Humlegården levererar ett starkt resultat trots utmanande omvärld

Pressmeddelande den 22 februari 2023:

2022 präglades av en turbulent omvärld, med stor osäkerhet som följd. Trots detta levererar Humlegården ett starkt resultat och uppvisar en robust finansiell ställning. Det skapar goda förutsättningar inför framtiden och bolaget är väl positionerat för mer utmanande tider.  

Året i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 726 mkr (1 624), en ökning med 6 procent. 
 • Nettouthyrningen uppgick till 28 mkr (34). 
 • Hyrorna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 16 procent (17).  
 • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 959 mkr (925).  
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 39 665 mkr (37 740). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 139 mkr (2 582), vilket är en ökning med 3,0 procent (7,1) sedan räkenskapsårets början. Värdeförändringen för andra halvåret var negativ och uppgick till -1 340 mkr, vilket motsvarar -3,3 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 333 mkr (3 197). 
 • Substansvärdet per aktie ökade med 8,2 procent (15,9). 
 • Belåningsgraden uppgick till 31,1 procent (32,9) och räntetäckningsgraden till 5,5 ggr (5,3).

Jämförelsetalen avser januari–december 2021 såvida inget annat anges.


Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Flera framgångsrika nyuthyrningar och omförhandlingar har ägt rum under året. Uthyrningarna summeras till 111 mkr i årshyra. 
 • Under våren 2022 erhöll Humlegården en investment grade rating från Standard & Poor’s med betyget BBB+ och Moody’s uppgraderade betyget till Baa1, båda med stabila utsikter. 
 • I december tecknades Humlegårdens första hållbarhetslänkade kreditlöfte, som innebär att bolaget får tillgång till bättre finansieringsvillkor om målsättningar för klimatpåverkan och energieffektivitet uppnås.  
 • Humlegårdens klimatmål har blivit validerade av Science Based Targets Initiative, ett naturligt steg på vår resa mot klimatneutralitet.
 • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick vid årsskiftet till 97 procent (95) av total LOA (lokalarea).


– Vi ser tillbaka på ett år som präglats av en turbulent omvärld. Osäkerheten kring marknadsutvecklingen framåt känns ovanligt stor både för räntor, fastighetspriser och konjunktur. Trots de utmaningar vi ställts inför har dock Humlegården haft ett mycket starkt år, med stabila nyckeltal och ett erbjudande som möter kundernas efterfrågan väl. Utvecklingen av marknadsräntor och yielder kan vi inte påverka, men vi har sedan länge arbetat aktivt med att skapa ett attraktivt kunderbjudande på platser med goda framtidsutsikter och en stabil finansiell position. Ett kvitto på att vårt arbete ger resultat är de starka investment grade ratings som vi erhållit under året. Vi har en motståndskraft som gör att vi står väl rustade för att kunna möta ett mer utmanande marknadsläge och vi befinner oss i ett läge där vi kan fortsätta växa fastighetsportföljen genom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och genom värdeskapande förvärv. Långsiktigheten är vår ledstjärna och vi möter framtiden med ödmjukhet, lyhördhet och ett starkt team med engagerade medarbetare som gör skillnad varje dag, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter. 

Klicka här för att ta del av Humlegårdens bokslutskommuniké januari-december 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19


 Relaterade artiklar

Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

Läs mer


Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

Läs mer


Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

Läs mer