Så vill Humlegården inspirera till mer hållbara val

Hur kan en kontorslokal bli mer cirkulär? Sedan december 2019 deltar Humlegården i ett Vinnovafinansierat forskningsprojekte med fokus på cirkulär ekonomi. Här berättar Mattias Svensson, Chef hållbar utveckling på Humlegården, om satsningen.

Vad är cirkulär ekonomi?

- Cirkulär ekonomi syftar till att behålla värdet i produkter så länge som möjligt. På det viset minskar man materialförbrukning och mängden avfall över tid vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Undviks dessutom material som bidrar till förbränning av fossila bränslen så minskar detta klimatpåverkan ytterligare över tid. Sen finns det fler sätt att skapa förutsättning till en cirkulär ekonomi . För oss som arbetar med fastigheter och kontor kan det exempelvis handla om att det bygga ”rätt” från början, vilket innebär att man skapar förutsättningar för ökad modularitet, anpassningsbarhet och återbrukbarhet. Lika viktigt är även att funktion och estetik ska fungera över tid.

Hur kommer det sig att Humlegården har valt att delta i ett forskningsprojektet om cirkulär ekonomi?

- Grundläggande handlar det om att vi har ambitionen att minska vår totala klimatpåverkan så mycket som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att bli klimatneutrala till år 2045. Vi vet idag att bygg- och fastighetsbranschen står för ca 30 procent av avfallsmängderna i Sverige, och att en stor del av klimatpåverkan är knuten till produktionsfasen. Här måste det ske en förändring och vi måste minska vår resursanvändning i branschen. Det innebär att det kommer krävas en transformation till en cirkulär ekonomi, vilket bland annat längre livslängd för våra byggprodukter bidrar till. Det här minskar såväl materialförbrukningen som klimatpåverkan över tid.
Ett resurseffektivt och långsiktigt kretslopp helt enkelt, för vår natur och miljö.

Berätta mer om satsningen.

- Projektet genomförs tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Forskningsinstitut och Kinnarps.  Vårt arbete grundar sig i forskning, mätning, analys och praktiska tester. Projektet innebär väldigt förenklat att vi applicerar cirkulära principer i en lokalanpassning för att möjliggöra maximalt återbruk över tid i form av att vi gör noga avvägda val baserat på data kring klimat, återbrukspotential, modularitet, flexibilitet, anpassningsbarhet, kvalitet samt teknisk och estetisk livslängd. Detta har visat sig minska koldioxidutsläpp, materialåtgång och kostnad över tid . Parallellt med lokalanpassningen har vi tagit fram ett beräkningsverktyg som gör det möjligt att utifrån data bygga lokaler som är mer cirkulära. Projektet är också ett viktigt kliv i vår fortsatta strävan att implementera cirkulär ekonomi i vår affär.

Vad bli nästa steg?

- Vi utvärderar resultatet från forskningsprojektet och undersöker hur vi på bästa sätt kan nyttja det i kommande ombyggnationer. Vi vill guida våra kunder till att göra fler hållbara val i samband med att lokalen anpassas efter deras behov, och påvisa de goda effekterna – minskad kostnad, högre grad av återbruk och minskat koldioxidutsläpp. Detta kan bidra till våra kunders klimat- och hållbarhetsmål och är även ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete och resan mot vårt långsiktiga mål om att vi ska vara klimatneutrala år 2045.Relaterade artiklar

Humlegården lanserar uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Redan 2021 klassades all Humlegårdens finansiering som grön och under 2023 introducerades även ett nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Nu tas ytterligare ett steg mot bolagets...

Läs mer


Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet

Trots utmaningar i omvärlden kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckas bibehålla en robust position och ett starkt förvaltningsresultat. En stabil finansiell ställning gör att vi har ett fortsatt...

Läs mer


Hållbarhet i fokus när Brunswick Real Estate flyttar in hos Humlegården

Nu slås portarna upp till bolagets nya huvudkontor på Brunnsgatan 2. I arbetet med de nya lokalerna har en strävan mot cirkularitet varit centralt. Tillsammans har Humlegården och Brunswick skapat ...

Läs mer