Fortsatt starkt och stabilt när Humlegården summerar 2021

Pressmeddelande den 7 mars 2022:

Kontorets roll har varit en högaktuell fråga under året. Humlegårdens erbjudande möter kundernas efterfrågan väl. Bolaget levererar ett starkt resultat och står väl rustade för framtiden. Nyckeltalen är fortsatt starka och stabila, vilket bekräftades i februari 2022 då Humlegården erhöll en stark rating, BBB+ Outlook Stable, från Standard & Poor’s. Under året har flera viktiga steg tagits i arbetet med att utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer, bland annat genom tre nya markanvisningar. Dessutom uppnåddes en viktig milstolpe, då 100 procent av Humlegårdens finansiering numera är grön.

Året i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 624 mkr (1 587).
 • Nettouthyrningen uppgick till 34 mkr (-27).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 925 mkr (920).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 37 740 mkr (35 735). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 582 mkr (632), vilket är en ökning med 7,1 procent (1,8) sedan räkenskapsårets början.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 197 mkr (1 121). 
 • Substansvärdet per aktie ökade med 15,9 procent (7,1).

Jämförelsetalen avser januari–december 2020 såvida inget annat anges.

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Flera framgångsrika omförhandlingar har ägt rum under året och nyuthyrningarna summeras till över 31 000 kvm.
 • I september uppnåddes målet om 100 procent grön finansiering. 
 • Under året har Humlegården erhållit tre markanvisningar, däribland den eftertraktade markanvisningen Klara City View, belägen intill Centralstationen och Waterfront.
 • I januari 2021 frånträddes tomträtten Sandhagen 9 vid Globen, som såldes i december 2020. I juli 2021 avyttrades kontorsfastigheten Aprikosen 3 i Solna strand.
 • Under 2021 antog Humlegården en klimatfärdplan som beskriver resan mot målet om att uppnå klimatneutralitet år 2045.
 • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 97 procent (95) av total LOA (lokalarea).
 • Efter 2021 års utgång har Humlegården erhållit en investment grade rating från Standard & Poor’s med betyget BBB+, Outlook Stable.

  – Den positiva utvecklingen bibehålls under året och vi kan konstatera att vårt erbjudande möter kundernas högt ställda krav och förväntningar på ett mycket bra sätt. Uthyrningsgraden fortsätter att förbättras och uthyrningsarbetet har varit framgångsrikt under året. Nettouthyrningen uppgick till 34 mkr och hyrorna i omförhandlade avtal har ökat med i genomsnitt 17 procent, vilket är fjärde året i följd med en tvåsiffrig ökning. Vårt mål är att bli valda och omvalda av våra kunder och därför är det glädjande att hela 76 procent av de avtal som varit föremål för omförhandling under året har landat i att kunderna valt att stanna hos Humlegården. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som möjliggjort årets starka resultat. I skrivande stund har vi självklart ett stort fokus på situationen i Ukraina. Oroligheter i vår omvärld belyser vikten av en stabil position. Humlegården möter framtiden med ödmjukhet och goda förutsättningar, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter.

Klicka här för att ta del av Humlegårdens bokslutskommuniké januari-december 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19Relaterade artiklar

Humlegården lanserar uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Redan 2021 klassades all Humlegårdens finansiering som grön och under 2023 introducerades även ett nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Nu tas ytterligare ett steg mot bolagets...

Läs mer


Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet

Trots utmaningar i omvärlden kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckas bibehålla en robust position och ett starkt förvaltningsresultat. En stabil finansiell ställning gör att vi har ett fortsatt...

Läs mer


Hållbarhet i fokus när Brunswick Real Estate flyttar in hos Humlegården

Nu slås portarna upp till bolagets nya huvudkontor på Brunnsgatan 2. I arbetet med de nya lokalerna har en strävan mot cirkularitet varit centralt. Tillsammans har Humlegården och Brunswick skapat ...

Läs mer