Humlegården presenterar stabilt resultat efter tredje kvartalet

Pressmeddelande den 8 november 2023:

Humlegården bibehåller en robust finansiell position och en fortsatt positiv utveckling av resultatet när det tredje kvartalet summeras.  

Januari-september 2023 

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 1 399 mkr (1279). 
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (92), inklusive tecknade men inte tillträdda hyresavtal. 
  • Hyresintäkterna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 6 procent. 
  • Driftöverskottet ökade med 11 procent till 1031 mkr (930). 
  • Överskottsgraden ökade till 74 procent (73) och uppgick till 76 procent under kvartal 3. 
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 739 mkr (723). 
  • Humlegårdens finansiella ställning är fortsatt stark med en låg belåningsgrad om 32 procent och en skuldkvot om 9,3 ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 ggr under årets första 9 månader, 4,0 ggr under tredje kvartalet.

(Jämförelsetalen avser januari–september 2022 såvida inget annat anges.) 

Kontorsmarknaden 
Läget och kontorens kvalitet är fortsatt viktigt, liksom betydelsen av att kunna erbjuda flexibilitet och hög service. Vi möter kundernas behov väl och flera omförhandlingar och nyuthyrningar har ägt rum under perioden. På Blasieholmen i Stockholms innerstad har advokatfirman Cederquist valt att förlänga hyresavtalet och kommer samtidigt att utöka lokalerna till att omfatta cirka 3 900 kvm. Arbetet med Cederquists nya lokaler är också ett exempel på våra cirkulära principer, som syftar till att uppnå en minskad klimatpåverkan i samband med ombyggnationer och nyproduktion. Under hösten stod det klart att två nya restauranger flyttar till Humlegårdens kvarter i Hagastaden. Restaurang ART och Din-Din Club slår upp portarna våren 2024 och etableringarna är ett viktigt steg i arbetet med att göra platsen till en ny destination för mat och dryck och stärka upplevelsen av kvarteret. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 6 procent (20). Nettouthyrningen uppgick till –14 mkr (22), varav merparten kopplas till en enskild hyresgäst som valt att minska sina ytor. Kvartal 3 uppgick nettouthyrningen till –1 mkr. 

Finansiering 
Finansieringsmöjligheterna för Humlegården har förbättrats gradvis under det tredje kvartalet, både när det gäller traditionell bankfinansiering och tillgången till kapitalmarknaden. Tack vare en låg finansiell risk och fokus på hållbarhet i kombination med en stark rating från Standard & Poor’s, BBB+ positiv outlook, har Humlegården emitterat obligationer om 1 000 mkr. Refinansieringsbehovet under 2024 har därmed minskat och uppgår till 2 200 mkr. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgår totalt till 3 200 mkr, varav drygt 65 procent avser det utökade teckningsåtagandet från ägarna. Det innebär att vi mer än väl täcker låneförfallen under 2024. Vi fortsätter att stärka vår position och arbetar kontinuerligt med samtliga befintliga finansieringskällor för att säkerställa en välavvägd kapital- och räntebindning.  

Vi fortsätter vårt arbete med att skapa långsiktig, hållbar lönsamhet och vi ser tillbaka på ett kvartal där vi lyckas bibehålla starka nyckeltal och en hög kreditvärdighet, trots en turbulent omvärld och utmanande konjunktur. Vi noterar en stabil efterfrågan på våra kontor och vi är väl positionerade på marknaden. Etableringen av nya arbetssätt och ett ökat behov av flexibilitet betonar vikten av att ha en fortsatt nära dialog med våra kunder och fortsätta arbetet med att utveckla vår affärsmodell. Vi tror på Stockholms kontorsmarknad långsiktigt och den dragningskraft som särskilt finns för hållbara, flexibla och kvalitativa kontor på attraktiva platser. Räntetäckningsgraden visar motståndskraft mot det senaste årets kraftigt ökade marknadsräntor. Fastighetsbolagens finansiering har varit en omdiskuterad fråga den senaste tiden, och vi kan konstatera att vår finansiella ställning är fortsatt stark och stabil, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter.  

Ta del av en finansiell sammanställning på vår hemsida.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Anneli Jansson, Vd 
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se  
Tel: 08-678 92 01 

Mikael Andersson, CFO 
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 19 Relaterade artiklar

Humlegården lanserar uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Redan 2021 klassades all Humlegårdens finansiering som grön och under 2023 introducerades även ett nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Nu tas ytterligare ett steg mot bolagets...

Läs mer


Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet

Trots utmaningar i omvärlden kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckas bibehålla en robust position och ett starkt förvaltningsresultat. En stabil finansiell ställning gör att vi har ett fortsatt...

Läs mer


Hållbarhet i fokus när Brunswick Real Estate flyttar in hos Humlegården

Nu slås portarna upp till bolagets nya huvudkontor på Brunnsgatan 2. I arbetet med de nya lokalerna har en strävan mot cirkularitet varit centralt. Tillsammans har Humlegården och Brunswick skapat ...

Läs mer