell ställning. Det är viktigare än någonsin att ha goda relationer och förtroende i kreditmarknaden, att arbeta hållbart och erbjuda attraktiva, konkurrenskraftiga lokaler. Vi fortsätter arbeta aktivt med att utveckla de platser där vi är verksamma och möta framväxten av nya arbetssätt genom vårt kunderbjudande. Vi har en väl diversifierad kundportfölj och en nära dialog med våra kunder. Effekterna av covid-19 har varit begränsade under första kvartalet, men vi kommer såklart också att påverkas av pandemin. Vi bedömer oss ha goda förutsättningar att hantera dess inverkan och därmed bibehålla en god position och vara fortsatt starka när det vänder, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
Tel: 08-678 92 01
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se

Mikael Andersson, Finanschef
Tel: 08-678 92 19
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se

Per Wange, Ekonomichef
Tel: 08-678 92 77
E-mail: per.wange@humlegarden.seRelaterade artiklar

Fortsatt ökat förvaltningsresultat när Humlegården summerar det första kvartalet

Den fortsatta turbulensen i omvärlden präglar även årets första kvartal. Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet.   

Läs mer


Bevara för framtiden

Mitt i det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde återfinns Nya Centralskolan. Ritad av den välrenommerade arkitekten David Lundegårdh och invigd 1902, representerar den gamla skolbyggnaden en...

Läs mer


Åsa Röhs och Lars Hallkvist till Humlegårdens styrelse

I samband med Humlegårdens bolagsstämma i april 2024 valdes Åsa Röhs och Lars Hallkvist in som nya styrelseledamöter. 

Läs mer