Fortsatt ökat förvaltningsresultat när Humlegården summerar det första kvartalet

Pressmeddelande den 27 maj 2024:

Den fortsatta turbulensen i omvärlden präglar även årets första kvartal. Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet.   

Januari-mars 2024

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 499 mkr (465).
  • Driftöverskottet ökade med 6 procent och uppgick till 351 mkr (332). Exklusive engångsposter ökade driftöverskottet med 9 procent1.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,3 procent (92,6).
  • Omförhandlingar har under perioden gjorts med en genomsnittlig ökning om 1 procent (13).
  • Finansnettot uppgick till -87 mkr (-81).
  • Förvaltningsresultatet ökade 4 procent och uppgick till 250 mkr (239). Exklusive engångsposter ökade förvaltningsresultatet med 10 procent.
  • Belåningsgraden uppgick till 32,6 procent (31,1).
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr för kvartal 1 2024 och på rullande 12 månader uppgick räntetäckningsgraden till 4,1 ggr.
  • Skuldkvoten uppgick till 9,1 ggr (10,3), vilket är en förbättring om 12 procent.

Jämförelsetalen avser perioden januari-mars 2023

1 Engånggångsposterna uppgick till cirka 10 mkr och är bland annat kopplade till att markanvisningsavtal i Hammarby Sjöstad ej förlängts.

Kontorsmarknaden
Kontorsmarknaden i Stockholm i sin helhet är något avvaktande och vakansnivåerna ökar på de flesta delmarknaderna. Det senaste årets trend som innebär att lokalsökande bolag i större utsträckning söker sig mot kontor av hög kvalitet i de bästa lägena, med tillgång till service och ett intressant sammanhang, håller i sig. Humlegården har en fortsatt hög uthyrningsgrad om 92,3 procent (93,6). Majoriteten av de outhyrda ytorna, drygt 5 procent, avser strategiska vakanser i fastigheter där vi arbetar för att skapa rätt förutsättningar för den långsiktiga utvecklingen av platsen, samt kommande projektfastigheter. Nettoinflyttningen under det första kvartalet uppgick till -7 mkr.

Bland de kunder som valt att förlänga sina avtal återfinns HealthCap som hyr lokaler om drygt 460 kvm i T-House vid Engelbrektsplan och Key Solutions som hyr lokaler om 750 kvm i Grow i Solna strand. En av flera nya etableringar är Nordic Wellness, som tecknat avtal avseende lokaler om cirka 700 kvm på Torggatan 8 i Solna strand. I Stockholms innerstad har Brunswick Real Estate slagit upp portarna till sina nya lokaler om cirka 1 600 kvm på Brunnsgatan 2 vid Engelbrektsplan. På Birger Jarlsgatan 6 har Catella flyttat tillbaka till sina lokaler om 1 200 kvm, efter en omfattande renovering för att möta nya behov och arbetssätt. I Hagastaden har restaurangutbudet stärkts genom öppningen av Din-Din Club på Norra Stationsgatan 61.

Finansiering
Under det första kvartalet har Humlegården emitterat hållbarhetslänkade obligationer om 650 mkr med 5-årig löptid. Under våren togs ytterligare ett steg mot bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet i hela verksamheten, genom lanseringen av ett uppdaterat grönt ramverk. Det nya ramverket innebär att kopplingen till EU:s taxonomi skärps. Efter kvartalets utgång har obligationer om 1 250 mkr emitterats under det nya ramverket, med löptider om 5, 7 och 10 år. Kreditmarginalerna för respektive löptid var 1,15%, 1,45% och 1,70%. Emissionerna är ett tydligt kvitto på att Humlegården ses som ett attraktivt och kreditvärdigt fastighetsbolag.

En stabil finansiell ställning gör att vi har fortsatt starkt förtroende i kreditmarknaden och vi har sett sjunkande kreditmarginaler även under 2024. Under våren bekräftade Standard & Poor’s Humlegårdens rating, BBB+ med positiva utsikter. Betyget speglar Humlegårdens högkvalitativa kommersiella fastigheter i attraktiva lägen, en solid finansiell position med låg belåning, stark räntetäckningsgrad och låg skuldkvot​.

– Den turbulenta omvärlden och lågkonjunkturen har präglat även inledningen av 2024. Utbudet av lokaler på marknaden i sin helhet har ökat och vi ser ett ännu större fokus på kontorens kvalitet och läge bland de lokalsökande bolagen. Oroliga tider betonar vikten av motståndskraft, långsiktighet och ständig utveckling. Ett kvitto på Humlegårdens stabila position erhölls i mars, då Standard & Poor’s återigen bekräftade vår rating, BBB+ med positiva utsikter. I början av året återinvigdes vårt eget kontor efter en omfattande utveckling. Satsningen har genererat mycket positiv respons bland såväl medarbetare som kunder och besökare och fungerar som ett inspirerande exempel på hur man skapar en plats som kan möta det nya dynamiska arbetslivet, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Ta del av en finansiell sammanställning samt mer information om det gröna ramverket på vår hemsida

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19Relaterade artiklar

Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

Läs mer


Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

Läs mer


Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

Läs mer